XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ратовська С. В. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

Ратовська С. В.

РВНЗ „Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта)

Ратовська С. В.

РВНЗ „Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта)

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Постановка проблеми. Стратегія співпраці України з Європейським Союзом передбачає поступове впровадження європейських норм і освітніх стандартів, інтеграцію національної системи вищої освіти в Європейський освітній простір для підготовки професійно-компетентних фахівців. Професійна компетентність має сформуватися в процесі навчання і містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості, зосереджує увагу О.І.Пометун [2, 64]. Сучасна професійна діяльність майбутнього вчителя початкових класів базується на його підготовці як високопрофесійного фахівця, який ознайомлений з сучасними світовими вимогами до навчально-виховного процесу школи першого ступеня, підготовлений до організації навчальної діяльності молодших школярів як педагогічної взаємодії, що спрямована на розвиток кожної особистості, її підготовку до розв'язання завдань життєтворчості.

Аналіз досліджень. У педагогіці та психології вищої школи неперервно досліджується професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкових класів як компетентного, здатного до саморозвитку: підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти (Н.М.Бібік, О.Я.Савченко), загальні принципи організації педагогічного процесу та основні напрями конструювання змісту психолого-педагогічної підготовки, що забезпечують формування вчителя-дослідника, який перебуває у постійному пошуку ефективних і раціональних методів навчання і виховання (Л.О.Хомич), формування творчої особистості майбутнього вчителя (Н.В.Кічук, С.О.Сисоєва), організація професійного самовиховання майбутніх вчителів початкових класів (О.Г.Кучерявий), формування етичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів (Л.Л.Хоружа) та ін..

Відзначаючи важливі результати досліджень стосовно застосуванню групової навчальної діяльності учнів в практиці початкової школи на розвиток особистості молодшого школяра маємо визначити, що ґрунтовних досліджень з предмету підготовки майбутнього вчителя початкових класів до організації групової навчальної діяльності учнів не отримано.

Зосереджуючи увагу на визначенні та обґрунтуванні поняття „готовність вчителя до організації групової навчальної діяльності учнів", ми ґрунтовно проаналізували дослідження Н.В.Кузьміної, А.Ф.Линенко, О.М.Пєхоти, В.О.Сластьоніна та ін. стосовно готовності вчителя у майбутній професійній діяльності взагалі.

Мета статті: визначити сутність готовності майбутнього вчителя початкових класів до організації групової навчальної діяльності учнів.

Виклад основного матеріалу. Проведення теоретичного аналізу основних дефініцій з проблеми дослідження дало нам змогу узагальнити поняття „організація групової навчальної діяльності молодших школярів" і визначити його як взаємодію учнів та вчителя, яка направлена на стимуляцію й опосередковане керівництво навчальною діяльністю школярів згідно з цілями навчання в початковій школі та відбувається у відповідному режимі - при об'єднанні учнів в малі навчальні групи -, що дозволяє забезпечити становлення кожного учня як суб'єкта навчання для успішного формування системи його знань та оволодіння досвідом репродуктивної або частково пошукової та творчої діяльності. Ефективне впровадження групової навчальної діяльності в навчально-виховний процес початкової школи вимагає від педагога готовності до її організації.

Готовність майбутнього вчителя до професійної діяльності трактується вченими (А.Й.Капська, А.Ф.Линенко, О.М.Пєхота та ін.) як особистісне утворення, що забезпечує внутрішні мотиви діяльності, педагогічну самосвідомість, педагогічні здібності, знання, вміння та навички, здатність до інтегрування знань, професійно значущі якості особистості.  Воно включає особистісну складову (педагогічної самосвідомості, інтересу до діяльності, потреби в ній, мотивів діяльності) та  процесуальну (педагогічні здібності, знання про предмет і способи діяльності, навички й уміння, професійно значущі якості) [1] і мобілізує особистість на включення у професійну діяльність.

Готовність майбутнього вчителя початкових класів до педагогічної діяльності базується на психологічній, педагогічній і предметній підготовці, що передбачає насамперед сформованість особистісних якостей педагога (І.М.Шапошникова).

Узагальнюючи підходи вчених до готовності як до результату професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя можна стверджувати, що готовність є цілісним стій­ким утворенням і, на думку А.Ф.Линенка, О.М.Пєхоти, С.О.Сисоєвої та ін., має ряд пози­тивних якостей:

- ґрунтується на досвіді, легко актуалізується;

- є стійкою, не потребує постійно нового формування у зв'язку з непередбаченою педагогічною ситуацією;

- є динамічною,  піддається розвитку і може  досягати більш високих рівнів.

Готовність майбутнього вчителя до організації групової навчальної діяльності учнів виділяємо як частину професійної компетентності вчителя початкових класів і певний стан, який виникає внаслідок інтеграції мотивів, установок, психологічних якостей, професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, досвіду з організації групової навчальної діяльності в багатопредметному середовищі початкової школи. Цілісність цього утворення визначається повноцінним розвитком його складових компонентів (за О.М.Пєхотою): ціле-мотиваційний компонент (прагнення включати молодших школярів у спільну діяльність; віра в можливості та здібності кожного учня; уміння усвідомлювати потреби і мотиви молодших школярів); змістовий (знання теоретичних основ організації групової навчальної діяльності; його психолого-педагогічного забезпечення; володіння методикою проведення уроків із застосуванням групової навчальної діяльності учнів з навчальних предметів початкової школи); операційний (уміння організовувати групову навчальну діяльність учнів; практичні дії з організації ділового спілкування школярів); інтеграційний (уміння співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, вико­нувати різні ролі й функції у колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими; впевненість у власних професійних можливостях; ініціативність; відповідальність; володіння навиками саморефлексії - самоаналізу, саморегуляції, самооцінки і самоконтролю, самоактуалізації).

Висновки. Узагальнююча характеристика компонентів готовності майбутнього вчителя стала для нас основою для визначення їх критеріїв, виявлення особливостей та рівнів готовності майбутнього вчителя початкових класів до організації групової навчальної діяльності учнів.

Література:

1. Линенко А.Ф. Теорія і практика формування готовності студентів педагогічних вузів до професійної діяльності: Автореф. дис. доктора пед. наук. 13.00.04. - К.: 1996.- 44 с.

2. Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: "К.І.С.", 2004. -112 с.

 

e-mail:    svetrat@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>