XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Рахлецька В. ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ СИСТЕМИ MOODLE ПРИ ОЦІНЮВАННІ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Рахлецька Валентина

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ СИСТЕМИ MOODLE ПРИ ОЦІНЮВАННІ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

У зв'язку з процесом реформування та гуманізації освіти все більше поширення знаходить рефлексивна взаємодія всіх учасників педагогічного процесу та розробка нових засобів, методів і технологій контролю при вивченні іноземної мови. Одним з вирішень цієї проблеми є впровадження інформаційних технологій.

Комп'ютеризація під час проведення контролю якості знань з іноземної мови є ефективним засобом, що відкриває нові можливості в рефлексії учбової діяльності, які дозволяють по-новому організувати навчальний процес та стимулювати мотивацію навчання, розвиток творчих сил студентів, що дозволяє виробити у студентів специфічні уміння, які не можуть бути сформовані на етапах навчання без використання інформаційних технологій.

Розглядаючи проблему оцінювання рівня професійної іншомовної компетенції в немовних вищих навчальних закладах, необхідно зазначити, що на практиці ця проблема зводиться до оцінювання рівня сформованості лексичного і граматичного аспектів як основних складових лінгвістичної компетенції. Ефективним методом оцінювання рівня сформованості професійної іншомовної компетенції у студентів немовних вищих навчальних закладах вважається метод комп'ютерного тестування [1, 2, 3, 4].

Система щоденного дистанційного контролю знань студентів Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського реалізується за допомогою програмного середовища Moodle для навчання студентів, яке поєднує традиційні методи і форми навчання з навчанням за допомогою комп'ютерних технологій.

Для того, щоб розпочати створення сайту дисципліни в системі Moodle адміністратор системи. вводить назву дисципліни - Англійська мова(1 курс - медичний факультет), задає кількість занять згідно робочої програми, підключає викладачів та студентів даної навчальної дисципліни згідно логінів та паролів. Для створення банку тестових завдань з іноземної мови, викладач входить в систему та реєструється. Далі вибирається дисципліна - „Англійська мова(1 курс - медичний факультет)". Для об'єднання тестових питань по темах занять і подальшої зручності при їх використанні створюються категорії тестових питань. Викладач формує і вводить банк тестових завдань з кожної теми навчальної програми із розрахунку 100 тестових завдань на одне практичне заняття у програму, поміщаючи їх в категорію, яка співпадає з назвою практичного заняття. Програма автоматично формує білет із 24 випадково обраних завдань індивідуально для кожного студента.

Тестування здійснюється напередодні практичного заняття. У вікні програми планування щоденного контролю викладач встановлює дату і час тестування, обмеження часу - 24 хвилини та випадковий порядок відповідей. Оцінюється перша спроба студента пройти тестування по 12-бальній шкалі. Адаптивний режим або штраф забороняється. Гранична оцінка правильної відповіді - 100 %.

Студент отримує індивідуальний набір тестових запитань з банку тестів. Після закінчення тестування в головній формі відображаються кількість набраних балів, отримана оцінка, список пройдених питань, правильні відповіді та коментарі або відразу після тестування, або після закриття тесту. Таким чином, продовжується осмислення і закріплення учбового матеріалу, що особливо важливе на етапах проміжного контролю.

Під час практичного заняття викладач знаходить у системі Moodle дані про результати тестування студентів групи по даній темі. Студентам, які пройшли тестування у програмі Moodle на позитивну оцінку, дозволяється не складати тестовий контроль на практичному занятті. Оцінка за тестування у програмі Moodle враховується при виставленнні кінцевої оцінки за практичне заняття.

Отже, використання інструментарію системи Moodle для організації контролю знань під час вивчення іноземної мови у вищому навчальному медичному закладі дає можливість покращити якість контролю за рахунок нових можливостей, видів контролю при яких оцінюється різноманітна діяльність студентів, різні її аспекти. Багаторазове використання розроблених інструментів та автоматична перевірка результатів тестування значно економлять час викладача. Отримуються нові навики, уміння та розширюється досвід роботи студентів з програмним забезпеченням навчального призначення.

Література:

1. Воробйова Т.О. Проблеми використання контролю у навчанні  іноземних мов у світлі новітніх інтеграційних процесів//Сучасні інноваційні технології у викладанні іноземних мов. Матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару. Нац. академія ДПС України, Центр гуманіт. освіти, Каф. іноземних мов. - Ірпінь, 2005. - 131 с.

2. Жалдак М.И. Система подготовки учителя к использованию информационных технологий в учебном процессе. - М., 1989. - 48 с.

3. Минин М.Г. Диагностика качества знаний и компьютерные технологии обучения. Информационные технологии. «Информатика и образование» №9-2002.

4. Alderson J.C. Computers and Innovation in Language Testing: - Bristol, Macmillan Publishers. - 2001.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>