XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Римарева Л.М., Колодєєв М.П., Перестюк Р.Л. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Старший викладач Римарева Людмила Миколаївна

Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ, викладач

Колодєєв Максим Петрович

Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ, студент

Перестюк Руслан Леонідович

Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ, студент

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Постановка проблеми. Фінансово-економічна криза у нашій державі настала у результаті дії як зовнішніх (це насамперед світова фінансово-економічна криза, яка розпочалася у другій половині 2008 р.), так і внутрішніх чинників (пе­редусім, макроекономічна криза в Україні, яка значною мірою зумовлена наявними диспропорціями в економіці, прив'язкою гривні до долара, високим ступенем доларизації економіки) [1, с. 13]. Економіка України має низький сту­пінь диверсифікованості, тобто, вона не може обходитися без імпорту, що заміняє дефіцит внутрішнього виробництва для споживання та економічного розвитку. У передкризові роки він становив половину усього споживання у країні. Необхідний імпорт, у свою чергу, забезпечується валютними надходженнями від експорту та чистими іноземними фінансовими притока­ми, з яких експорт товарів та послуг є визначальним і найбільшим.

Окрім того, експортні галузі значно фінансують внутрішню економіку і ставлять її розвиток у велику її залежність від себе. Тому експорт має таке велике значення для нашої держави, адже у до кризовий період він становив половину обсягу ВВП. З огляду на це можна стверджувати, що стабільність ситуації на світових ринках має основне значення для розвитку нашої держави. Зважаючи на зазначене, аналіз україн­ського експорту та імпорту в умовах фінансово-економічної кризи є вкрай актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою зовнішньої торгівлі України займаються ві­тчизняні науковці, як В. Андрійчук, О. Білорус, В. Будкін, І. Бураковський, Т. Мельник, В. Новицький, Ю. Пахомов, В. Юхименко.

Мета статті: аналіз особливостей зовнішньої торгівлі України в умовах фінансово-економічної кризи.

Виклад основного матеріалу. Українська економіка за своєю сутністю є експортоорієнтованою, значною мірою залежною від однієї галузі - металургійної, оскільки на цю галузь у докризовий період припадало близько третини загального обсягу промислової продукції та майже 45% загального товарного експорту України. На металургію припадає 15% загальних прибутків, одержаних у національній економіці загалом, та 30% прибутків, одержаних вітчизняними промисловими підприємствами.

Зміна кон'юнктури на зовнішніх ринках із початком світової кризи негативно вплинула на розвиток цієї галузі, експорт металургійної продукції, а також на сальдо зовнішньоторговельного обороту.

До початку кризи (2006 - ІІІ квартал 2008 р.) спостерігалося підвищення цін на продукцію чорної металургії на світових товарних ринках. Це давало змогу демонструвати упродовж зазначеного періоду високі тем­пи зростання вартісних показників експорту товарів та послуг (27,1% у 2007 р. та 34,9% у 2008 р.), хоча вони були нижчими за показники приросту імпорту. Це зростання майже повністю було зу­мовлене ціною, а зростання фізичних обсягів становило за зазначений період лише 2%.

Водночас структура українського експорту залишалася неефективною і навіть погіршувалася. Так, най­більшою в експорті товарів у 2008 р. була частка товарів проміжного споживання (82%), хоча ще у 2005 р. а частка біла суттєво нижчою - 74,1%. Відповідно частка готової продукції залишалася дуже низькою: спожив­чих товарів - 9,1%, а засобів виробництва - 9,4% [2, с. 28 - 30].

Обвальне падіння світового попиту і зниження цін на світових товарних ринках призвели до зменшення вартісних обсягів експорту товарів у IV кварталі 2008 р. на 35,8% порівняно з попереднім кварталом і становили 13,6 млрд. дол. (у жовтні-грудні 2007 р. експорт зріс на 8,4% до попереднього кварталу). Значний вплив зовніш­ніх умов на динаміку експорту пов'язаний з його структурою. Головне місце в експорті то­варів займають товари проміжного споживання (82% у 2008 р.). Падіння цін на світових товарних ринках визначило різке скорочення експорту сировинних товарів у IV кварталі 2008 р. - на 38% порівняно з попереднім періодом. У IV кварта­лі вартісні обсяги експорту металургійної продукції знизилися на 50,7% порівняно з ІІІ кварталом (на 21,5% порівняно з відповідним кварталом 2007 р.). Це було зумовлено як падінням цін на чорні метали (майже на 40%), так і зменшен­ням фізичних обсягів їх поставок (на 27,8%) внаслідок обвального падіння зовнішнього попиту.

У 2008 р. значно прискорилося зростання імпорту, насамперед споживчого характеру. Як наслідок, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного обороту за перші три квартали 2008 р. становило 9,2 млрд. дол., або 6,4% від ВВП, а в цілому за 2008 р. воно вже становило 13,3 млрд. дол., або 7,1% від ВВП [3, с. 33 - 36].

Аналіз даних (табл. 1) свідчить про різке погіршення показників зовнішньої торгівлі України, сталу тенденцію до істотного перевищення темпів нарощування імпорту над темпами зростання експорту. Так, якщо у 2006 р. Український експорт товарів збільшився на 12,1%, то імпорт - на 24,6%, а у 2007 р. ці показники становили відповідно 28,4% та 34,6%. У 2008 р. експорт товарів зріс на 35,8%, а імпорт - на 41%. У 2009 р. експорт України скоротився порівняно з попереднім роком на 40,7%, а імпорт - на 46,9%.

