XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Равлюк Т.А. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Равлюк Тетяна Анатоліївна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Переддипломна соціально-педагогічна практика посідає особливе місце у процесі практичної підготовки, удосконаленні професійних умінь та навиків, підвищенні науково-дослідницької компетентності, адаптації до обраної професії, розвитку особистісних якостей, творчого потенціалу майбутніх фахівців соціальної педагогіки. За навчальним планом підготовки майбутніх соціальних педагогів переддипломна соціально-педагогічна практика студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» проводиться у X навчальному семестрі (6 кредитів / 216 годин; 8 тижнів з відривом від навчання).

Основними базами переддипломної практики є Обласний та Міський центри соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, Обласний центр соціально-психологічної допомоги, Служба у справах дітей Чернівецької обласної держадміністрації, Служба у справах дітей Чернівецької міської ради, загальноосвітні школи I-III ступенів №6, №24 м.Чернівці, Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1 для глухих дітей, Чернівецький обласний благодійний фонд „Діти-інваліди", Чернівецький міський благодійний фонд „Нова сім'я", Міжнародний благодійний фонд „Аквіла", Відділення Дитячого фонду в Чернівецькій області, Чернівецький міський відділ кримінально-виконавчої інспекції Відділу державного Департаменту України з питань виконання покарань в Чернівецькій області.

Метою переддипломної практики є удосконалення комплексу професійних умінь і особистісних якостей майбутніх фахівців, практичних умінь і навиків організації науково-дослідної роботи.

Основними завданнями переддипломної практики є: виконання професійних обов'язків соціального педагога відповідно до профілю базового закладу практики; формування професійно значущих якостей особистості майбутнього соціального педагога; удосконалення комунікативних, організаційних, діагностичних, дидактичних, аналітичних, проектувальних умінь і навичок; проектування власної соціально-педагогічної діяльності для вирішення конкретних соціально-педагогічних проблем; удосконалення умінь використання форм і методів соціально-педагогічної діяльності; розвиток творчого потенціалу студентів, науково-дослідницького та творчого підходів до вирішення професійних проблем і виконання професійних обов'язків.

Переддипломна соціально-педагогічна практика сприяє розвитку творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів, забезпечує формування професійних компетенцій.

Студенти повинні знати: зміст професійної діяльності соціального педагога, законодавчо-правові акти, що регулюють надання допомоги клієнтові та його захист, основні методики та технології роботи: методики підвищення рівня соціальної адаптації клієнта, профілактики дезадаптації (соціальної, психологічної, педагогічної), соціальної реабілітації осіб з відхиленнями від норми у фізичному, психічному та соціальному розвитку; юридичні, психологічні, медичні, педагогічні механізми попередження та подолання негативних факторів розвитку та соціалізації особистості; зміст посередницької взаємодії особи з суспільством; професійний етичний кодекс соціального педагога; методологію та методи соціально-педагогічних досліджень.

Студенти повинні вміти: аналізувати практичний досвід фахівців в галузі соціальної педагогіки, власну професійну діяльність; діагностувати проблеми особистості, знаходити оптимальні шляхи їх вирішення; планувати етапи діяльності з метою досягнення конкретного результату; проектувати соціально-педагогічні програми допомоги; здійснювати вибір засобів, методів, прийомів соціально-педагогічної діяльності у типових і нетипових ситуаціях; прогнозувати кінцевий результат діяльності; самостійно реалізовувати програму надання соціально-педагогічної допомоги та підтримки клієнта; застосовувати індивідуальні, групові, колективні форми роботи; володіти технологіями управління і коригування соціальної ситуації розвитку особистості; використовувати юридичні, психологічні, медичні, педагогічні механізми попередження та подолання негативних факторів розвитку та соціалізації особистості; закони, правові акти стосовно надання їй допомоги та захисту; інтегрувати виховні можливості сім'ї, освітніх та соціальних закладів, соціуму для успішної соціалізації та реабілітації особистості; науково обгрунтовувати результати соціально-педагогічної діяльності, реалізувати творчий потенціал для удосконалення її форм, методів, технологій.

Програму переддипломної соціально-педагогічної практики розроблено у відповідності до документів МОН України: «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України №161 від 2.06.1993р., «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом МОН України № 93 від 8.04.1993р., наказу МОН України № 351 від 20.12.1994р. «Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», наказу МОН України № 943 від 16.10.2009р. «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи», у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента України № 1013/2005 від 4.07.2005р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007роки; Положення про проведення навчальних і виробничих практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2008р.).

Література:

•1. Полякова О.М. Технологія соціально-педагогічної практики в соціальних службах: метод. посібник для студентів напряму підготовки 8.010105 «Соціальна педагогіка» / Ольга Михайлівна Полякова. - Суми: Сум ДПУ, 2009. - 88 с.

Е-mаіl: ravljukt@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>