XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Руда О.Л. КАТЕГОРІЯ „КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ” В КОНТЕКСТІ ЇЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ СУТНОСТІ

асистент кафедри фінансів та кредиту Руда О.Л.

Вінницький національний аграрний університет

КАТЕГОРІЯ „КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ" В КОНТЕКСТІ ЇЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ СУТНОСТІ

Вирішення задач забезпечення результативного функціонування всіх секторів вітчизняної економіки на сучасному етапі вимагає створення ефективного конкурентного середовища на товарному ринку. При цьому специфіка функціонування вітчизняної економіки, довготривалий характер дії посткризових, кризових та інших факторів, а також особливості формування підприємницького середовища в країні зумовили викривлення базового розуміння конкуренції, як рушійної сили економічного розвитку. Виправлення даної ситуації вимагає певного достатньо тривалого регуляторного впливу. Проте, на сьогоднішній день напрями цього впливу не можуть бути однозначно та раціонально визначені без вирішення цілої низки проблем теоретичного та методологічного осмислення сутності конкуренції та конкурентоспроможності, через відсутність єдиної, універсальної та не дискусійної позиції дослідників з приводу цього.

Центральним поняттям, що виражає сутність ри­нкових відносин, є конкуренція. Це найважливіший елемент усієї системи ринкового господарства, а стимул, що спонукає людину до конкурентної боротьби,є прагнення перевершити інших. Предметом такого суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробниками. Конкурентна боротьба - це динамічний процес, який сприяє кращому забезпеченню ринку товарами [1].

Зважаючи на стрімкий розвиток ринкових відносин і сучасну кон'юнктуру ринку, постає питання актуальності дослідження проблем конкуренції як головної рушійної сили у змаганнях товаровиробників за найвищу результативність виробництва, з одного боку, і споживачів їхньої продукції - з іншого. Однак для виявлення і подальшого вирішення проблем конкуренції необхідно перш за все з'ясувати, що саме вкладається у це багатогранне поняття. Тож першочерговим постає питання уточнення змісту категорій "конкуренція" і "конкурентоспроможність" [2].

Доброякісна, «здорова» конкуренція - фундаментальна основа успішного розвитку ринку. Кожному підприємцю необхідний стимул, який підштовхував би його до одержання позитивних результатів своєї роботи. Займаючись підприємницькою діяль­ністю, власник може досягти успіху в тому випадку, якщо його бізнес буде доско­налішим і матиме певні переваги поряд з бізнесом іншого господаря, або, як це прийнято називати, конкурента.

Слід зазначити, що підприємства можуть мати майже однакову технологію, але вони завжди по-різному забезпечені ресурсами виробництва: землею, робочою си­лою, матеріально-технічними і фінансовими ресурсами. Ці різниці в засобах вироб­ництва є інструментами конкуренції, стимулом для подальшого змагання. Ступінь забезпечення кожного з них засобами виробництва обумовлює силу конкуренто­спроможності кожного з них. І з часом ці фактори мають властивість змінюватися. Тому, на нашу думку, саме фактор часу є головною рушійною силою розвитку кон­куренції, він корінним чином впливає на сутність розвитку економічних відносин.

У сучасних умовах вітчизняні підприємці опинилися під впливом зарубіжних парт­нерів, у яких-маркетингові дослідження посідають провідне місце. Тому конкуренція одержує нову форму, в якій важливу роль відіграє попит на виготовлену продукцію, бажання й інтереси людини в якості споживача.

У будь-якому випадку конкуренція стає економічною основою, що вимагає чіткого регулювання з боку держави, бо на практиці виникають монополізм, недобросовісні економічні відносини. Кожна держава мусить мати чітку та стабільну законодавчу базу, що регулює і контролює дії підприємців у конкурентній боротьбі.

В Законі України «Про обмеження монополізму та недопущення конкуренції у підприємницькій діяльності» конкуренція розглядається як змагальність підприємств, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, які потребує споживач. У законі «Про захист економічної конкуренції» визначення конкуренції "більше спрямоване на захист споживачів, коли суб'єкти господарювання мають ви­бирати між кількома продавцями, а окремий суб'єкт господарювання не може виз­начати умови обороту товарів на ринку.

У будь-якому випадку державне регулювання в Україні направлене на досягнення вищого рівня розвитку вітчизняного підприємництва поряд із зарубіжними інвесторами і конкурентами. Але є загальноприйняті правила міжнародної економіки, які дають право країнам виходити на міжнародні ринки [4].

Конкуренція є невід'ємною складовою і рушійною силою ринкової економіки. Вона забезпечує розвиток продуктивних сил, їхній творчий потенціал, сприяє створенню нових технологій. Конкуренція є формою взаємодії суб'єктів ринку, економічною боротьбою за найвигідніші умови вкладення капіталу, збільшення обсягу продаж і маси прибутку, основним механізмом формування господарських пропорцій. На ранніх етапах розвитку ринкової економіки у нашій державі в аграрній сфері розвивалася хаотична (вільна) конкуренція без державного втручання. У цій конкуренції господарюючі суб'єкти, маючи єдину мету якомога швидше розбагатіти, йшли на все, щоб одержати максимальний прибуток. Це створювало передумови надвиробництва, різкого непередбачуваного спаду цін і банкрутства підпри­ємств [3].

Література:

1. Буділовська В.В. Аналіз поняття «Конкуренція» // Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво - 2006 - №4 С.421-423

2. Горанець І.С. Сучасний стан наукових концепцій конкурентоспроможності // Вісник СНАУ випуск 4 - 2009 С.111-118

3. Іванюта В.Ф. Теоретико - методологічні підходи формування конкурентоспроможності // Агроінком - 2008 - №1-2  С.97- 101

4. Кулешова Г.М. Конкуренція і конкурентоспроможність в агропромисловому виробництві // Економіка АПК - 2008 - №3 С.126-132


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>