XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Романенко С.В. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ

Романенко С.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ

Місце підприємств у галузі, їх фінансовий стан, конкурентоспроможність на ринку залежить від стану та ефективності використання основного капіталу. Виходячи з проведених теоретичних досліджень в роботі встановлено, що в сучасній економічній літературі немає чіткого понятійного апарату, який стосується термінів, що відносяться до сутності та складу основного капіталу. Для його позначення використовуються такі поняття як "основні засоби", "основні фонди". Проведене дослідження виявило відсутність єдності у визначенні основного капіталу підприємств та його речового змісту. На основі узагальнення теоретичних досліджень було сформульоване наступне визначення основного капіталу - це сукупність майнових цінностей підприємства, які багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності і переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції частинами. Він характеризує ту частину використовуваного підприємством капіталу, що інвестований в усі види необоротних активів. Речовим складом основного капіталу, на нашу думку, в першу чергу, є основні засоби та нематеріальні активи.

Використання основного капіталу потребує від обліковців та аналітиків підприємства знань основних нормативних документів актів, якими регламентується складання і подання звітності, зміст окремих форм, розділів, статей. Дослідження нормативної бази з питань бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю використання основного капіталу свідчить, що на сьогодні ці аспекти широко освітлені. Основними законодавчо» нормативними документами, що регулюють діяльність підприємства в процесі використання основного капіталу є Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХІV та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. У Національних стандартах бухгалтерського обліку термін «капітал» застосовується досить часто. На сьогодні в нашій країні розроблені та затвердженні 32 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які регулюють методологічні засади ведення обліку окремих об'єктів - активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств.

Дослідження методики фінансового аналізу використання основного капіталу, засвідчило, що на досліджуваному підприємстві не проводиться достатній фінансовий аналіз основного капіталу, який би надавав інформацію про стан, ефективність використання та резерви його поліпшення. Це є негативним для діяльності підприємства в цілому, адже основний капітал є головною складовою сукупного капіталу і потребує у сучасних умовах вирішення проблеми формування оптимальних структурних пропорцій, що забезпечують життєздатність підприємства.

У зв'язку з тим, що на досліджуваному підприємстві не проводиться достатній фінансовий аналіз основного капіталу, який би надавав інформацію про стан, ефективність використання та резерви його поліпшення, у даній роботі нами запропонований більш детальний аналіз основного капіталу з використанням певної методики його проведення. Це насамперед розрахунок показників, що характеризують рух, стан, ефективність використання основного капіталу, а також проведення факторного аналізу, що дає змогу оцінити вплив окремих факторів. Найголовніше у проведенні фінансового аналізу - постійне вдосконалення методики, що застосовується на підприємстві. У цьому мають бути зацікавлені працівники фінансових служб підприємства. Методика має бути ефективною та допомагати оперативно вживати необхідних попереджувальних заходів. Так, проведення аналізу складу і структури основних засобів забезпечить керівництво підприємства інформацією про склад основних засобів і співвідношення між іншими групами, уможливить виявлення тенденції зміни структури основних засобів за групами.


Один комментарий к “Романенко С.В. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ”

  1. Олександр:

    Стаття написана якісно, але нічого сказано про показники ефективності основного капіталу, показники оборотності.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>