XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пукач О.О., Малицький В.В. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА БУКОВИНІ

Пукач Ольга Олексіївна
Науковий керівник: Малицький В.В.
Буковинська державна фінансова академія

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА БУКОВИНІ

Постановка проблеми. Сталий економічний розвиток всіх розвинутих країн світу невід’ємно пов'язаний з формуванням інноваційної моделі розвитку. Важливе значення в цьому процесі відіграє інноваційна активність регіонів. Інноваційна діяльність на Буковині є одним із чинників її економічного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інноваційної діяльності в Україні та регіонах розглядаються в публікаціях таких вітчизняних вчених, як: З. Варналій, П. Губенко, Б. Данилишин, М. Козоріз, А. Мокій, А. Павлюк, С. Романюк, В. Чабан, В. Чумаков та інших.
Постановка завдання. Метою даної статті є огляд стану інноваційної діяльності в Чернівецькій області, визначення тенденцій розвитку за останні роки, виявлення позитивних та негативних сторін ситуації, що склалася та надання пропозицій щодо активізації інноваційної діяльності на Буковині.
Виклад основного матеріалу. За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області у 2007 році стан матеріально-технічної бази більшості промислових підприємств Чернівецької області у 2007 році був несприятливим для введення нових технологій, її фізичний знос складав 38,5%.
У 2007 році інноваційною діяльністю в області займалось 32 промислові підприємства або 17,4% від загальної кількості, що на 3,8% більше ніж у 2006 році (табл.1).
За видами промислової діяльності у 2007 році найбільша частка інноваційно активних підприємств зафіксована у металургійній промисловості (45,5%), виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (41,2%), машинобудуванні (23,1%), легкій промисловості (18,8%), у виробництві харчових продуктів (17,4%) [2 с.5].
Таблиця 1

Кількість підприємств у Чернівецькій області, що здійснювали інноваційну діяльність у 2002-2007 роках
Період, роки Кількість підприємств, одиниць Питома вага у загальній кількості, %

Період, роки

Кількість підприємств, одиниць

Питома вага у загальній кількості, %

2002

64

28,1

2003

41

19,4

2004

33

14,9

2005

29

13,7

2006

26

13,6

2007

32

17,4

У розрізі областей Карпатського економічного регіону Чернівецька область по питомій вазі інноваційно активних промислових підприємств посіла у 2007 році друге місце після Івано-Франківської області (30,6% і 17,4% відповідно), а у 2006 році – перше (13,6%). Кожне друге інноваційно активне підприємство знаходиться у м. Чернівцях.
Впродовж трьох останніх років організаційні інновації впроваджувало 7 промислових підприємств, маркетингові інновації – 11 підприємств. Інноваційну продукцію за цей період впроваджували 23 промислових підприємства, з них продукцію нову для ринку – лише 6 інноваційно активних підприємств. Найбільше нової продукції освоєно підприємствами машинобудування – 47 найменувань, з виробництва харчових продуктів та напоїв – 19, металургійного виробництва – 13, з виробництва меблів – 12, легкої промисловості –10, хімічної та нафтохімічної – 8.
У 2007 році науковими дослідженнями і розробками в області займалося 22 організації, з них 11 відносяться до галузевого сектору науки, 4 – до академічного, 4 – до вузівського та 3 – до заводського сектору (табл. 2).
Загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність в Чернівецькій області за 2007 рік становив 16,9 млн. грн. У розрізі видів промислової діяльності це мало наступний вигляд: 25,8% витратили підприємства з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім виробництва меблів, 25,1% – машинобудування, 18% – з виробництва харчових продуктів та напоїв, 8,4% – легкої промисловості, 7,9% – з виробництва меблів. За напрямами інноваційної діяльності розподіл обсягу витрат у 2007 році був таким: 60,6% – придбання машин, обладнання, устаткування, програмного забезпечення, 15,5% – витрати на дослідження та розробки, 23,9% – інші витрати. За джерелами надходження котів основну частку становили власні кошти підприємств 67,6%, кредити становили 30,3%, кошти місцевих бюджетів – 2,1%, з держбюджету у 2007 році кошти на розвиток інновацій не виділялись.
Таблиця 2

