XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Руденко М.С. НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

 Руденко Микола Сильвестрович

Уманський агротехнічний коледж Державного аграрного університету

Навчальні досягнення студентів аграрних коледжів та критерії їх оцінювання

Розвиток інформаційного суспільства пов'язаний з трьома основними напрямками: соціальним, пов'язаний з соціальною діяльністю особистості, життям суспільства; мотиваційним, пов'язаний з інтересами, індивідуальним вибором особистості; функціональним, пов'язаний зі сферою знань, умінням оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом.

На мою думку, основними функціями оцінювання навчальних досягнень студента мають бути:

••      контролююча - визначає рівень досягнень кожного студента, готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу викладачеві відповідно планувати й викладати матеріал;

••      навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;

••      діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які виникають у студента в процесі навчання; вносить корективи, спрямовані на їх усунення;

••      стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання;

••      виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності.

В оцінюванні навчальних досягнень студентів слід враховувати:

••      правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність відповіді студента;

••      якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;

••      сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;

••      рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

••      досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези);

••      глибина знань - усвідомленість існуючих зв'язків між групами знань;

гнучкість знань - уміння студентів застосовувати набуті знання у стандартних і нестандартних ситуаціях на виробничих практиках; знаходити варіативні способи використання знань;

••      системність знань - усвідомлення структури знань, їх ієрархії та послідовності, тобто усвідомлення одних знань як базових для інших;

••      міцність знань - тривалість збереження їх у пам'яті, відтворення їх в необхідних ситуаціях. Знання є складовою умінь студентів діяти. Уміння виявляються в різних видах діяльності і поділяються на розумові і практичні;

••      навички - дії, доведені до автоматизму в результаті виконання вправ. Для сформованих навичок характерні швидкість і точність відтворення.

Ціннісні ставлення виражають особистий досвід студентів, їхні дії, які виявляються у відносинах до оточення (людей, явищ, природи, пізнання тощо). Видами оцінювання навчальних досягнень студентів є поточне, модульне, семестрове, річне оцінювання та екзамен.

Поточне оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних досягнень студента в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм.

Об'єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень студентів є знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок.

Форми поточного оцінювання:

••      індивідуальне, групове та фронтальне опитування;

••      робота з діаграмами, графіками, схемами;

••      виконання різних видів письмових робіт;

••      взаємоконтроль студентів у парах і групах;

Особливого значення в наш час набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів.

Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для коригування роботи викладача на занятті.

Модульному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми.

Модульне оцінювання навчальних досягнень студентів забезпечує:

••      усунення безсистемності в оцінюванні ;

••      підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;

••      індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання;

••      систематизацію та узагальнення навчального матеріалу;

••      концентрацію уваги до найсуттєвішого в системі знань з кожного предмета.

Модульна оцінка виставляється на підставі результатів опанування студентами матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності студентів.

Перед початком вивчення чергової теми чергового блоку матеріалу всі студенти мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми кількість занять; кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання.

Література:

1.Великий тлумачний словник сучасної української мови: http//www.slovnyk.net

2. Нортов О.Л. Учеба для будующего.-К:Триумф, 2008,-46 с.

3. Рибалка В.В. Розвиток творчої особистості К.:ВМН,1997,-235 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>