XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Рибак М.І. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ

Рибак М.І.

Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ

Проблеми бухгалтерського обліку первісної вартості товарів аналогічні проблемам обліку первісної вартості виробничих запасів, але, враховуючи специфіку діяльності торговельних підприємств і особливості методології бухгалтерського обліку в торгівлі, ці проблеми значно складніше вирішити. Проблеми виникають у зв'язку з обліком на субрахунку 285 «Торгова націнка» товарних надбавок торговельних підприємств, які обліковують товари за продажними цінами.

Питання формування торгової націнки і обліку первісної вартості товарів на підприємствах розглянуто в працях таких українських вчених як М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Г.Г. Кірейцева, Л.М. Кіндрацької, М.С. Пушкара, В.Г. Швеця. Але при цьому вчені розкривають лише облік торгових націнок в цілому, поза залежністю від виду (групи) товарів.

Проблеми обліку торговельної націнки, що виникають на практиці, розглянуто О. Шатуном, а саме питання нарахування торговельної націнки та шляхи їх вирішення, а також І. Павлюком, у статті якого ретельно викладені недоліки нормативної бази щодо обліку торговельних націнок та бухгалтерський облік об'єкту, щоб досліджується.

Проблема визначення первісної вартості товарів має важливе значення як для фінансового і податкового обліку, так і для прийняття управлінських рішень на торговельних підприємствах.

Оцінка товарів у поточному обліку ґрунтується на первісній вартості товарів, яка змінюється залежно від джерел надходження.

Порядок визначення первісної вартості (фактичної собівартості) товарів регламентується П(С)БО 9 «Запаси». Відображення в бухгалтерському обліку первісної вартості товарів та фактичної собівартості товарів реалізованих повинно б регулюватися Інструкцією №291. Однак в цій Інструкції визначено лише, що обліковується на рахунку 28 «Товари» та відповідних субрахунках [3].

Відповідно до П(С)БО 9, до первісної вартості товарів належать такі витрати:

- суми, сплачені постачальнику товару згідно з угодою або контрактом за мінусом непрямих податків;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків, які відшкодовуються підприємству;

- витрати на заготівлю, транспортування товарів, вантажно-розвантажувальні роботи, у т. ч. витрати на страхування та відсотки за комерційний кредит постачальників;

- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням і доставкою товарів.

Нераціональним можна вважати також облік на субрахунку 285 «Торгова націнка» різниць між цінами придбання та середніми обліковими цінами на тару. Тим більше, що інструкцією №291 не встановлено порядок списання цих різниць з субрахунку 285, що викликає ускладнення синтетичного та аналітичного обліку торгової націнки та помилки в облікових записах.

Найбільш раціональним є визначення торгової націнки, яка відноситься до реалізованих товарів, по правому боку балансової формули (залишок товарів на початок місяця + надходження їх за місяць = реалізовані товари + залишок товарів на кінець звітного місяця) шляхом визначення попереднього сальдо торгової націнки на відповідному субрахунку товарних надбавок: попереднє сальдо товарних надбавок - товарні надбавки по розрахунку на залишок товарів = сума реалізованої торгової націнки. Фактичну собівартість реалізованих товарів потрібно визначати  не на рахунку 28 «Товари», а на субрахунку  902 «Собівартість реалізованих товарів», який, за економічним змістом, для цього й призначено.

На думку І. Павлюка, об'єднання на 28 рахунку «Товари» активних та пасивних (контрактивних) субрахунків є нераціональним. Павлюк підкреслює, що одночасне існування пасивного 285 субрахунку та активних 281, 282, 283, 284, 286 рахунків суперечить методології обліку. Це пов'язано з тим, що сальдо кінцеве 28 рахунку не відображає суму торговельної націнки і продажної вартості товару, а лише їх купівельну вартість. Вчений запропонував ввести синтетичний рахунок 29 «Торгова націнка», на якому буде обліковуватись торговельна націнка роздрібних, оптових, підприємств та підприємств ресторанного господарства [1].

Таким чином, облік торговельної націнки на окремому синтетичному рахунку 29 «Торгова націнка» дасть змогу спростити бухгалтерські записи в синтетичному і аналітичному обліку, уникнути плутанини при документуванні.

Отже, бухгалтерський облік первісної вартості товарів і торгової націнки є одним із найскладніших та недостатньо врегульованих питань організації та ведення обліку в торгівлі. Можливі шляхи вирішення викладених проблем будуть сприяти успішному вирішенню питань удосконалення бухгалтерського обліку у торгівлі. А правильне відображення на бухгалтерських рахунках торгової націнки на товари у роздрібній і оптовій торгівлі має важливе значення для забезпечення своєчасного і точного виявлення фактичної собівартості реалізованих товарів і їх залишку, а також визначення і відображення у бухгалтерському обліку фінансових результатів торговельної діяльності.

Література:

1.Павлюк І. Проблеми бухгалтерського обліку торгової націнки і шляхи їх вирішення [Текст]/І. Павлюк//Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. -  № 2. - С. 15-25.

2. Шатун О. Як начислити торгову націнку [Текст]/О. Шатун// Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 83. - С. 20-22.

3. І. Павлюк. Визначення та відображення в бухгалтерському обліку первісної вартості товарів [Електронний ресурс] - Режим доступу http://www.dtkt.com.ua/show/ 1cid01491.html

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затв. наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р.№246, зі змінами та доповненнями. 

5. Інструкція №291 - Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

 

E-mail: marta_rybak@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>