У 2007 р. дисбаланс торговельних операцій поглибився, і від'ємне сальдо торгівлі товара­ми збільшилось майже удвічі (до 11,3 млрд. дол.), а у 2008 р. загальне зовнішньоторговельне сальдо сягнуло 13,3 млрд. дол. та 18,5 млрд. дол. у торгівлі товарами. У 2009 р. від'ємне сальдо зовнішньоторговельного обороту скоротилося до 1380,7 млн. дол. (порівняно з 13307,6 млн. дол. за 2008 р.)

Це відбулося внаслідок девальвації гривні (на 58% у 2008 р. і продовжувалося у 2009 р.) та падіння внутрішнього попиту.

Таблиця 1

Основні показники зовнішньої торгівлі України у 2006-2009 рр. [4]

Показники Роки
2006 2007 2008 2009
Експорт товарів та послуг (млн. дол.) 45873,5 58335,0 78695,7 49233,7
Темп зростання/падіння, у % до попереднього року 13,5 27,1 34,9 -37,5
Імпорт товарів та послуг (млн. дол.) 48758,0 65596,6 92003,3 50604.4
Темп зростання/падіння, у % до попереднього року 25,1 34,5 40,2 -45,0
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами (млн. дол.) - 2884,5  

 

- 7261,6  

 

- 13307,6 - 1380,7
Експорт товарів (млн. дол.) 38368,0 49296,1 66954,4 39712,9
Темп зростання/падіння, у % до попереднього року 12,1 28,4 35,8 -40,7
Імпорт товарів (млн. дол.) 45038,6 60616,0 85535,3 45435,6
Темп зростання/падіння, у % до попереднього року 24,6 34,6 41,0 -46,9
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами (млн. дол.) - 6670,6 - 11319,9 - 18580,9  

 

- 5722,7  

 

 

За 2009 р. унаслідок обвального падіння світового попиту і зниження цін нас світових товарних ринках обсяги товарного експорту становили лише 39,7 млрд. дол., що становить 59,3% до 2008 р. У загальному об­сязі експорту товарів порівняно із 2008 р. зменшилась частка чорних металів - з 34,3% до 25,8%.

Падіння обсягів імпорту у 2009 р. було спричинене насамперед звуженням внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту внаслідок зниження реальних доходів і скорочення кредитування та подорожчанням імпортних товарів через девальвацію гривні. Внаслідок цього фізичні обсяги товарного імпорту зменшилися до 45,4 млрд. дол., тобто, більш як удвічі порівняно з 2008 р.

При порівнянні динаміки імпорту товарів України з іншими країнами спостерігаються аналогічні про­цеси, що й для експорту, тобто Україна була серед лідерів за темпами зростання у 2008 р., і серед лідерів - за темпами падіння у 2009 р. Так, упродовж ІІ-ІІІ кварталів 2008 р. темпи зростання імпорту товарів в Україні суттєво перевищували цей показник для інших країн, а у 2009 р. падіння імпорту в Україні було одним із най­більших.

Економіка України, яка сильна постраждала від кризи, почала подавати ознаки зростання. Почала від­новлюватися сталеливарна галузь - у І кварталі 2009 р. експорт української сталі збільшився на 15% порівня­но з аналогічним періодом 2008 р.

І хоча динаміка макроекономічних показників у другій полонині 2009 р. була сприятливішою завдяки поліпшенню ситуації на зовнішніх ринках, зменшення ВВП у 2009 р. становило 15,1% за інфляції 12,3%. Темпи інфляції сягнули 16,6% у 2007 р. та 22,3% у 2008 р.

Сьогодні Україна залишається чи не єдиною країною у Східній Європі, яка не має належної системи державної фінансової підтримки експортної діяльності, що негативно впливає на просування товарів і послуг українських підприємств на міжнародні ринки [5, с. 80 - 82].

Саме тому конче необхідною є державна підтримка експортної діяльності в Україні. Насамперед йдеть­ся про: часткове компенсування українським експортерам відсоткової ставки за наданими кредитами; надання кредитів під час участі українських експортерів у тендерах за кордоном; страхування експортних кредитів, наданих банками-кредиторами українським експортерам.

Висновки: Різке погіршення ситуації в економіці України з початком світової фінансово-економічної кризи дало змогу відчути, наскільки дуже вітчизняна економіка залежна від ситуації на світових ринках сиро­вини і на глобальних ринках капіталу, та наскільки вразливою вона є до зовнішніх шоків. І тому, коли виробництво у ЄС і попит на український експорт зменшилися і спричинили падіння імпорту, в Україні, як у залежній країні, почалася криза експорту, виробництва і споживання, фінансова криза - економічна криза.

Україна може і повинна прагнути до диверсифікації своєї економіки і отримати від цього користь у ви­гляді економічної стабільності, стійкості до криз та росту рівня життя.

Зовнішньоекономічна політика України потребує суттєвого перегляду, вона має базуватися на принци­пах послідовності у досягненні свого стратегічного вибору щодо євро інтеграції, наполегливості у захисті на­ціональних інтересів на міжнародній арені.

Література:

1. Сивульський М.І. Національні особливості фінансової кризи / М.І. Сивульський // Фінанси України. - 2009 - №7. - С. 3-13.

2. Курза Ю. Україна в світовій економічній кризі / Ю. Курза // Економіст. - 2009. - №12. - С 6-32.

3. Ніколайчук С. Вплив глобальної фінансово-економічної кризи на платіжний баланс України та динаміку його основних показників / С. Ніколайчук, І. Каушан // Вісник Національного банку України. - 2009. - №11. - С. 32-39.

4. http://www.ukrstat.gov.ua/ - офіційний сайт Державного комітету статистики України

5. Кузнєцова Л. Цінові шоки 2006-2009 рр. та їх наслідки для економіки України / Л. Кузнсцова // Економіка України, Науковий журнал. - 2010. - №5. - С. 70-83.

 

e-mail : DogGem@rambler.ru

prl555@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>