XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Рацька О. С., Ліщинська Л. Б. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ СТЯГНЕННЯ

студентка Рацька Олена Степанівна,

науковий керівник Ліщинська Людмила Броніславівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ СТЯГНЕННЯ

Ключові слова: дебіторська заборгованість, бухгалтерський облік, резерв сумнівних боргів, строк позовної давності.

Постановка проблеми. Проведення розрахунків з суб'єктами господарювання, а також з фізичними особами є невід'ємною частиною діяльності кожного сучасного підприємства. Встановлення певних господарських відносин між суб'єктами господарювання та іншими юридичними та фізичними особами обумовлює виникнення дебіторської заборгованості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку та аналізу дебіторської заборгованості присвячено ряд праць зарубіжних і вітчизняних учених-економістів:              С.Д. Батехіна, І.А. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, С. Грязнової, З.В. Гуцайлюка, Р. Дамарі, В.П. Завгороднього, О.Д. Заруби, В.В. Ковальова, В. Костюченко, С.І. Маслова, Є. Петрик, Г.В. Савицької, Я.В. Соколова, В.В. Сопка, С. Хенка, К. Хувера, М.Г. Чумаченка, А. Шаповалової, М. Швайки та ін.

Мета статті - виявлення основних проблем, пов'язаних з обліком розрахунків із дебіторами, обґрунтування перспектив розвитку бухгалтерського обліку й аналізу дебіторської заборгованості, розробка методичних підходів і надання практичних рекомендацій щодо вдосконалення сучасних методик обліку й аналізу дебіторської заборгованості.

Об'єкт дослідження - теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми вдосконалення розрахунків з дебіторами. Предмет дослідження - методики оцінювання, обліку й аналізу дебіторської заборгованості.

Теоретична і методологічна основа статті - економічна теорія дебіторської заборгованості, законодавчі та нормативні акти, що регламентують платіжно-розрахункові відносини суб'єктів господарювання, методичний та інструктивний матеріали з бухгалтерського обліку, звітності й аналізу, праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців з теорії і практики бухгалтерського обліку й аналізу дебіторської заборгованості.

Фінансова незалежність і участь вітчизняних суб'єктів господарювання у міжнародних економічних відносинах зумовлюють необхідність безперервного забезпечення виробничого циклу оборотними коштами. Розвиток принципово нового підходу до проблем платіжно-розрахункових відносин між суб'єктами ринку зумовлює необхідність досліджувати похідну уповільнення даних відносин - дебіторську заборгованість.

Питання контролю як державного, так і незалежного дебіторської заборгованості регламентується двома законами:

1. ЗУ «Про аудиторську діяльність» визначає основні принципи здійснення аудиторської діяльності в Україні та напрямків створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власників. Положення даного закону діють на території України та розповсюджуються на всі господарюючі суб'єкти незалежно від форми власності та виду діяльності [1].

2. ЗУ «Про державну контрольно-ревізійну службу» визначає порядок здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів [2].

Основним фундаментом обліку дебіторської заборгованості є П(С)БО 10. Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Отже, облік розрахунків з дебіторами регламентується П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [3].

Основне призначення аудиту дебіторської заборгованості полягає в тому, щоб допомогти підприємству сформулювати рекомендації і визначити заходи по ліквідації заборгованості, не лише як засобів покращення розрахункових операцій, але і фінансового стану підприємства. П(С)БО 10 визначає методи оцінки дебіторської заборгованості при зарахуванні її на баланс, на дату складання звітності та при списанні з балансу як безнадійної.

Аудит повинен бути організований так, щоб адекватно відображати всі аспекти діяльності суб'єкта, що перевіряється, настільки наскільки вони відповідають перевіреній фінансовій інформації. Для того щоб аудитор висловив незалежну думку, він повинен одержати гарантію того, що інформація у бухгалтерській документації та інших джерелах інформації достовірна і достатня [4].

Метою аудиту дебіторської заборгованості є підтвердження достовірності, повноти, реальності і законності відображення дебіторської заборгованості в обліку і фінансовій звітності підприємства.

Для досягнення поставленої мети, аудитор виконує наступні завдання:

- встановлення наявності і реальності дебіторської заборгованості;

- оцінка стану дебіторської заборгованості за встановленими критеріями;

- перевірка наявності і правильності оформлення первинних документів, що є підставою для здійснення облікових записів по дебіторській заборгованості;

- оцінка синтетичного і аналітичного обліку, правильне використання відповідних рахунків Плану рахунків;

- контроль правильності перенесення вхідного сальдо при трансформації старої форми балансу в нову та при відкритті відповідних рахунків Головної книги;

- перевірка правильності розрахунків по дебіторській заборгованості;

- правильність оцінки дебіторської заборгованості, розрахунок;

- перевірка правильності списання дебіторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності [5].

Раціональна організація системи внутрішнього контролю за станом розрахунків на підприємстві сприяє зміцненню договірної та розрахункової дисципліни, підвищенню відповідальності за дотриманням платіжної дисципліни, скороченню дебіторської заборгованості, покращанню фінансового стану суб'єкта господарювання.

Для аналізу дебіторської заборгованості розраховують коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість, який дорівнює відношенню суми дебіторської заборгованості за певний період до загальної суми оборотних активів підприємства [6].

