XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Романченко О.О. НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Романченко О.О.
Запорізький національний університет

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Необхідною умовою діяльності будь-якого підприємства є наявність у нього достатнього обсягу оборотних коштів. Визначення оптимальної величини оборотних активів досягається завдяки нормуванню.
На сьогодні нормативними та методичними актами України регламентовано порядок визначення норм та нормативів лише за частиною оборотних активів: запасами, у тому числі виробничими, у незавершеному виробництві, готової продукції, малоцінними та швидкозношуваними предметами, запасними частинами. У той же час працівники фінансового відділу повинні мати дані за всією структурою оборотних коштів, у тому числі за всіма статтями нематеріальних оборотних активів: грошові кошти на поточних рахунках у банках та у касі, дебіторська заборгованість. Повна інформація забезпечить правильні та раціональні управлінські рішення. Саме нематеріальні оборотні кошти є найбільш ліквідними статтями у структурі балансу підприємства, а від їх розміру залежить ліквідність та платоспроможність даного економічного суб’єкта. Тому доцільно розробити певні принципи щодо нормування нематеріальних елементів оборотних активів. До них можна віднести:
1) розрахунки норм і нормативів слід проводити по всіх бухгалтерських статтях нематеріальних активів оборотних коштів підприємства: грошові кошти на розрахункових рахунках банку (банків), грошові кошти в касі підприємства, дебіторській заборгованості (до одного року) і т.д. При цьому необхідно визначати специфіковані і видові норми і нормативи: перші потрібно обчислювати по балансових статтях нематеріальних оборотних коштів, а видові - в цілому (тобто в сумі) по всіх нематеріальних оборотних коштах;
2) нормативи (специфіковані або видові) слід визначати в тис., грн., а норми (специфіковані або видові) у відносних величинах - в днях середньодобового обороту грошових коштів протягом року;
3) специфіковані норми обчислюються на основі врахування варіацій нормоутворюючих чинників протягом року, видову норму слід обчислювати агрегацією розрахованих специфікованих норм шляхом їх «зваження» за відповідними середньодобовими оборотами у вартісному виразі;
4) за специфіковану норму слід прийняти середнє значення грошових коштів, мінімально необхідне і достатнє для забезпечення безперебійного функціонування підприємства;
5) специфіковані (а також видові) норми нематеріальних оборотних коштів потрібно обчислювати як суму трьох доданків (у днях) - поточної, страхової і підготовчої складових норми. Ділення норми на складові частини - це умовний розрахунковий прийом, щоб в різних складових норми можна було врахувати різні нормоутворюючі чинники і різні умови формування обсягів грошових коштів;
6) поточну і страхову складові специфікованої норми потрібно обчислювати одночасно на основі обліку одних і тих же нормоутворюючих чинників. При цьому поточну складову потрібно розраховувати з умови збалансованості в кожному інтервалі між обсягів надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок і обсягів їх списання з рахунку в цілому за інтервал надходження (або їх частинами за цей період), а страхову - з дисбалансу між цими ж показниками;
7) підготовчу складову специфікованої норми можна прийняти рівною одному дню (враховуючи, що банківські операції здійснюють наступного дня після отримання доручення підприємства);
8) складові специфікованої і видової норм нематеріальних оборотних коштів потрібно розраховувати у відносних величинах - в днях середньодобового обороту грошових коштів в тис., грн.;
9) поточну і страхову складові слід визначати за допомогою методів теорії ймовірностей, підготовчу - детермінованим методом.
На сьогодні деякі великі підприємства України працюють над власною методикою визначення нормативів нематеріальних елементів оборотних коштів.
Нормування всіх статей оборотних активів підприємства дозволить йому підвищити ефективність управління оборотними коштами за рахунок виявлення резервів зменшення розміру їх окремих елементів, побудови найбільш оптимальної їх структури, виходячи зі специфіки діяльності даного підприємства.
Література:
1. Радионова О.А., Радионов Р.А. Методология нормирования, риски и надежность обеспечения запасами и оборотными средствами // Финансовый бизнес. – 2005. - №5. – С.15-34.
2. Радионов Р.А. Новые подходы к нормированию оборотных средств на предприятии // Финансовый менеджмент. – 2005. - №3. – С. 21-33.
3. Драгун Л.М., Шевченко В.Ф., Бондаренко О.Л. Удосконалення аналізу ефективності використання обігових коштів підприємства // Фінанси України. – 1998. - №12. – С. 12-25.
4. Назаренко О.Ф. Стан та тенденції структури оборотних коштів промислових підприємств в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №6. – С. 53-62.
5. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – 528 с.
е-mail: ellenar@bigmir.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>