Організації, які виконували наукові роботи у 2007 році за секторами економіки.
одиниць

         період

сектор

2003

2004

2005

2006

2007

академічний

2

4

4

4

4

галузевий

12

14

14

11

11

вузівський

2

3

3

4

4

заводський

1

2

3

2

3

Всього

17

23

24

21

22

У 2007 році обсяг реалізованої інноваційної продукції становив 304,4 млн. грн., або 13% від загального обсягу реалізованої промислової продукції. Більше половини реалізували інноваційної продукції підприємства з металургійного виробництва та з виробництва готових металевих виробів (53,8%), з виробництва харчових продуктів та напоїв – 23,7 %. З них на експорт реалізовано лише 14,4% від загального обсягу реалізованої інноваційної продукції. Експорт здійснювали чотири підприємства області в країни СНД [2 с.9-10].
Висновки. Матеріально-технічна база більшості промислових підприємств Чернівецької області непридатна для впровадження інновацій, оскільки її фізичний знос значно перевищує нормативні значення.
В Чернівецькій області за останні роки поступово знижувалась інноваційна активність підприємств, досягнувши рівня 17,4% у 2007 році, в той час як у розвинутих країнах цей показник становить 60-70% [4 с.30]. Проте, на фоні низьких показників інших областей Карпатського регіону та України в цілому, Буковина демонструє середній рівень інноваційної активності.
Переважна більшість інноваційно активних підприємств знаходиться в таких галузях промисловості як: металургійна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, машинобудування, легка промисловість, виробництво харчових продуктів.
Низькою є частка інноваційної продукції реалізованої за межі України в загальній структурі експорту, що підкреслює низьку конкурентоспроможність виготовленої продукції.
Складною залишається ситуація з фінансуванням та державною підтримкою інновацій. Інноваційна діяльність на підприємствах фінансується здебільшого за рахунок власних коштів та кредитів, а фінансування з Державного бюджету взагалі відсутнє. Не залучаються також кошти іноземних інвесторів, які б могли слугувати суттєвим джерелом розвитку інновацій на Буковині.
Перспективи подальшого розвитку. Розвиток інноваційної діяльності в Чернівецькій області відбувається згідно з такими основними нормативними документами як “Програма економічного та соціального розвитку Чернівецької області” на відповідний рік та “Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2015 року”, основною метою яких є активізація інноваційної активності промислових підприємств. На підтвердження цього у 2008 році передбачається реалізувати такі заходи по впровадженню інновацій, як:
- освоєння нових видів продукції на ТОВ “Глас-2000”, ДП “М’ясо Буковини”, ПП “Колос”, ДП “Екосир”, АТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат”;
- перепрофілювання Чернівецького та Карапчівського спиртзаводів на випуск біоеталону;
- впровадження енергозберігаючих технологій на Лужанському експериментальному заводі та на АТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат”;
- введення нових потужностей на ТОВ “Українська продовольча група” та інше.
Враховуючи вдале географічне розташування краю, відкриваються широкі можливості співпраці із закордонними підприємствами та інвесторами, реалізації спільних проектів через програми транскордонного співробітництва, виходу на нові ринки збуту.
Отже, динамічний економічний розвиток області неможливий без активної інноваційної діяльності промислових підприємств. Інноваційна модель розвитку області забезпечить підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг, що пропонують місцеві виробники, вдосконалить інфраструктуру, забезпечить технічне переоснащення галузей промисловості, активізує інвестиційну діяльність. Названі процеси позитивно вплинуть на економіку в цілому, а як наслідок, і на підвищення рівня життя населення, покращення соціальної політики.
Література:
1. Закон України “Про інноваційну діяльність” від 04.06.2002. – №40-IV // zakon1.rada.gov.ua
2. Інноваційна діяльність у Чернівецькій області за 2007 рік. Економічна доповідь // Головне управління статистики у Чернівецькій області.
3. Варналій З. Регіональна інноваційна політика України: проблеми та стратегічні пріоритети // Економіст. – 2007. – №9. – С.36-39.
4. Козоріз М., Денис. О. Аналіз та оцінка інноваційності розвитку економіки регіонів // Регіональна економіка. – 2006. – №4. – С. 29-40.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>