XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Руда О.Л. КРЕДИТНИЙ РИЗИК ТА ФАКТОРИ ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ.

Руда О.Л.

Вінницький державний аграрний університет

КРЕДИТНИЙ РИЗИК ТА ФАКТОРИ ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ

В сучасних умовах в Україні здійснено перехід до нових економічних відносин, що зумовлює необхідність перетворення у банківській сфері. Перетворення у банківській сфері полягає у здійсненні нового банківського регулювання. Трансформаційний період зумовлює виникнення у банківській діяльності ризиків політичного, економічного та соціального характеру. Також банкам притаманні ризики, що пов'язані із специфікою банківської діяльності. Одним із них є кредитний ризик. Даний ризик є невід'ємною складовою банківських ризиків і займає домінуюче становище в системі банківських ризиків. Кредитний ризик є визначальним ще й тому, що кредитні операції є основним напрямком діяльності банків і більшість банків нарощують масштаби кредитування.

В економічній літературі відсутній єдиний підхід до еконо­мічного поняття „кредитний ризик". Більшість авторів пов'язують кредитний ризик з можливими збитками по кредитній операції:

•-                     „Кредитний ризик - ризик невиконання зобов'язань од­нією стороною за договором і виникнення, у зв'язку з цим, в іншої сторони фінансових збитків";

•-                     „Кредитний ризик являє собою ризик утрат, пов'язаних з погіршенням стану дебітора, контрагента по угоді, емітен­та цінних паперів";

•-                     „Кредитний ризик або ризик непогашення - це ймовірність неповернення взятої позичальником позички" [3].

         З наведених вище висловлювань можемо сказати, що кредитний ризик - це імовірність банком часткової або повної втрати суми кредиту та процентів за користування кредитом або отримання доходу на вкладений капітал внаслідок впливу чинників зовнішнього та внутрішнього походження.

Кредитний ризик є історично першим серед фінансових і за своїм обсягом дуже масштабний. Так, за результатами експертних оцінок (проаналізовано 100 банків, на частку яких припадає 90 % загальних активів банківської системи України), структура потенційних втрат має такий вигляд: 50% - кредитні ризики; 20% - ризики ліквідності; 5% - валютні ризики; 25% - інші ризики [2].

Кредитний ризик також перебуває в причинно-наслідковій залежності з іншими елементами банківської системи, підпорядкований закономірностям і динаміки її розвитку і сприйнятливий до впливу всіх груп факторів, що впливають на систему банківських ризиків у цілому і на кредитний ризик зокрема.

Умови, події, що обумовлюють відхилення в поводженні відкритої ризикової позиції (окрема кредитна угода, стан кредитного портфеля) від очікуваних значень потрібно розуміти таке поняття, як фактор кредитного ризику. Фактори, що впливають на кредитний ризик, носять контрольований і неконтрольований характер. Контрольованими факторами є ті, котрі залежать від рішень упра­влінського впливу з боку банку. До неконтрольованих, як правило, зовнішніх факторів належить уся сукупність зов­нішніх ризиків системи банківських ризиків, обумовлена об'єктивним проявом випадковості як форми необхідності. Зовнішні фактори відбуваються з причин, які не залежать від діяльності персоналу кредитного підрозділу банку. Внутрішні фактори навпаки відбуваються з причин, що зумовлені прорахунками персоналу, допущеними в процесі оформлення кредитного . договору, помилками при оцінці благонадійності клієнта, порушеннями посадових інструкцій і помилками, закладе­ними в самих правилах кредитування.

