XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Руснак М.А., Чаплінська А.А. Особливості та проблеми розвитку ринку муніципальних позик в Україні

Руснак М.А.
Науковий керівник – Чаплінська А.А.
ЧТЕІ КНТЕУ

Особливості та проблеми розвитку ринку муніципальних позик в Україні

Протягом останніх років в Україні спостерігається негативна тенденція до зменшення частки власних доходів у структурі дохідної бази місцевих бюджетів і збільшення кількості дотаційних бюджетів. В умовах поглиблення адміністративної реформи міські утворення починають відігравати важливу роль в процесі вирішення складних суспільних проблем, які існують на територіях їх розташування.
Недостатність бюджетного фінансування міст і областей України породжує проблему залучення необхідних ресурсів з інших джерел. Багаторічний зарубіжний досвід свідчить, що джерелом фінансових ресурсів для муніципалітетів можуть бути позикові кошти.
Становлення ринку місцевих запозичень в Україні є однією з найбільш важливих проблем розвитку місцевого самоврядування, що потребують невідкладного розв’язання. Україна відстає не тільки від розвинених країн, але й від країн Центральної та Східної Європи у питаннях розвитку цього ринку. Нерозвиненість ринку муніципальних запозичень стримує розвиток міської інфраструктури, обмежує інвестиційну діяльність органів місцевого самоврядування, їх можливості надавати якісні послуги членам міських громад [3].
Проблема розвитку ринку місцевих запозичень висвітлюється у працях відомих вчених економістів: Буковинського С., Бураковського І., Варфоломєєва С., Гайдуцького П., Кириленка О., Ковальчука Т., Кравченка В., Лунінової І., Василика О. та інших.
Метою дослідження є визначення сучасного стану ринку муніципальних запозичень в Україні, а саме, визначення особливостей та розробка пропозицій щодо напрямів становлення цього ринку в Україні.
Сучасний ринок муніципальних запозичень є інститутом, що створює та забезпечує обіг фінансових активів, які є постійним джерелом боргового фінансування інвестиційних програм та проектів органів місцевого самоврядування та інших місцевих влад. Характеризується складною системою інститутів та інструментів залучення ресурсів на цілі фінансування місцевого та регіонального розвитку. Велику роль у забезпеченні фінансовими ресурсами місцевих влад відіграють фондові інструменти, зокрема, різноманітні види облігаційних позик [4].
Розвиток ринку місцевих запозичень в Україні відбувався під впливом формування правової бази, яка його регулювала. У 2001 році Верховною Радою України було ухвалено Бюджетний кодекс України, який закріпив право місцевих рад та Верховної Ради АРК Крим приймати рішення про здійснення запозичень. Однак запозичення до місцевих бюджетів можуть здійснюватись лише міськими радами або Верховною Радою АРК Крим у формі укладення угод між місцевими органами влади та фінансовим установами про отримання позик, кредитів, кредитних ліній та у формі випуску облігацій внутрішніх/зовнішніх місцевих позик.
Аналіз практики муніципальних запозичень в Україні свідчить про обмежені можливості їх здійснення. Муніципальні запозичення здійснювали лише великі міста України та окремі області. Практику зовнішніх запозичень має лише одне місто. Це столиця України місто Київ. Необґрунтованою є заборона на здійснення запозичень областями України та їх представницькими органами, запроваджена Бюджетним кодексом України. Через відсутність дієвого державного регулювання місцевих запозичень, вже на перших етапах їх розвитку, місто Одеса та Автономна Республіка Крим зіткнулись з дефолтами, що стало причиною заморожування таких запозичень майже на 5 років.
В Україні необхідно вдосконалити діяльність Міністерства фінансів України, Національного банку України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в плані державного регулювання ринку муніципальних запозичень. Мінфін має сприяти українським містам-позичальникам на ринку зовнішніх запозичень, надавати їм необхідну інформацію та підтримувати ліквідність. НБУ слід у більш широких масштабах рефінансувати внутрішні муніципальні емісії цінних паперів, використовуючи їх у якості застави. Що стосується ДКЦПФР, то цей орган покликаний перейти на ринкові методи реєстрації інформації з урахуванням вартості та обсягів запозичень. Основними ризиками муніципальних запозичень в Україні є політичні, макроекономічні, правові ризики, а також ризик дефолту.
Ключовими у мінімізації ризиків місцевих запозичень є роль кредитних рейтингів та стабільні фінанси органів місцевого самоврядування і держави. Для мінімізації ризиків функціонування ринку місцевих запозичень важливим є створення спеціалізованої установи – Агентства по управлінню муніципальним боргом, на зразок міст країн Західної та Центральної Європи, а також Росії. Важливою для розвитку ринку місцевих запозичень є його інституціалізація, становлення інститутів таких як рейтингові агентства, інституційні інвестори (пенсійні фонди, страхові компанії та банки), зберігачі та реєстратори, а також урізноманітнення муніципальних цінних паперів. Важливим є розвиток індивідуальних інвесторів, зростання їх платоспроможності, які найменш чутливі до коливань на ринку капіталу.
Література:
1. Акімова І., Вахненко Т. Становлення ефективної системи регулювання місцевих запозичень в Україні// Економіка, Фінанси, Право.-2004,-№5,-с.15-19
2. Кузьмович О.В. Проблематика місцевих запозичень в Україні// Науковий вісник .-2005.-Випуск//.-с.393-407
3. www.credit-reting.com
4. www.yur-gazeta.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>