XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Рубан Г.С. Особливості розвитку професійного мислення у майбутніх психологів

Рубан Г.С.
Слов’янський державний педагогічний університет

Особливості розвитку професійного мислення у майбутніх психологів

Проблема дослідження полягала в тому, щоб вивчити особливості розвитку професійного мислення у майбутніх психологів. В психології мислення розглядається як процес пізнавальної діяльності, що характеризується узагальненим і опосередкованим відображенням дійсності. Соціологічний аспект дослідження мислення характеризується аналізом процесу його історичного розвитку в залежності від соціальної структури суспільства. Фізіологічний аспект мислення характеризується вивченням мозкових механізмів за допомогою яких реалізуються акти мислення. Психологічний аспект вивчення мислення характеризується пізнавальною діяльністю, диференціацією її на види в залежності від рівнів узагальнення і характеру використаних засобів, їх новизни для суб’єкта, степені їх активності, адекватності мислення дійсності.
Як відомо, що мислення часто розвертається як процес вирішення задачі, проблеми, які повинні бути зрозумілі суб’єктом і прийняті ним, тобто співвіднесені з потребнісно-мотиваційною сферою особистості. Як показують дослідження Кулюткіна Ю.Н., Сухобської Г.С., Маркової А.К., Подгорецької Н.А., Касимжанова А.Х., Кельбуганова А.Ж. та інших, що мислительна діяльність спонукається мотивами, які являються не тільки умовами її розвертання, але й факторами, що впливають на її продуктивність. Здатність до мислення являє собою цілісну систему інтелектуальних здібностей, розсудок і розум, здатність до суджень, продуктивного відображення, уяви. Так визначають культуру мислення Касимжанов А.Х. та Кельбуганов А.Ж.
В підготовці психолога велике значення має розвиток професійного мислення в професійному становленні фахівця. В словнику професіонал розглядається як фахівець, що виконує професійну діяльність майстерно. Майстерність розглядається як властивість особистості, що набувається з досвідом, як вищий рівень професійних вмінь, досягнутий на основі гнучких навичок і творчого мислення. Як бачимо, що мислення і зокрема творче мислення і уявлення є важливими чинниками професійного становлення психолога, як фахівця. Отже, розвиток мислительних особливостей лежить в основі підготовки продуктивного фахівця.
В нашому дослідженні була розроблена соціально-психологічна модель розвитку професійного мислення у студентів психологічного факультету, як майбутніх психологів-фахівців. Ця модель ґрунтувалась на взаємодії викладачів і студентів в навчальній діяльності, в якій, з одного боку викладачі здійснюючи зовнішній вплив на особистість студента, його пізнавальну діяльність, зокрема на мислительну діяльність, здійснюють розвиток зовнішніх способів мислительної діяльності. Студенти, з іншого боку, в результаті саморозвитку особистості сприяють розвитку внутрішніх форм, операцій мислення. Такий діалектичний шлях розвитку професійного мислення майбутнього психолога.
Таким чином, важливим в становленні професійного мислення, на нашу думку, є зв’язок зовнішнього і внутрішнього, перетворення зовнішніх вимог у внутрішню мету, мотив і потребу виконання мислительної дії, розуміння психологічної проблеми, її аналіз, формування уявлення про варіанти її психологічного вирішення. Так, мислення включене в структуру варіантів вирішення психологічної проблеми, узагальнення, їх диференціація.
В нашому дослідженні були виділені наступні особливості професійного мислення майбутніх психологів, такі як розуміння психологічної проблеми, аналіз, пошук ефективних шляхів вирішення проблеми, творчість, інтелектуальна активність, здатність до моделювання в процесі мислення, вміння виділення системи ознаків властивостей психологічної проблеми для її ефективного вирішення.
Дослідження показало, що у студентів 1-2 курсів слабо розвинуті наступні особливості професійного мислення: аналіз, творчій підхід, моделювання. Так, лише 20% студентів першого курсу виявили високі рівні розвитку цих особливостей, 50% студентів виявили середні рівні і 30% виявили низькі рівні. Серед студентів 3 курсу вказані професійні особливості мислення виявили високі рівні 30% студентів, 60% середні рівні і 10% студентів низькі рівні. На 4-5 курсі високі рівні розвитку професійного мислення виявили 40% студентів, середні рівні 50% і низькі рівні 10% студентів. Особливо складною професійною властивістю мислення виявилась здатність до моделювання психологічної ситуації. Хоча створення спрощених моделей ситуації – дієвий засіб перевірки істинності і повноти теоретичних професійних уявлень фахівця, але навіть створити чи змоделювати таку ситуацію виявилось складним навіть для студентів 4-5 курсу.
Так, високі рівні вміння моделювати психологічну ситуацію в професійному становленні психолога-фахівця виявили лише 20% студентів 4 курсу і 30% студентів 5 курсу, середні рівні відповідно 20% і 35 %, низькі рівні 60% і 35% відповідно. Так, на 1 курсі виявлено високі рівні прояву механічного засвоєння професійних знань, на 2-3 курсі високі рівні виявлено індуктивного розуміння і засвоєння професійних знань. На 4 і 5 курсах виявлено більш високі рівні прояву осмисленого розуміння психологічних професійних знань, їх внутрішнього розуміння, зростає інтелектуальний рівень мислительної діяльності, що пов’язано з професійним становленням психолога.
Таким чином, в нашому дослідженні в результаті проведення експерименту були виявлені наступні особливості професійного мислення у майбутніх психологів: розуміння психологічної проблеми, її аналіз, ефективний пошук варіантів вирішення, творчий підхід, інтелектуальна активність, здатність до моделювання психологічної ситуації створення системи психологічних професійних уявлень. Так, розвиток особливостей професійного мислення у майбутніх психологів, на нашу думку йде від зовнішніх форм логічного мислення до внутрішніх форм мислительної діяльності, що передбачає перехід до вищих рівнів розуміння предмету професійного пізнання.
Література:
1. Касимжанов А.Х., Кельбуганов А.Ж. О культуре мышления. – М., 1981.
2. Кулюткин Ю.Н. Сухобская Г.С. Индивидуальные различия в мыслительной деятельности взрослых. – М.: Педагогика, 1981.
3. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.,1996.
4. Подгорецкая Н.А. Изучение приёмов логического мышления у взрослых. – М., 1980.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>