У науковій літературі характеристиці факторів, що викликають кредитний ризик, приділяється достатня увага. Так, В.А. Чернов розділяє фактори ризику за ступенем керованості на три групи: керовані регульовані фактори (що - характеризують якість роботи колективу, якість управлінсь­кої роботи), умовно нерегульовані, важкорегульовані (фак­тори й умови, що залежать в основному від передісторії функціонування аналізованого банку); некеровані, нерегульовані фактори (фактори й умови, що не можуть бути змі­нені суб'єктом керування) [3]

До ризикоутворюючих факторів кредитного ризику належать: значний обсяг кредитів, наданих вузькій групі пози­чальників або галузей, тобто концентрація кредитної діяль­ності комерційних банків у якому-небудь сегменті економі­ки; часта зміна кредитної політики; висока частка кредитів, що приходяться на позичальників, які мають певні фінансові труднощі; концентрацій діяльності банку в маловивчених, нових, нетрадиційних для банку сферах діяльності; зростан­ня частки нових позичальників: надмірна довіра до забез­печення кредитів; незадовільна диверсифікація кредитного ризику; високий рівень негативно класифікованих активів; агресивне розширення обсягів кредитування щодо струк­тури, термінів, рівня зростання або способів розрахунків; зростання відношення кредитів і кредитних зобов'язань до регулятивного капіталу і до загальних активів банку; відсут­ність адекватної або достатньої інформації для аналізу і ро­зуміння параметрів кредитного ризику; неправильне відображення внутрішніми рейтингами класифікації якості кре­дитного портфеля, недоліки в методології розрахунку ре­зервів під можливі втрати по активних операціях: наявність великої кількості виключень з належних процедур і практи­ки здійснення активних операцій та ін.

У зв'язку з цим для адекватного оцінювання та ефективного впливу на чинники кредитних ризиків банківських установ вважаємо за доцільне запропонувати їх комплексну класифікацію, яка враховує як природу та специфіку цих факторів, так і можливість нейтралізувати їхню негативну дію на результати кредитної діяльності банків. Отже розрізняють три групи чинників кредитних ризиків банківських установ:

•1.                 Чинники зовнішнього щодо банків та контрагентів середовища

•2.                 Внутрішньобанківські чинники

•3.                 Чинники, притаманні діяльності позичальника

Наведена класифікація чинників кредитних ризиків не є єдиною та вичерпною, однак вона комплексно характеризує дію факторів кредитних ризиків, охоплює увесь спектр їхнього прояву, дозволяє згрупувати причини кредитних ризиків за істотними ознаками, дає змогу різнобічно оцінювати чинники кредитних ризиків як об'єкти регулювання та визначати вагомість їхнього впливу на результати кредитних операцій банківських установ.

Також можемо сказати, що основними факторами кредитних ризиків при здійсненні короткотермінового банківського кредитування є внутрішньобанківські чинники. Це свідчить про те, що при здійсненні кредитних операцій до одного року важливе значення має регулювання кредитних ризиків на рівні банківських установ, яке впливає на ці фактори. Зовнішні щодо банків та позичальників фактори відіграють важливу роль у довготерміновому кредитуванні. Проте на цю групу факторів банки безпосередньо впливати не можуть, однак їхню дію повинні враховувати. За цих умов при здійсненні довготермінового кредитування важливого значення набувають зовнішні методи регулювання кредитних ризиків та актуалізується регулювання кредитних ризиків на рівні центрального банку країни.

Отже, всебічне врахування впливу розглянутих чинників на рівень кредитних ризиків значною мірою сприятиме підвищенню ефективності кредитних операцій, допоможе гідно виходити із кризових ситуацій у банківській діяльності та обумовлюватиме стабільність функціонування банківських установ.

Література:

•1.     Лариса Слобода Класифікація та характеристика чинників кредитних ризиків банківських установ // Регіональна економіка. - 2005 - №2 - С.185

•2.     Лариса Слобода Роль та функції кредитних ризиків у банківській діяльності. // Регіональна економіка. - 2005 - №1 - С.128

•3.     О.Л. Ковальов Класифікація банківських ризиків. Фактори, що впливають на кредитні ризики, і підходи до їх класифікації // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006 - №2 - С.63


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>