XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Романчук Н.О. СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ДО ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ: МЕТА, ЗАВДАННЯ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ, ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Романчук Наталія Олександрівна

аспірант кафедри освітніх технологій

Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського

викладач Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова

СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ДО ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ: МЕТА, ЗАВДАННЯ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ, ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ

     Сучасні соціально-економічні зміни в суспільстві, входження України в цивілізоване світове співтовариство обумовлюють зростання вимог до якості підготовки робітничого потенціалу країни, від якого залежить могутність держави та добробут нації. Саме тому головна увага має бути зосереджена на підготовці інженерно-педагогічних кадрів високої кваліфікації, здатних забезпечити умови для розкриття здібностей, використання особистісного досвіду, задоволення освітніх потреб учнів професійно-технічних закладів освіти.

   Важливими шляхами реалізації сучасних ідей гуманістичної парадигми освіти є впровадження особистісно орієнтованого змісту та технологій навчання, створення умов для самонавчання і саморозвитку учнів професійно-технічних закладів освіти різного рівня. У її реалізації основна роль відводиться інженеру-педагогу, який здійснює соціально-професійну та виробничо-технологічну діяльність у професійно-технічних закладах освіти різного рівня.

    У відповідності вимогам до сучасного працівника,    пріоритетним напрямком державної політики в професійно-технічній освіті є діяльнісно-особистісна орієнтація, тобто така її модель, при якій особистість учня знаходиться у центрі уваги педагога професійної школи. Саме тому, особливої важливості на сучасному етапі розвитку освіти майбутніх інженерів-педагогів, набуває проблема їх підготовки до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти.

    У концепції розвитку професійно-технічної освіти в Україні особлива увага приділяється формуванню якісно нового типу педагога професійної школи - педагога професійного навчання, який органічно поєднує функції викладача та майстра виробничого навчання. [2; с.41]

    У відповідності вимогам до сучасного працівника, головним і стратегічним напрямком розвитку системи профтехосвіти, на думку О.Е. Коваленко, являється визнання особистісної орієнтації освіти, тобто такої її моделі, при якій особистість учня була б у центрі уваги психолога, педагога, при якій навчально-пізнавальна діяльність, а не викладання, була б головною. [1; с.15] Саме тому, особливої важливості на сучасному етапі розвитку освіти майбутніх інженерів-педагогів набуває проблема їх підготовки до особистісно орієнтованого навчання у професійно-технічних закладах освіти.

   Особистісно орієнтоване навчання  розглядається науковцями як певний методологічний інструментарій, розробка якого має спиратися на синтез досліджених психологічною та педагогічною наукою будови, функціонування та розвитку особистості. [3]

  Метою нашого дослідження став аналіз існуючих у практиці роботи ВНЗ підходів, умов професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів та визначення ступеню їх спрямованості на особистісно орієнтоване навчання у професійно-технічних закладах освіти.

  Основними завданнями дослідження є:

1. Проаналізувати стан підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах традиційної системи освіти інженерно-педагогічних кадрів.

2. Визначити критерії, показники, рівні підготовки інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання у професійно-технічних закладах освіти.

3. Виявити організаційно-педагогічні умови, які забезпечуватимуть підготовку майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання.

4. Розробити теоретичну модель підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання у професійно-технічних закладах освіти.

  Аналіз стану підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах традиційної системи передбачав:

1. Вивчення цілей та мотивів майбутньої педагогічної діяльності інженерів-педагогів у професійно-технічних закладах освіти.

2. Виявлення ступеня спрямованості педагогічних дисциплін на особистісно орієнтоване навчання у професійно-технічних закладах освіти.

3. Аналіз мети, завдань, змісту, форм, методів педагогічної підготовки з позиції її орієнтації на особистісний та професійний саморозвиток майбутнього інженера-педагога.

4. Вивчення характеру взаємодії суб'єктів навчальної діяльності у процесі педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів.

5. Виявлення сформованості умінь та навичок особистісної орієнтації навчального процесу у професійно-технічних закладах освіти.

