XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Русул Л.В., Бринь Ю.М. РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В ПІСЛЯ КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Русул Любов Василівна, асистент кафедри грошового обігу та кредиту

Бринь Юлія Миколаївна, студентка БДФЕУ

РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В ПІСЛЯ КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Постановка проблеми. Український страховий ринок на сьогодні ще, на жаль, не можна назвати ефективним і повноцінним інструментом забезпечення діяльності суб'єктів господарювання від настання несприятливих подій. Проблеми, які охоплюють вітчизняний ринок страхування, стосуються безпосередньо як суб'єктів страхового ринку, так і законодавчого поля регулювання страхових відносин (ефективність функціонування державних органів регулювання в межах існуючого законодавства). Страховий ринок України у своєму формуванні і розвитку стикається з цілою низкою серйозних випробувань, які досліджуються вітчизняними науковцями і практиками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню основних проблем та перспектив розвитку вітчизняного страхового ринку присвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема свої дослідження у спектрі виявлення впливу фінансової кризи на страхування присвятили М. В. Мних, Н.Ю. Шуригіна, О.В. Козьменко, Г.В. Кравчук, С.С. Осадець та інші.

Виклад основного матеріалу. Стрімкий розвиток страхового ринку України, який відбувався протягом 1996-2008 рр., та оптимістичні настрої його учасників обумовлені насамперед швидкими темпами зростання валових страхових премій. Дана ситуація була результатом нерозвиненості страхової галузі в Україні та низького охоплення страховими послугами суб'єктів господарювання та населення України.

 Банківська система першою зазнала втрат від фінансової кризи 2008-2009 років, нестабільність в якій призвела до негативних наслідків і в інших сферах економіки. Майже миттєво скоротилися обсяги кредитування, що у свою чергу потягло  за собою зменшення обсягів страхування та споживчої спроможності пересічних громадян [1].

Аналізуючи тенденції розвитку вітчизняного страхового ринку протягом 2008 - 2010 років, а також перших двох кварталів 2011 року зробимо такі висновки. З кожним роком зменшується кількість страхових компаній. Загальна кількість страхових компаній в 2008 році становила  469 (з них 72 СК «life»), 2009 рік - 450 (з них 72 СК «life»), 2010 рік - 456 ( з них 67 СК «life») та станом на ІІ квартал 2011 року - 446 СК (з них 65 СК «life»). Необхідно відзначити, що характерною рисою розвитку страхового ринку України є те, що він на 85 % складається зі страхових компаній «non-life». Рівень розвитку страхування життя в цілому в Україні залишається на найнижчому рівні серед розвинених країн.

Основними показниками, що характеризують стан розвитку страхового ринку України, є розміри валових та чистих страхових премій, валових та чистих страхових виплат.

Валові страхові премії в 2008 році сягали 24008,6 млн. грн., 2009 році - 20442,1 млн. грн., 2010 рік - 23081,7 млн. грн.. Темпи приросту у 2009 порівняно з 2008 має від'ємний характер - 14,9% та у порівнянні 2010 року з 2009-м показник становив 12,9%.

Валові страхові виплати у 2008 році - 7050,7 млн. грн., 2009 році - 6737,2 млн. грн. та 2010 рік - 6104,6 млн. грн.. Темпи приросту у 2009 році порівняно з 2008 роком має від'ємний характер -4,4% та у порівнянні 2010 року з 2009-м показник теж становив від'ємне значення -9,4%.

Чисті страхові премії в 2008 році були здійсненні в розмірі 15981,8 млн. грн., 2009 рік - 12658,0 млн. грн., 2010 рік - 13327,7 млн. грн.. Темпи приросту 2009/2008 - -20,8% та 2010/2009 - 5,3%.

Чисті страхові виплати в 2008 році становили 6546,1 млн. грн., 2009 році - 6056,4 млн. грн. та 2010 рік - 5885,7 млн. грн.. Темпи приросту у 2009 порівняно з 2008 має від'ємний характер - -7,5% та у порівнянні 2010 року з 2009-м показник становив -2,8% [5].

Як засвідчують вищенаведені показники,  на ринку відбулося суттєве зниження доходів страховиків, що є негативним фактором. У страховиків України значно знизились можливості щодо якісного відбору страхового портфелю, що посилює його незбалансованість і веде до зниження платоспроможності,  навіть банкрутства.

Основні симптоми світової фінансової кризи щодо вітчизняного ринку страхових послуг проявились у інвестиційному сегменті. Страховики і перестраховики,  як інституціональні інвестори, втратили можливість надійно вкладати страхові резерви.

Основною проблемою для страховиків залишається недостатність ліквідних фінансових інструментів для здійснення ефективної політики інвестування коштів у зв'язку з призначенням тимчасової адміністрації в банківських установах,  у яких відкриті депозити страховиків,  зростання ризику невиконання зобов'язань перестраховиками-нерезидентами. Вплив банківської   кризи на страховий ринок спостерігається ще в тому, що фактично виявилися зруйнованими банківські канали продажу страхових продуктів. З обмеженням на видачу нових кредитів, заставне майно, яке зазвичай страхувалось страховиками як привабливий і вигідний об'єкт страхування, було втрачено [4].

