XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Руденко В.В., Юнусов О.О. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Руденко В.В., Юнусов О.О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Регіональний розвиток, особливо політика та нормативна база регіонального розвитку в європейських країнах, став предметом постійної еволюції та адаптації, що відповідає потребам структурних змін у країнах, їх регіональній бюджетній політиці та вимогам самих регіонів. Особливо цікавим для України тут може бути досвід країн - членів ЄС, накопичений за той період, коли вони будували правову, інституційну та імплементаційну базу для регіонального фінансового розвитку.

Окремі аспекти впровадження європейського досвіду формування та здійснення регіональної бюджетної політики у вітчизняну практику досліджували у своїх працях багато вітчизняних науковців, зокрема Дзюблюк О.В., Кривенко Л.В., Михайлюк Р.В., Онищенко С.К., Ступка Н.М. та інші. Проте, окремі аспекти використання досвіду європейських країн щодо здійснення бюджетної політики на рівні регіонів до цих пір залишаються малодослідженими та потребують подальших розробок.

Метою дослідження є аналіз, вивчення і використання як позитивного, так і негативного європейського досвіду та пошук найбільш раціональних ідей, підходів, методів реалізації регіональної бюджетної політики, а також виявлення можливостей їх застосування в Україні для забезпечення ефективного функціонування адміністративно-територіальних одиниць.

Аналізуючи практику формування та реалізації регіональної бюджетної політики у європейських країнах, слід враховувати наступне [1, с.12-13]:

1. Більшість старих членів ЄС мають довгу історію політичної та фіскальної децентралізації. Отже, їхні інституційні та людські ресурси для управління політикою та фінансові засоби для реалізації політики на місцевому рівні значно потужніші.

2. Існують системи планування національного рівня з чітко скоординованими структурними/галузевими операційними планами.

3. Можливості врядування, управління та реалізації політики регіонального розвитку дуже розвинені.

4. Існує добре розвинена банківська система, поєднана з чіткими правами власності на землю/майно (кадастром), що означає, що позикові кошти отримати легше. Є також потужні агентства регіонального розвитку (АРР), агенції, які надають послуги для бізнесу, та досвідчені спеціалісти з регіонального розвитку, спостерігачі та "надавачі ділових послуг". Це означає, що на місцевому рівні є досвідчені суб'єкти, котрі можуть виконувати вищезгадану політику.

5. Фінансові інструменти на підтримку регіональної політики чітко визначені, дієві та добре забезпечені ресурсами. Це зокрема урядова макроекономічна політика і мікроекономічні стимули; структурні фонди ЄС та ініціативи Європейської комісії із забезпечення спільного фінансування; Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та його різноманітні інструменти, що забезпечують надання позикових коштів, підтримку акціонерного капіталу, гарантії тощо.

Відмінності у підходах до розробки та реалізації регіональної бюджетної політики в різних країнах обумовлюються насамперед системою адміністративного поділу територій, відповідно до чого сформувались різні моделі бюджетної системи: у федеративних країнах - бюджетний федералізм, у межах якого виділяють конкуруючий - (США, Канада) і співпрацюючий федералізм (Німеччина, Австрія), в унітарних - бюджетний унітаризм.

Попри європейські тенденції децентралізації влади, розширення повноважень місцевого самоврядування, активного впровадження політики регіонального розвитку та усунення міжрегіональних диспропорцій, Україна залишається жорстко централізованою державою зі слабко розвинутим місцевим самоврядуванням. Регіони (області) країни фактично позбавлені можливості приймати самостійні рішення, не мають достатніх ресурсів не лише для інвестування розвитку, але й для вирішення поточних місцевих проблем і забезпечення мінімальних соціальних стандартів. Не усунута тенденція поглиблення міжрегіональних диспропорцій, що виникли за радянських часів, залишаються значні територіальні розбіжності в розподілі і використанні ресурсного потенціалу, високим є рівень концентрації основних економічних ресурсів у межах окремих більш розвинутих регіонів [2, с.50].

На основі аналізу досвіду розвинених країн Європи можна сформулювати основні напрями вдосконалення реалізації регіональної бюджетної політики в Україні [3, с.273-274]:

1) забезпечення самостійності місцевих бюджетів через відмову від створення єдиного зведеного загальнодержавного бюджету (Швеція, Швейцарія, Іспанія, Норвегія);

2) створення ефективної системи позабюджетних фондів місцевих бюджетів, що мають цільовий характер і створюються з метою вирішення конкретних економічних та соціальних проблем (Польща, Нідерланди);

3) удосконалення процесу місцевого оподаткування, особливо через підвищення ефективності адміністрування майнових місцевих податків, в першу чергу на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб і на землю (Франція);

4) удосконалення системи муніципальних платежів шляхом розширення обсягів діяльності муніципальних (комунальних) підприємств (Австрія);

5) удосконалення системи використання бюджетних трансфертів через які здійснюється фінансове вирівнювання, фінансуються так звані агентські послуги (делеговані повноваження), забезпечуються послуги місцевої влади на рівні встановлених центральною владою мінімальних соціальних стандартів (ФРН, Болгарія, Великобританія, Словенія, Румунія, Кіпр);

6) адаптація регіональної бюджетної політики до європейського рівня на основі досвіду країн Європейського Союзу (ЄС);

7) застосування досвіду щодо фінансового вирівнювання (вертикальне; горизонтальне; вирівнювання доходів; вирівнювання видатків місцевих органів влади), як це відбувається у Швеції, ФРН, Франції, Російській Федерації;

8) покращення механізмів місцевого бюджетного планування на основі запровадження багаторічного планування (ФРН, Франція) тощо.

Проведене дослідження європейського досвіду реалізації регіональної бюджетної політики дозволяє зробити висновки, що орієнтація на більшу бюджетну самостійність регіонів для вирішення внутрішніх проблем територій вимагає створення ефективних фінансових інструментів. Бюджетна регіональна політика повинна здійснюватися на основі оптимального поєднання загальнонаціональних та територіальних інтересів.

Література:

•1.  Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та український досвід / В. Куйбіда, А. Ткачук, Т. Забуковець-Ковачич; за заг. ред. Р. Ткачука. - К. : Леста, 2010. - 224 с.

•2.  Федюк В., Биченко А. Регіональний розвиток у Швеції та Україні // Національна безпека і оборона. - 2009. - №1. - С. 48-50.

•3.  Якимчук А.Ю. Діагностика основних показників та вдосконалення процесу формування бюджету регіону (на прикладі Рівненської області) // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. - 2009. - Вип.3 (47). - Ч.ІІ. - С.268-275.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>