XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ратошнюк І.М. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ратошнюк Ірина Миколаївна

Буковинська державна фінансова академія

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

На розвиток маркетингу, як і на інші економічні дисципліни, мають вплив нові технології. Якщо на початку XX століття маркетинг розглядався як дистрибуція, потім, як управління продажами і в кінці, як управління торговими марками, то на сьогодні, розвиток інформаційних технологій міняє характер маркетингової діяльності компанії.

Торгівля рекламними послугами в Україні на сучасному етапі глобалізації та інтернаціоналізації економічної діяльності розвивається у тісному взаємозв'язку із тенденціями і пріоритетами світового рекламного ринку, де фокус дедалі більше зміщується від традиційних інструментів та каналів маркетингових комунікацій до інтерактивних. Це обумовлено інтенсивним розвитком інтерактивних медіа-просторів, що утворилися на базі комп'ютерної платформи Інтернет та мобільних пристроїв (мобайл-медіа). Існує необхідність визначення переваг і недоліків, а також перспектив, які реально можливо отримати від використання інтернет-технологій, а саме - інтернет-реклами.

Поняття маркетингу в Інтернет є найменш вивченим і чи не основною проблемою компанії, яка вирішила займатися бізнесом в мережі чи використовувати Інтернет для комунікації зі споживачами.

Питання становлення і розвитку торгівлі рекламними послугами знайшли широке відображення у працях відомих західних учених Р. Александера, Г.Армстронга, Б. Бермана, Ф. Котлера, А. Маслоу, М. Портера, які заклали підвалини подальших досліджень у галузі маркетингу та реклами. Серед учених із країн радянського простору варто виділити таких дослідників, як  А.В.Войчак,  М.М. Єрмошенко,  А.Ф. Павленко, Н.А.Платонова, І.П.Рутковскі, Т.В.Серкутан, О. Ю. Чубукова.

Сьогодні людство живе в період практичної реалізації цифрової революції, наслідки якої вплинуть на розуміння головних законів економіки та маркетингу. Особливістю сучасного розвитку сфери торгівлі у цілому, і особливо торгівлі послугами, є пряма залежність між рівнем інформатизації й інноваційності комплексу маркетингу на підприємстві та ефективністю його діяльності. Це означає неминуче збільшення ємності ринку інтерактивних медіа і реклами, а також віртуальної форми ведення бізнесу в усьому світі. Першоосновою таких змін є поширення інформаційних технологій на планеті [3].          Проникнення інформаційних технологій у сферу життєдіяльності людей та підприємств тісно пов'язане із фізичними можливостями їх доступу до Інтернету. Сьогодні 26,6% земної популяції мають доступ до Всесвітньої мережі, з них 764,4 млн. осіб проживає в Азії, а 685,3 млн. - у Європі та Північній Америці разом. В Україні, за різними оцінками, можливості глобальної інформаційної мережі Інтернет активно використовують від 1,2 до 2 млн. користувачів, тобто від 2,5% до 4% населення. Темпи зростання користувачів Інтернету вже перевищують загальносвітові (40-45% в Україні і 30-35%, відповідно - у світі) [4].

Виник новий напрям маркетингу - інтернет-маркетинг, який включає традиційні елементи (товар, розподіл, просування, маркетингові дослідження), реалізовані за допомогою інструментів мережі інтернет у дистанційному, інтерактивному режимі, і тому забезпечує можливість прискорення, здешевлення і більш якісного здійснення всіх маркетингових процесів.
Це не нова фаза розвитку маркетингу: залишилися ті ж інструменти, а новий спосіб реалізації традиційних інструментів за допомогою Інтернет. Основою інтернет-маркетингу є комп'ютерна мережа Інтернет і сайт компанії. За допомогою дистанційного режиму взаємодія між продавцем і покупцем може проводитися на великій відстані та в режимі реального часу. Інтернет-технології дозволяють створювати відеоконференції, чати, електронні пошти, тощо. Якщо ж у продавця немає можливості постійно знаходиться в мережі інтернет, можлива реалізація сайту компанії, за допомогою засобів програмування, який буде працювати в автономному режимі: збирати замовлення, оформляти операції, відповідати на питання , тобто відвідувач завжди зможе отримати потрібну йому інформацію або продукт [1].

За рахунок індивідуального підходу до кожного споживача, який реалізується за допомогою інтернет-технологій, підприємство може знизити витрати на маркетингові комунікації, тим самим не витрачаючи кошти даремно на віртуальних споживачів, зосередившись на реальних споживачах, які зацікавлені в даному продукті даної компанії. За допомогою інтернет, який реалізується за допомогою високошвидкісних каналів зв'язку, час усіх маркетингових комунікацій знижується в десятки, а іноді і в сотні разів.  Всі вище наведені факти показують основні моменти, які виникли при появі інтернет-маркетингу; враховують  зміни, що відбулися в маркетингу в зв'язку з появою нових інформаційних технологій.

