XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Рева В.П. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Рева Валерія Павлівна

Національний банк України

Університет банківської справи

Харківський інститут банківської справи

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Анотація. Узагальнено та конкретизовано теоретичні підходи до аналізу та управління доходами,витратами та фінансовими результатами, проаналізовано існуючі концепції сутності доходів, витрат та фінансових результатів, запропоновано власне визначення понять «доходи», «витрати».

Ключові слова: доходи підприємства, витрати, фінансові результати, аналіз, управління

Вступ. У зв'язку з поглибленням фінансової кризи багато підприємств стикаються з проблемою аналізу доходів, витрат та фінансових результатів, тобто суб'єктам господарювання необхідна чітка і об'єктивна методика аналізу доходів, витрат та фінансових результатів відповідно до умов їх функціонування.

Необхідність та актуальність цього питання підкреслюють такі автори: Поспелова Ю.А., Ксенофонтова О.В., Сидорова М.И., Новиков В.А., Бойчик І.М., Петрович Й.М..

В той же час аналіз вітчизняних та закордонних наукових видань показує, що на сьогоднішній момент поки що недостатньо приділяється увага як у наукових, так і в практичних аспектах питанням, що стосується системи управління доходами, витратами та фінансовими результатами, тим більше в умовах кризи.

Об'єктивна необхідність подальшого поглиблення досліджень в цьому напрямку пов'язана, насамперед, з уточненням понять доходів, витрат та фінансових результатів, вдосконаленням існуючих методик з метою подальшого розвитку управління доходами, витратами та фінансовими результатами.

Метою даної роботи є узагальнення та розвиток теоретичних аспектів щодо вдосконалення аналізу та управління доходами, витратами та фінансовими результатами, розробка пропозицій для вирішення даної проблеми на основі виведення власного визначення доходів, витрат та фінансових результатів та науково - обґрунтованої системи його аналізу.

Об'єктом дослідження є процес управління доходами, витратами та фінансовими результатами.

Предметом дослідження є теоретичні підходи до аналізу та управління доходів, витрат та фінансових результатів в умовах економічної кризи.

Методи, що використовувались при дослідженні даної проблеми: спостереження, системного аналізу, порівняння, конкретизації, логічного узагальнення.

Результати дослідження: Актуальність теми дослідження підкреслюється аналізом визначень понять, близьких до тематики статті, різними авторами та наявністю великої кількості дисертаційних робіт.

Так Бойчик І.М. вважає, що: «Витрати виробництва - витрати живої та уречевленої праці в процесі виробництва; поділяються на витрати підприємства і суспільні витрати», а Дохід - виручка від реалізації продукції, робіт, послуг без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

Коноплицкий В.А. та Филина А.И. вважають, що «Затраты производственные - затраты в виде суммы двух слогаемых: себестоимости продукции и капитальных вложений, помноженных на нормативный коэффициент эффективности».

Новиков В.А. вважає, що «Затраты - важнейший экономический показатель работы предприятия, характеризующий сумму расходов в процес се хозяйственной деятельности».

Кулішов В.В. вважає, що «Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників)».

Борисов А.Б. вважає, що «Финансовый результаты - итоги хозяйственной деятельности предприятия или его подразделений, прирост (или уменьшение) стоимости собственного капитала».

Петрович Й.М. вважає, що «Під доходами підприємства розуміють збільшення економічної вигоди у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань,які сприяють зростанню власного капіталу (окрім зростання капіталу за рахунок внесків власників)», а «Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток або збиток) визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів та витрат від участі в капіталі,фінансових та інших витрат».

Проаналізувавши роботи вищезазначених та інших авторів, можна зробити висновок, що в них немає чітко окресленої економічної сутності доходів, витрат та фінансових результатів. Тому необхідно скласти авторське визначення.

Витрати - зменшення економічних вигод в процесі виробництва, яке призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Дохід - сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, які були отримані протягом відповідного звітного періоду (окрім внесків власників).

На відміну від існуючих авторські визначення є зрозумілими, повними і містять винятки.

Висновки. Аналіз літературних джерел по даному питанню показав що немає єдиної думки науковців щодо визначення доходів,витрат та фінансових результатів. Тому було запропоноване авторське визначення понять «доходи», «витрати». Подальші дослідження будуть присвячені підвищенню дохідності та зменшенню витрат на підприємствах, для покращення їх фінансових результатів.

Література:

1. Большой экономический словарь.-М.:Книжный мир,2004.-895 с.

2. Економіка підприємства:Навчальний посібник.-Вид.2-ге,доповн. і переробл.-К.:Атіка,2007.-528 с.

3. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник.-2-ге видання, перероблене і доповнене.-Львів:«Магнолія 2006»,2008.-208 с.

4. Економіка підприємства: Підручник/За загальною редакцією Й.М. Петровича.-2-ге вид.,виправл.-Львів:«Магнолія 2006»,2008.-580 с.

5. Економіка підприємства. Навчальний посібник.-К.:Атіка,2002.-480 с.

6. Економіка підприємства: Підручник/За загальною редакцією Й.М. Петровича.-2-ге вид.,виправл.-Львів:«Магнолія 2006»,2008.-580 с.

7. Толковый словарь по рыночной экономике.-М.:Энокомистъ,2007.-383 с.

8. Экономический словарь. Толково-терминологический.-К.:КНТ,2007.-624 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>