XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ревенко В.В. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.

Рубрика: Педагогіка

  Ревенко В.В., аспірант

Криворізький державний педагогічний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У зв'язку з приєднанням України до міжнародного суспільства підвищується роль знань іноземних мов. Загальний рівень володіння іноземними мовами у суспільстві залежить від рівня професіоналізму викладача.

Важливим засобом професійного розвитку майбутнього педагога слугує самостійна робота. В умовах кредитно-модульної системи навчання підвищується роль самостійного опрацювання учбового матеріалу. На жаль, майбутні вчителі іноземної мови виявляються не готовими до самостійного засвоєння його більшого обсягу. Зростаючий розрив між обсягом знань, призначених для вивчення, й можливістю їх засвоєння можна подолати шляхом розвитку розумових здібностей студентів, формуванням в них готовності до самостійного опанування знаннями.Це можливо зробити за рахунок правильної організації самостійної роботи.

Проблемам організації самостійної роботи студентів немовних ВНЗ при вивченні іноземної мови присвячено дослідження Н.С.Журавської, С.Г. Заскалєти, Л.В. Онучак, С.М.Кустовського, М.І. Смирнової та ін. Проблема організації самостійної роботи при вивченні іноземної мови як фахової дисципліни  до цього часу розглядалася фрагментарно і розв'язана недостатньо.

Досвід нашої роботи на факультеті іноземних мов  у вищому закладі освіти показує, що на сьогодні самостійна робота студентів в умовах кредитно -модульної системи навчання організована не належним чином через те, що не має чіткого визначення  обсягів та видів навчальних завдань для самостійної роботи. Внаслідок цього переважає невисока результативність та недостатність інтересу до завдань для самостійного опрацювання.

Ми розділяємо думку тих науковців, які розрізняють поняття «самостійна робота» та «самостійна учбова діяльність» з іноземної мови. Самостійна учбова діяльність- це аудиторна та позааудиторна діяльність студента, яка переводить рівень його мовленнєвих навичок на більш високу ступінь.Самостійна робота з іноземної мови є необхідним підготовчим етапом, фундаментом для самостійної діяльності і являє собою процес оволодіння студентом операціями та діями з мовленнєвими одиницями [1]. Самостійна робота з іноземної мови має учбову мету, а самостійна учбова діяльність-комунікативну.

Беручи до уваги нетотожність понять «самостійна робота» та «самостійна учбова діяльність», ми вважаємо за потрібне враховувати це при організації самостійної роботи під час професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов.

Етап самостійної роботи з іноземної мови передбачає самостійне виконання вправ, метою яких є набуття автоматизмів у використанні учбового матеріалу лексичного, граматичного або фонетичного характеру та розвиток навичок мовлення.

Оскільки самостійна учбова діяльність являє собою реалізацію потреби в мовленнєвому спілкуванні, на даному етапі можна використати методи, які направлені на активізацію пізнавальної та мовленнєвої діяльності. Серед них найефективнішими є:

•1.     Метод проектного навчання.

•2.     Проблемно-пошукові методи.

•3.     Методи колективної розумової діяльності.

•4.     Методи застосування нових технологій у навчанні.

 

На нашу думку, в межах кожного модулю доцільно поєднувати самостійну роботу з самостійною учбовою діяльністю, але питома вага самостійної роботи із зростанням курсу навчання повинна зменшуватись на користь самостійної учбової діяльності.

Таким чином, умовами успішної організації самостійної роботи при вивченні іноземної мови як фахової дисципліни є:

•1.                            Чітке визначення науково обгрунтованих обсягів навчальних завдань для самостійної роботи в межах кожного модулю.

•2.                            Чітка організація самостійної роботи з поєднанням завдань репродуктивного та творчого характеру.

•3.                            Врахування особливостей самостійної роботи студентів залежно від етапу вивчення іноземної мови.

 

 

Література:

•1.     Бурденюк Г.М. Управление самостоятельной учебной деятельностью при обучении иностранным языкам.- Кишинев, 1988.- 132с.

•2.     Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков. Учеб.пособие для студентов филологических специальностей вузов. М., «Высшая школа», 1981.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>