XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Романенко Т.Л. Моделювання комунікативних ситуацій для формування вмінь іноземного ділового спілкування.

Рубрика: Педагогіка

Романенко Тетяна Леонідівна,

 викладач кафедри іноземних мов

Донецький Державний Університет

Економіки і Торгівлі ім. М. Туган-Барановського

 

Моделювання комунікативних ситуацій для формування вмінь іноземного ділового спілкування

  

         Питання мовленнєвої ситуації та її моделювання на заняттях з ділової іноземної мови посідає одне з провідних місць як у науково-методичній літературі, так і в практиці викладання іноземних мов. Навчальна мовленнєва ситуація розглядається у методиці як сукупність життєвих умов, що спонукають до висловлення думок і використання при цьому мовного матеріалу. У мовленнєвій ситуації відбувається апробація зразків і моделей реального іншомовного спілкування, формується мовленнєва поведінка студентів, мобілізується їхня увага та розвивається уява, пожвавлюється процес навчання. Ці загальні характеристики ситуації як комунікативної вправи повною мірою стосуються професійно орієнтованого навчання, оскільки через призму моделювання процесу спілкування у комунікативних ситуаціях можна відтворити багатогранний  зміст майбутньої фахової діяльності студентів.

         Особливістю моделювання комунікативних ситуацій при професійно-орієнтованому навчанні є те, що викладач повинен створювати такі навчальні ситуації, які, з одного боку, мають професійну значимість для студентів, задовольняють їх пізнавальний інтерес з фахового спрямування підготовки у ВНЗ, а з другого - дають змогу розкрити і реалізувати іншомовні комунікативні здібності, необхідні в діяльності фахівців певної галузі, тобто їх вміння розпочати і вести бесіду, правильно висловлювати та аргументувати свої погляди на ту чи іншу проблему, дізнатись про думку співрозмовника, поцікавитись інформацією, уточнити факти чи дані, попросити в чомусь допомогти чи запропонувати свою допомогу тощо. Для цього студентам слід оволодіти навичками професійного етикету, сформувати відповідні риси характеру чи ментальності, притаманні представникам ділових кіл країни, а також вивчити правила і норми поведінки загальнолюдського спілкування та додержувати їх. Щоб спонукати студентів до професійно орієнтованої мовленнєвої діяльності та використання при цьому необхідного іншомовного навчального матеріалу, їм треба будувати і пропонувати такі мовленнєві та не мовленнєві обставини і умови, в яких вони могли б реально опинитися в ситуації і вчинити так чи інакше або здійснити перенесення на діючу в цих обставинах особу. Тобто в ситуаціях студенти можуть асоціювати себе з певною дійовою особою, роль якої вони виконують, поставити себе на місце цієї особи в певних обставинах, а це збагатить їх життєвий досвід, допоможе набути деяких практичних навичок з фаху та розвинути комунікативні вміння і творче, нестандартне мислення. Таким чином, комунікативна ситуація для ділового спілкування - це такий збіг умов і обставин, коли виникає потреба розв'язати завдяки спілкуванню певну ділову проблему реального життя, ухвалити потрібне рішення, досягти бажаного результату. Ситуації можуть створюватися на основі вербального ділового спілкування і мати передумови для свідомого використання засвоєного фахового матеріалу на практиці.

         Основу мовленнєвої ситуації ставить певна проблема, що відображається в комунікативному завданні, яке, у свою чергу, дає змогу ефективно скерувати мовленнєву поведінку студентів для досягнення мети спілкування. Для викладача важливо усвідомити, як ставити комунікативне завдання, якими стимулами та заохоченнями викликати у студентів та реалізовувати мовленнєві наміри, який результат можна очікувати. Тому на сучасному етапі актуальним залишається створення на заняттях з ділової іноземної мови таких умов та постановка таких комунікативних завдань, які б заохочували студентів до свідомого засвоєння знань і творчого застосування набутих умінь та навичок, що є можливим лише при моделюванні проблемних ситуацій у навчанні. Лише за таких обставин студенти будуть розвивати своє мислення, тренувати пам'ять, мобілізувати свій творчий і фаховий потенціал, що актуально у контексті професійної орієнтації майбутніх спеціалістів певної галузі. Тому виникає потреба в моделюванні комунікативних ситуацій і реалізації їх у рольових і ділових іграх, які дають можливість студентам як суб'єктам навчальної діяльності усвідомити процесуальний і змістовий аспекти професійно-орієнтованого спілкування, виявити свою творчу індивідуальність, вдосконалити свої комунікативні та організаційні здібності.

         Комунікативна ситуація своїм динамізмом та новизною детермінує реалізацію мовленнєвої поведінки співрозмовників залежно від тих соціально-комунікативних ролей, в яких опиняються її учасники. Чинник рольового навчання є провідним в теорії комунікативного методу, тому що гра дає змогу студентам легко входити в контакт з ігровими партнерами, знаходити взаєморозуміння і відчувати їх підтримку, сміливо виявляти свої емоції та почуття, а також стимулює формування моральних цінностей і світогляду.

         Отже, широкомасштабне моделювання комунікативних ситуацій як ефективний методичний прийом відповідає потребам дня, тому що дає змогу викладачеві забезпечити високу якість та ефективність навчальної діяльності, створити умови для отримання студентами ґрунтовних теоретичних і практичних знань у вищому навчальному закладі. Беручі активну участь у структурованій навчальній діяльності типу рольових та ділових ігор та симуляцій, студенти генерують ідеї, спрямовані на ефективне розв'язування проблем реального ділового життя, опановують культуру ділового спілкування, проявляють себе як особистості, вчаться брати на себе відповідальність та переборювати труднощі.

 

Література:

•1.     Васюренко О. Вищій освіті - ефективний розвиток // Вища шк. - 2001. - № 1 -с. 83-90

•2.     Дианова Е.М., Костина Л.Т. Ролевая игра в обучении иностранному языку (Обзор зарубеж. метод. л-ры) // Иностран. языки в шк. - 1988. - № 3. - с. 90-92.

•3.     Квасова О.Г. Использование проблемных коммуникативных ситуаций в обучении иностранному общению студентов 2-4 курсов языкового ВУЗа // Іноземні мови. - 1999. - № 1. - с. 32-33

•4.     Китайгородская Г.А. Принципы интенсивного обучения иностранным языкам // Иностран. языки в шк. - 1988. - № 6. - с. 3-8. 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>