6. Виявлення умінь майбутніх інженерів-педагогів проводити науково-дослідницьку роботу з проблем особистісно орієнтованого навчання у професійно-технічних закладах освіти.

   Інструментарієм дослідження стали наступні методи збору експериментальних даних:

•-         педагогічне спостереження за процесом професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у ВНЗ; за навчальною діяльністю учнів професійно-технічних закладів освіти;

•-         опитування (інтерв'ю, бесіди з майбутніми інженерами-педагогами, їх викладачами; учнями, викладачами спеціальних дисциплін, майстрами виробничого навчання професійно-технічних закладів освіти);

•-         аналіз документальної бази (навчальних планів підготовки майбутніх інженерів-педагогів, робочих програм професійно-педагогічних дисциплін, посібників, методичних рекомендацій по курсовому та дипломному проектуванню тощо);

•-         анкетування студентів I-V курсів інженерно-педагогічних спеціальностей;

•-         самоспостереження, самооцінка, самозвіти майбутніх інженерів-педагогів у процесі проходження педагогічної практики.

Дослідженням передбачено наступні етапи роботи:

На першому етапі вивчався стан підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах традиційної системи: проводилися інтерв'ювання, співбесіди зі студентами з метою вивчення цілей та мотивів їх майбутньої професійно-педагогічної діяльності в закладах профтехосвіти. Опитування та спостереження за навчальною діяльністю майбутніх інженерів-педагогів дало змогу оцінити ступінь орієнтації педагогічної підготовки у ВНЗ на їх особистісний та професійний саморозвиток. З цієї ж позиції аналізувалася також нормативна та звітна документація по підготовці майбутніх інженерів-педагогів з циклу педагогічних дисциплін. Вивчався також характер взаємодії учасників навчального процесу: викладач ВНЗ - майбутній інженер-педагог шляхом анкетування студентів, викладачів та спостереження за їх діяльністю.

   Іншим важливим напрямком дослідження стало визначення ступеню спрямованості діяльності професійно-технічних закладів освіти на особистісно орієнтованого навчання. Засобами такого дослідження стали: спостереження за навчальними та виробничими заняттями зі спеціальних дисциплін, інтерв'ювання учнів професійно-технічних закладів освіти на предмет задоволення їх освітніх потреб у процесі навчання; анкетування викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання для визначення спрямованості їх професійно-педагогічної діяльності на особистісно орієнтоване навчання.

На другому етапі визначався рівень підготовки майбутніх інженерів-педагогів до особистісно орієнтованого навчання у професійно-технічних закладах освіти в умовах традиційної системи освіти інженерно-педагогічних кадрів. Було визначено критерії, їх показники та рівні оцінювання означеної підготовки. За результатами проведеного спостереження за навчальною діяльністю майбутніх інженерів-педагогів, аналізу їх самозвітів, творчих робіт, анкетування, інтерв'ювання майбутніх інженерів-педагогів та їх викладачів визначено наявний рівень підготовки майбутніх інженерів-педагогів до особистісно орієнтованого навчання у професійно-технічних закладах освіти.

На третьому етапі були виявлені організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх інженерів-педагогів до особистісно орієнтованого навчання у професійно-технічних закладах освіти, розроблялася теоретична модель цієї підготовки та методика її реалізації у ВНЗ.

   Таким чином, впровадження розглянутих вище етапів дослідження з використанням зазначеного інструментарію дало змогу проаналізувати сучасний стан  підготовки майбутніх інженерів-педагогів до особистісно орієнтованого навчання у професійно-технічних закладах освіти.

Література:

•1. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. - Х.: ЧП „Штрих", 2003. - 480с.

•2. Ничкало Н.Г. Українські концепції професійної освіти: тенденції і перспективи. Педагогічна і психологічна науки в Україні, том 5. - Київ: Педагогічна думка, 2007. - 391с.

•3. Освітні технології: Навч.-метод. посібник ∕ За заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. - 256с.

   


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>