Сотні тисяч компаній по усьому світі вже виявили в мережі унікальні й часом досить дохідні можливості для реалізації нових проектів або розвитку існуючої справи. І саме вони, в сьогоднішній кризовий стан світової економіки, найменше піддані фінансовим цунамі, що гуляє по планеті [2].

По багатьом дослідженням більша частина компаній не вкладає гроші в так звані ATL і BTL - рекламу, а вводить свої засоби в інтернет рекламу. Поки що, більшість компаній розглядають Інтернет як допоміжний засіб, але тепер з'явилися серйозні підстави переглянути свої погляди. На відміну від телевізійної, зовнішньої, друкованої та радіореклами, реклама в глобальній мережі дозволяє, обмежуючись невеликим бюджетом домагатися високої ефективності діяльності. Інтернет очікує поступово наростаючий потік рекламних грошей.

Веб-Комерція - це бізнес, у якому продумана, перспективна ідея дає потужну фінансову віддачу. Це процес, що вимагає невеликого штату фахівців, проте є можливість легко масштабувати бізнес й вести по всій країні, виводити на загальносвітовий ринок.

З розвитком мережі Інтернет поступово міняються підходи до управління компанією і відповідно маркетинговою діяльністю. Весь комплекс маркетингу можна розглядати з позицій застосування його в середовищі Інтернет.

Зокрема можемо виділити основні переваги інтернет-реклами: швидкий зворотний зв'язок з цільовою аудиторією, значний візуальний канал впливу на людину, можливість оперативного отримання додаткової інформації про товар, вартість кампанії в Інтернеті на порядок дешевше, ніж у традиційних ЗМІ. Проте слід зважати і про ряд недоліків, таких як: досить невелика кількість користувачів мережі все менше довіряє рекламі в Інтернеті через бурхливий розвиток фіктивних пропозицій у перші роки існування такої послуги; власники  сайтів або банерних мереж статистику за допомогою різних прийомів штучно підвищують статистичну кількість відвідувань інтернет-ресурсів. Як бачимо, наявні як позитивні, так і негативні сторони використання інтернет-реклами, і кожне підприємство має право вибору застосовувати її чи ні  у їх маркетинговій діяльності. Але, слід зазначити,  що «ряд» переваг використання такої реклами досить значний.       

Отже, поява мережі Інтернет та її подальший розвиток внесли зміни в сучасний погляд на засоби реклами та комунікації. Інтернет об'єднала в собі інтерактивний характер комунікації та можливості персоналізації. Мережа Інтернет являє собою нове комунікаційне середовище, відмінне від традиційних засобів масової інформації [5]. Відмінною є багатонаправлена комунікаційна модель "багато до багатьох", в якій кожен абонент мережі має можливість звертатися до других абонентів та зворотній зв'язок. Також, особливість середовища Інтернет пов'язана з активною роллю споживачів (в традиційних засобах масової інформації їх роль є пасивною), обумовленою контролем над пошуком інформації за рахунок різних механізмів пошуку та навігації. Інтерактивний характер середовища мережі дозволяє підвищити ефективність взаємодії учасників комунікації.  

Таким чином, вплив інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства зростає. В умовах сучасного світового ринку нові інформаційні технології та мережа Інтернет дозволяють зменшити затрати на виконання маркетингових функцій компанії. Перспективою подальших розвідок у даному напрямку є поглиблене дослідження застосування інтернет-технологій у маркетинговій діяльності компанії.

Література:

•1.     Балабанова Л.В. Маркетинг / Л.В. Балабанова - Донецьк, 2002. - 310 с.

•2.     Литовченко І.Л., Пилипчук  В.П. Інтернет-маркетинг: навч. посіб./ І.Л.Литовченко, Л.В. Пилипчук - К.: центр учбової літератури, 2008. - 182 с.

•3.     Лук'янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій / Т.І. Лук'янець - К.: КНЕУ. 2000. - 218 с.

•4.     Олександер М.А., Литовченко І.Л. Комплекс Інтернет-комунікацій у маркетингу / М.А. Лук'янець, І.Л. Литовченко// Маркетинг в Україні. - 2008. - №10. - С.29-35.

•5.     Деменков М., інтернет-технології в обслуговуванні клієнтів банку / М. Деменков // Банківська справа. - 2009. - №1. - С. 58-64.

e-mail: Iry-sia@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>