XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Римарчук Г. С. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Римарчук Г. С.

здобувач кафедри адміністративного та інформаційного права навчально-наукового інституту права та психології

НУ "Львівська політехніка"

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

         Адміністративно-правова доктрина, а також законодавство та юридична практика містять два підходи до сутності та змісту поняття "адміністративне правопорушення". Відповідно до першого - це порушення юридичних норм з боку адміністрації (органу державної влади). Зміст такого правопорушення становить суперечність між адміністрацією і громадянином, та відповідно державний орган як суб'єкт, представником якого виступає та чи інша посадова особа, несе адміністративну відповідальність за вчинені дії чи бездіяльність в рамках своїх функціональних обов'язків. [1] Відповідно до другого підходу, адміністративне правопорушення - це порушення громадянином адміністративних розпоряджень, тобто діяння, за вчинення яких передбачений адміністративний порядок накладення стягнень. В даному випадку йдеться про те, що суб`єкт, будучи фізичною чи юридичною особою, вчинив протиправне діяння стосовно правовласника та недотримався приписів законодавства в сфері інтелектуальної власності щодо забезпечення прав власника (автора) на об'єкти творчої діяльності, що охороняються законом, і як наслідок підлягає адміністративному покаранню у вигляді штрафу чи іншого виду стягнення.

         Кодекс України про адміністративні правопорушення [2, c. 10] визначає адміністративне правопорушення як протиправну, винну (умисну або необережну) дію  чи  бездіяльність, яка  посягає  на  громадський  порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок  управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Протиправне діяння в теорії адміністративного права визнається адміністративним правопорушенням якщо в сукупності містить такі ознаки, до яких відносять суспільну шкідливість (небезпечність), протиправність, винність та адміністративну караність. Дія чи бездіяльність суб'єкта заподіює або створює загрозу заподіяння шкоди (матеріального, морального, організаційного чи іншого характеру) об'єктам адміністративно-правової охорони, в даному випадку це посягання на об'єкт інтелектуальної власності, наприклад на право авторства чи знак для товарів та послуг. [3, 10-25 c.] Протиправність як ознака правопорушення передбачає пряму вказівку на даний проступок в законі та неприпустимість застосування аналогії закону, тобто виключає можливість притягнення до адміністративної відповідальності за діяння, не передбачені законодавством про адміністративні правопорушення. Адміністративним проступком визнається тільки таке протиправне винне діяння, за яке законодавством передбачено особливий вид державного примусу - адміністративну відповідальність.

         Таким чином бачимо, що для здійснення кваліфікації адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності необхідна наявність чітко виражених його ознак. З практичної точки зору має місце більш детальна регламентація кола об'єктів, стосовно яких найчастіше здійснюються правопорушення та за які суб'єкт правопорушення несе адміністративну відповідальність. У зв'язку з правопорушеннями, що посягають на об'єкти права інтелектуальної власності, можна виділити коло питань, стосовно яких здійснюється правозахисна діяльність. Так наприклад спори пов'язані з відмовою у видачі патенту; за запереченнями третіх осіб про видачу патенту; про визнання патенту недійсним, про порушення авторських та суміжних прав, тощо. Зазвичай дані питання вирішуються в адміністративному чи адміністративно-судовому порядку. Вони розглядаються у спеціально створених органах державної влади, які відповідають за охорону та забезпечення права інтелектуальної власності. Таким органом є Державна служба інтелектуальної власності, а зокрема її орган, що вирішує спори, пов'язані з питаннями видачі патентів та свідоцтв, визнання їх недійсними - Апеляційна палата Держслужби України. Рішення цього органу можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 51-2 КУпАП містить перелік неправомірних дій в сфері права інтелектуальної власності, за які передбачається адміністративна відповідальність. Відповідно до статті 24 КУпАП захист прав здійснюється шляхом проведення адміністративних процедур, таких як: вилучення або конфіскація контрафактної продукції та обладнання, що використовується для її виготовлення, виправні роботи, адміністративний арешт або накладання адміністративних штрафів.

Для забезпечення ефективного захисту права інтелектуальної власності в адміністративному порядку та реалізацію державної політики в означеній сфері спрямована діяльність таких органів державної влади, як Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Державна митна служба України, Антимонопольний комітет України та інших. Ці державні органи в межах своєї компетенції вирішують питання, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку, забезпечують створення і ефективне функціонування механізмів захисту прав інтелектуальної власності, а також контроль за дотриманням норм законодавства в цій сфері [4].

         Так, Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [5] закріплює перелік дій, вчинення яких є прикладом недобросовісної конкуренції та за які передбачається адміністративна відповідальність. Такими діями є наприклад неправомірне використання ділової репутації суб'єктів господарювання, створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

         Закон України "Про Інформацію" [6] закріплює положення про відповідальність за порушення законодавства про інформацію. Згідно з положенням статті 27  Закону порушення законодавства України про інформацію  тягне  за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність. Такими порушеннями є наприклад зловживання правом на інформацію, поширення суспільно необхідної інформації та інші.

          На сьогодні існуючий інститут адміністративно-правової відповідальності за правопорушення в сфері права інтелектуальної власності виступає гарантом забезпечення виконання органами влади своїх безпосередніх функцій та обов'язків в даній сфері та слугує важелем ефективності попередження правопорушень та забезпечення належної охорони об'єктів інтелектуальної власності. Сфера адміністративних правопорушень права інтелектуальої власності потребує узгодженої та скоординованої діяльності органів влади щодо здійснення превентивної функції в даному напрямку, а також введення ефективних засобів адміністративного примусу для забезпечення охоронності прав власника результатів інтелектуальної діяльності.

Література:

•1.       Кузьменко О.В. Адміністративний, управлінський та деліктний процес в Україні//Держава та право України: історія, теорія, практика розбудови - Інтернет ресурс -  http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/2003_2/_zmist_02/kyzmenko.htm 

•2.       Кодекс України про адміністративні правопорушення від 1984 року//Паливода А. В. - Київ, 2010 - 248 с.

•3.       Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. доц. Комзюка А.Т. 2-е вид., перероб. і доп. - Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. - 99 с.

•4.       Жаров В. Як захистити інтелектуальну власність//Юридична газета - №11(95) від 15.03.2007 - Інтернет ресурс - http://www.yur-gazeta.com/article/1111/

•5.       Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 р. - Інтернет ресурс - http://sips.gov.ua/ua/normative_acts.html

•6.       Закон України "Про Інформацію" від 02.10.1992 - Інтернет ресурс - http://zakon.nau.ua/doc/?code=2657-12


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>