XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сабадах Д., Руснак Л. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Дмитро Сабадах, Лариса Руснак

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Чернівці

АНАЛІЗ ВАЛЮТНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

В даній статті ми розглянемо стан валютної безпеки, проблеми, чинники які впливають на неї, а також шляхи її підвищення у нашій державі

In this article we will discuss the state of monetary security problems, factors that affect it as well as ways to improve in our country

 

Актуальність теми. В умовах як фінансової так і господарської кризи для України однією із найважливіших проблем є зростання загроз фінансовій, а також валютній безпеці України. При входженні України до глобальної економічної системи потрібно врахувати насамперед національні інтереси та найголовніші чинники, які впливають на валютну безпеку нашої країни.

Метою цієї статті є аналіз валютної безпеки України, та шляхи її підвищення з боку держави в умовах світової кризи, збереження стабільності у фінансовій системі.

Завдання цієї статті насамперед залежать від її мети: розгляд та аналіз валютної безпеки України, огляд основних причин та моментів, які впливають на неї.

Літературно-авторський огляд. Свій вагомий внесок у дослідження цієї проблеми та її аналіз внесли дуже багато вчених, зокрема О.І. Барановський, І.Ф. Бінько, А.О. Клименко, Л.М. Кравченко, В.І. Міщенко та інші. Але, при всій важливості та значущості проблеми , нажаль відсутні повні дослідження та аналіз проблеми, які б повністю розкривали стан валютної безпеки в Україні.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день існує беззаперечне твердження, що стійкість національної валюти а також її конвертовність є найголовнішим атрибутом фінансової та валютної безпеки будь-якої країни. Для досягнення стабільності у цьому питанні насамперед потрібне ідеальне валютне законодавство, надійна валютна стратегія в середині країни, наявність валютних угод, валютний ринок і т.д. Валютна політика, головною ланкою якої є валютний курс національної грошової одиниці, є ключовим елементом, що зв'язує економіку України зі світогосподарським комплексом [1, с. 72].

Однак не лише недосконалість валютного законодавства, а й фактична відсутність до середини 1990-х років національної валюти (у дійсному розумінні цієї категорії!), належного обсягу і складу валютних резервів, нормального валютного паритету, умов конвертовності, продуманої валютної політики, дієвого валютного контролю, а також необгрунтований курс національної грошової одиниці, призводили швидше до безсистемності в цій дуже важливій для життєдіяльності нашої держави сфері.

Ось чому в Україні дуже важливо чітко визначитися з тим, що таке валютна безпека, що впливає на її рівень, і що необхідно зробити для його підвищення. При цьому, на наш погляд, треба розрізняти валютну безпеку держави, валютну безпеку суб'єктів господарювання, валютну безпеку комерційних банків і валютну безпеку громадян.

На рівень валютної безпеки впливають численні фактори, що різняться за строком дії, характером прояву і впливу, значимістю. Серед довгострокових факторів можна виділити:

-        попит господарюючих суб'єктів і населення України на іноземну валюту;

-        наявність/відсутність дієвих структурних реформ національної економіки;

-        стан промислового і сільськогосподарського виробництва;

-        розвиненість усіх сегментів вітчизняного фінансового ринку;

-        своєчасність прийняття Державного бюджету України;

-        ступінь забезпеченості її валютними коштами, достатній для додержання позитивного сальдо платіжного балансу, виконання міжнародних зобов 'язань;

-        стан курсоутворення, який створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняного експорту.

З метою підвищення валютної безпеки НБУ може вдаватися до тимчасового призупинення (що, до речі, і практикувалося в 1997 р.) операцій купівлі-продажу валюти комерційними банками в межах відкритої валютної позиції, дозволу проводити операції купівлі-продажу ВКВ лише за заявками клієнтів під забезпечення торговельно-економічних контрактів.

Що ж стосується термінів досягнення національними валютами конвертованості, то світова практика свідчить, що деякі країни йшли до цього досить довго. Так, наприклад, австрійському шилінгу для здобуття статусу конвертованої валюти, який він отримав у 1991 р., знадобилося майже 40 років. Україна ж пройшла цей шлях всього за кілька років, але й на сьогоднішній день можна бачити, що цей процес не завершився.

На стан валютної безпеки беспосередньо впливає наявність або відсутність валютної заборгованості та її розмір. Також на валютній безпеці обов'язково може  позначитись наявність або відсутність позових претензій різноманітних іноземних компаній до України. Протягом 2003 року [2] загальна сума претензій іноземних компаній зменшилась з 11 млрд дол. до 1 млрд дол., що є позитивним результатом, але на сьогоднішній час сума претензій іноземних компаній до України становить 213 млрд. грн., що є сильним ударом для бюджету нашої держави.