Головною проблемою пов'язаної з дебіторською заборгованістю є те, що неоплачена в строк дебіторська заборгованість по закінченню часу стає безнадійною і підприємству необхідно створювати резерв сумнівних боргів, а це - вилучення грошових коштів з обороту, що призводить до нестачі обігових засобів, які у наш час дуже необхідні підприємствам. Саме цьому важливим завданням є правильний облік і ефективність управління дебіторською заборгованістю спрямоване на оптимізацію загального її розміру та забезпечення своєчасної інкасації боргу.

В даний час для того щоб визнати в бухгалтерському обліку дебіторську заборгованість безнадійною, необхідно щоб минув термін позовної давності (3 роки) та існує впевненість у тім, що боржник не погасить свою заборгованість [7].

Тому пряме списання непогашеної дебіторської заборгованості на зменшення прибутку звітного року по П(С)БО не передбачено. Порядок створення і використання резерву сумнівних боргів описаний у П(С)БО 10, аналізуючи який, можна прийти до висновку, що створення резерву є необхідним при наступних двох умовах: товари (продукція, роботи, послуги) реалізуються на умовах наступної оплати; заборгованість повинна бути пов'язаною із реалізацією товарів (робіт, послуг).

Але ж існує ще дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги забезпечена векселями, що відбивається в балансі за номінальною вартістю, а за нею теж може виникнути сумнів щодо погашення в термін. Тому векселя, отримані на дату балансу, варто відбивати в балансі, як і дебіторську заборгованість за товари (роботи, послуги), по чистій реалізаційній вартості [8].

Тобто необхідно розраховувати величину резерву сумнівних боргів для обліку таких векселів і варто враховувати її на спеціально відкритому для цього субрахунку до рахунка 38 "Резерв сумнівних боргів". П(С)БО 10 передбачає два метода створення резерву сумнівних боргів:

- застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;

- застосування коефіцієнту сумнівності.

В податковому обліку прострочена дебіторська заборгованість може бути признана безнадійною, якщо відповідає будь-яким ознакам, наприклад: заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності; прострочена заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності майна фізичної особи; заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили; прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, тощо.

Підприємства повинні розробляти заходи для зменшення розмірів дебіторської заборгованості. Для цього необхідно використовувати розумну систему кредитування. А якщо заборгованість вже стала безнадійною необхідно прийняти міри до її стягнення. Погасити заборгованість можливо за рахунок акцій підприємства-боржника. Одним із напрямків зниження величини сумнівних боргів може бути реструктуризація дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги [9].

Правильним рішенням проблеми сформованої облікової політики буде внесення коректив до діючого Наказу про облікову політику, яка буде виправляти помилки, шляхом певних уточнень щодо обліку окремих об'єктів, внесенням нових розділів. Необхідно в наказі розмістити інформацію стосовно порядку оцінки дебіторської заборгованості, адже вона має прямий вплив на ту інформацію, яка буде відображатися в регістрах обліку, звітності підприємства.

А також необхідно вказати, що на підприємстві розраховується резерв сумнівних боргів, з зазначенням обраного з альтернативних варіантів запропонованих П(С)БО щодо методики його розрахунку, порядку обчислення резерву сумнівних боргів.

Наступним кроком вдосконалення є створення на підприємстві графіку документообігу, який би забезпечив своєчасне отримання первинних документів з місць їх виписування. Графік документообігу буде забезпечувати покращення облікової роботи, посилення контрольних функцій бухгалтерського обліку, своєчасне створення бухгалтерської, статистичної, податкової звітності [4].

Висновки. Дебіторська заборгованість є невід'ємною складовою операційної діяльності підприємства, яка здатна активно впливати на об'єм і структуру грошової маси, платіжного обороту, швидкість обігу коштів. Різке збільшення дебіторської заборгованості і її частки в поточних активах може свідчити про необачну кредитну політику підприємства стосовно покупців або про збільшення обсягу продажів, або неплатоспроможність і банкрутство частини покупців. З іншого боку, підприємство може скоротити відвантаження продукції, тоді рахунки дебіторів зменшаться.

Довготривале неповернення дебіторської заборгованості викликає дефіцит грошових ресурсів, що відповідно здатне знизити фінансову активність підприємства.

Отже, важливим завданням управління грошовими потоками є ефективне управління дебіторською заборгованістю, яке спрямоване на оптимізацію обсягів дебіторської заборгованості та забезпечення її своєчасної інкасації.

 Література:

1. Про аудиторську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 22.04.93 № 3125-XII. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi. - Законодавство України

2. Про державну фінансову інспекцію в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 26.01.12 № 2939-XII/ - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.  - Законодавство України

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» [Електронний ресурс] : положення затв. МФУ від 25.10.10 № 725/4018. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi. - Законодавство України.

4. Кулаковская, Л.П. Основы аудита: учебное пособие для вузов / Л.П.Кулаковская, Ю.В.Пича. - 2-е изд., исправл. и доп. - К.: Каравела, 2011.- 496 c.- ISBN 966-96076-4-7

5.  Білуха, Н.А. Курс аудита: Підручник / Н.А Білуха. - 2-ге вид, перероб. - К: Вища школа.: КОО Т-во «Знання», 2010. - 574с. - ISBN 966-365-72-5

6. Мних, Є. Економічний аналіз у системі антикризового управління підприємством / Є.Мних. Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 6. - С. 33-37.

7. Казмирчук В. Сомнительня и безнадежная задолженность// Справочник экономиста. - 2010. - №11. - с.56-61

8. Нашкерская Г. Особенности признания и оценки текущей дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы и услуги. // Бухгалтерский учёт и аудит. - 2009. - № 11. - С.31-37

9. Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств // Фінанси підприємств. - 2010 - № 12- с. 24-36.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>