Ситуація, що склалася на страховому ринку країни, є наслідком не лише макроекономічних негативних чинників, а й результатом необміркованої управлінської політики самих страховиків. В умовах стрімкого розвитку страхового ринку України, його суб'єкти не замислюватися над тим, що ці темпи зростання здебільшого зумовлені бумом споживчого, іпотечного та автомобільного кредитування. Великою помилкою було орієнтування лише на роботу у збиткових секторах КАСКО та автоцивільної відповідальності власників транспортних засобів. Невиправдано зменшувалися страхові тарифи, франшизи, що сприяло скороченню активів, уповільнення темпів зростання.

Скорочення споживчої спроможності та зменшення витрат підприємств знизило попит на страхування майна та добровільне медичне страхування. Заморожування будівельних об'єктів негативно відобразилося на ринку іпотечного страхування. Згортання кредитних програм і стагнація в продажах транспортних засобів скоротили обсяги КАСКО (обсяги чистих страхових премій автострахування в 2008 році були на 21% вищими в порівнянні з 2009 роком та на 20% в порівнянні з 2010 роком, обсяги в якому сягали 5059,0 млн. грн.; обсяги чистих страхових виплат автострахування також зазнавали щорічного зменшення в 2009році на 10% та в 2010 році 15% відповідно до 2008 року) та автоцивільної відповідальності власників транспортних засобів [1].

Подальший розвиток страхового ринку України обумовлений не тільки подоланням нестабільної ситуації, яка в даний час спостерігається в економіці країни, але й вирішенням проблем,  які накопичувались упродовж всього історичного розвитку вітчизняного страхового ринку. Сучасна фінансова криза лише загострила існуючі та виявила нові проблеми українського страхування [3].

Висновки. Отже, подальший розвиток страхового ринку України залежатиме від розвитку вітчизняного фондового ринку і послуг, які будуть на ньому пропонуватись, та стабільності функціонування банківської системи і спільного регулювання банківського та небанківського ринку фінансових послуг.

На жаль, прагнення до швидкої інтеграції нашої держави в міжнародні фінансово-економічні відносини не відповідає заходам, які здійснюють органи законодавчої і виконавчої влади. Дана ситуація може призвести не тільки до неспроможності рівної конкуренції між учасниками страхових ринків різних країн світу, але й до затягування  інтеграційних процесів між нашою державою та світовою спільнотою. Це, по своїй суті, є набагато більшою проблемою і може вплинути як на скорочення обсягів прямих іноземних інвестицій та темпи адаптації вітчизняного законодавства до норм ЄС, так і зупинити розвиток ринку фінансових послуг в Україні на невизначений термін [2].

Велике значення, на думку Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні, при виході страхового ринку з кризи матиме удосконалення механізмів регулювання фінансових установ шляхом запровадження таких заходів:

•-  внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", які суттєво розширюють повноваження Держфінпослуг у запровадженні тимчасової адміністрації в небанківських фінансових установах;

•-  доопрацювання нормативно-правових актів Держфінпослуг, які регулюють процедури відбору та запровадження тимчасових адміністраторів,  зупинення повноважень керівництва фінансових установ у період дії тимчасових адміністрацій, підвищення вимог до сертифікації тимчасових адміністраторів тощо;

•- розробка з метою захисту прав споживачів, механізму передавання страховою компанією або пенсійним фондом власного портфеля іншій страховій компанії або іншому пенсійному фонду;

•-  запровадження механізму злиття або приєднання однієї фінансової установи до іншої, орієнтованого на захист прав споживачів;

•-  утворення в структурі Держфінпослуг спеціального департаменту, функціями якого є координація робіт із запровадження тимчасових адміністрацій, вдосконалення механізмів злиття та поглинання фінансових установ з метою поновлення платоспроможності та виконання взятих на себе зобов'язань, забезпечення інтересів споживачів небанківських послуг;

•- підготовка пропозицій щодо усунення множинності органів державного регулювання у сфері недержавного пенсійного забезпечення та суміщення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів з діяльністю з управління активами недержавних пенсійних фондів;

•-  підготовка проектів законодавчих актів по наданню права регуляторам фінансових ринків запроваджувати тимчасовий мораторій на внесення установ до відповідних реєстрів та видачу ліцензій.

Отже, аналізуючи розвиток ринку в умовах фінансової кризи, можна зробити висновок,  що в конкурентній боротьбі переможуть ті компанії, які продемонструють надійність, достатній фінансовий потенціал та адекватні управлінські рішення.

Компанії,  які будують свою політику без достатнього врахування інтересів і потреб страхувальників,  а також компаній,  фінансові плани яких не відповідають об'єктивним реаліям, втратять ринок.

Література:

•1.            Державні заходи щодо виходу страхового ринку України з кризового стану. // Н.Ю. Шуригіна // [Електронний ресурс]. - Режим  доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/

•2.            Перспективи розвитку страхового ринку України після світової фінансової кризи. // О.В. Козьменко, Г.В. Кравчук  // [Електронний ресурс]. - Режим  доступу: http://www.dspace.uabs.edu.ua/.

•3.            Перспективи розвитку страхового ринку України після фінансової кризи. // Г.В. Кравчук // [Електронний ресурс]. - Режим  доступу: http://www.dspace.uabs.edu.ua/

•4.            Проблеми розвитку страхового ринку в умовах фінансової кризи. // О.М.Теребус // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково - виробничий журнал. [Електронний ресурс]. - Режим  доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

•5.            Офіційний сайт Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. [Електронний ресурс].  - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

•6.            Нанотехнологии в старховании. [Електронний ресурс].  - Режим доступу: www.forinsurer.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>