XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Рассанова А.Ю., Потишняк О.М. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВА КОНКУРЕНЦІЇ

Студентка групи 5431 Рассанова А.Ю.,
Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Потишняк О.М.
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВА КОНКУРЕНЦІЇ
         Дохід торговельного підприємства є одним з найважливіших показників його функціонування, тому, враховуючи сучасний стан економіки, необхідно визначити ефективні методи управління ним. Для більшості вітчизняних підприємств типовим наслідком кризових явищ їх економічного розвитку стала гостра нестача необхідного обсягу оборотних активів, що істотно позначається на ефективності їх господарювання. Недоліками управління використанням власного капіталу на підприємствах торгівлі є недостатній рівень мобільності і рентабельності власного капіталу.
         Визначення обсягу і структури оборотних активів є одним із головних завдань аналізу оборотного капіталу, тому що для забезпечення виробничої і ефективної фінансової діяльності підприємству необхідно мати достатній рівень оборотного капіталу для того, щоб зберегти свою ліквідність та платоспроможність.
         Вагомий внесок в розробку питань управління витратами підприємства зробили у своїх працях провідні вітчизняні та закордонні вчені-економісти: М.І. Баканов, Ф.Ф. Бутинець, О.С. Бородкін, Н.О. Власова, К. Друрі, Р. Ентоні, В.І. Єфіменко, Л.І. Кравченко, М.В. Кужельний, Л.О. Лігоненко, Ю.Я. Литвин, А.А. Мазаракі, Є.В. Мних, Л.О. Омелянович, Ю.І. Осадчий, В.Ф. Палій, В.М. Пархоменко, Дж. Ріс, Г.А. Савицька, Дж.Г. Сігел, Дж.К. Шим та інші.
         Одним із визначальних факторів впливу зовнішнього середовища є інфляційні процеси, за яких підприємства змушені вдаватися до максимально можливого підвищення цін. Однак з підвищенням ціни на одиницю товару скорочується обіг його реалізації у натуральному виразі. Оскільки обсяги реалізації товарів залежать від їх конкурентоспроможності, то проблеми управління конкурентоспроможністю підприємства привертають все більшу увагу керівництва підприємств. Отже, щоб забезпечити прискорення оборотності оборотних активів на стадії обігу, необхідно зменшити запаси готової продукції на складах.
         Було визначено, що перехід підприємства на модель з одноразовою закупівлею річного обсягу сировини дозволить зекономити, тобто зменшити витрати на сировину. При формуванні системи забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства потрібно застосовувати два підходи: відтворювальний (вдосконалювати умови збуту товарів); динамічний (швидше за конкурентів вдосконалювати техніку, споживчі властивості товару, розширювати асортимент).
         Таким чином, торговельним підприємствам потрібно кардинально змінити практику управління ефективністю закупівель товарів та підходи до цінової політики на торговельні послуги. Оскільки важливе місце в управлінні доходами торговельного підприємства посідає  аналіз їх обсягу та складу, то для вдосконалення управління в нинішніх умовах необхідно, використовувати універсальні комп'ютерні програми з широкими можливостями. 
Література:
1.     Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Конкурентоспроможність торговельних підприємств та методи її оцінки / Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. / Підручник. -  1999. - С.67-69.
2.     Смолін І., Лещук Н. Стратегія розвитку торговельного підприємства в ринкових умовах: Навч. посібник. - К., 1999р.
3.     Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. с англ. — К.: Методика аналізу галузей і діяльність конкурентів, 1998.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>