Рівень валютної безпеки визначається насамперед обсягом валютного ринку. На думку експертів, принаймні до закінчення перехідного періоду, обсяг валютного ринку буде відігравати роль одного з кращих і об'єктивних індикаторів просування економічної системи до постіндустріального ринкового господарства.

Залежить валютна безпека і від наявності або відсутності вимоги обов‘язкового продажу валютних надходжень до України. Так. продаж валютних надходжень в Україну сприяє [3, с. 44-45]:

•-         зменшенню випуску в обіг національної валюти, яка забезпечена товарами;

•-         є одним із найважливіших чинників підтримання стабільності, а відтак і розвитку внутрішнього валютного ринку;

•-         сприяє підтриманню стабільного обмінного курсу в середині України;

•-         є засобом поповнення резервів НБУ.

Безперечно, рівень валютної безпеки зумовлюється і рівнем ліцензування здійснених валютних операцій. На валютну безпеку не може не впливати також якість прогнозування курсу валюти в середині країни. Валютна безпека визначається і спрямуванням валютних ресурсів, рівнем дохідності здійснюваних з ними операцій. Останнім часом одна із найпривабливіший сфер - це міжнародний валютний ринок FOREX (Foreign Exchange Market), який в свою чергу має дуже високу ліквідність. Висока дохідність будь-яких операцій на FOREX фахівці називають цифри приблизно 5-10% на місяць, що в свою чергу перевищує 60-120% на рік. Саме цей валютний ринок є одним із найпривабливіших для приватного інвестора.

          Валютній безпеці Україні загрожують такі чинники:

•-         внутрішня втеча іноземної валюти;

•-         неповернення в Україну іноземної валюти у визначені законами сроки;

•-         порушення існструкцій НБУ по роботі з валютними коштами;

•-         проведення незаконих валютних операцій;

•-         розвиток кризи на світовому валютному ринку;

•-         недостатній рівень офіційних валютних резервів;

•-         фальшування іноземної валюти;

•-         наявність валютних ризиків (небезпеки валютних втрат внаслідок зміни курсу валюти ціни до валюти платежу в період між підписанням угоди і здійсненням платежу);

•-         надмірна лібералізація вітчизняного валютного ринку.

Валютна безпека характериризується певним переліком порогових показників або як їх по іншому називають - індикаторів. Причому у світовій практиці для аналізу макроекономічних ризиків постійно відслідковуєтсья рівень не тільки валютних резервів в абсолютних показниках, але й рівень пропорцій одних найважливіших агрегатів відносно інших, що, зокрема, використовується для прогнозування можливої економічної, фінансової чи валютної кризи [4, с. 169].

Певною мірою рівень валютної безпеки держави характеризує наявність чи відсутність дефіциту її торговельного балансу, що дозволяє оцінити рух валютних коштів.

Негативним явищем майже всіх перехідних економік на теренах колишнього СРСР є їх доларизація. Це зумовлено тим, що доларизація економіки неминуча за її кризового стану. Доларизація зумовлена реакцією суб'єктів ринку на економічну нестабільність і високу інфляцію, а також бажанням резидентів диверсифікувати портфелі активів [5, с.8-15]. При цьому серед мотивів попиту суб'єктів економічних відносин на іноземну валюту експерти виділяють: заміну національної валюти та заміну активів. Окрім того, готівкові долари є основним розрахунковим засобом "тіньової" економіки.

Масштабна доларизація ускладнює проведення національної бюджетної, грошової і курсової політики. Чим нижчий рівень доларизації економіки, тим вищою є маса національної валюти в обігу і не так гостро стоїть проблема неплатежів і банкрутств у реальному секторі економіки, нижчими будуть кредитні ризики. Багато країн в світі взагалі не допускають "паралельного ходіння" іноземних валют. Економіка України в цілому програє від доларизації. Виникає так звана "доларова пастка", внаслідок якої наше населення не зі своєї волі змушене кредитувати економіки багатих країн - емітентів інвалюти, насамперед США, а наша слабка економіка потерпає від інвестиційного голоду [6, с.62-63]. Проте заклик заборонити ходіння долара в Україні є утопічним і чреватий появою потужного "чорного" валютного ринку.

Висновок. На сьогоднішній день ситуація, яка склалася на валютному ринку України не є ідеальною та потребує змін. Насамперед потрібно закріпити дієву державну політику, яка б забезпечила стабільність та ефективність на валютному ринку нашої держави.

Література:

 •1.           Кияк А. Валютна політика в загальнодержавній економічній стратегії України. // Тенденції української економіки. - 2001. №6 - с.72

•2.           Размер претензий иностраных компаний к Украине за 2003 год // Украинский финансовый сервер. - 20 февраля 2004 года.

•3.           Михайличенко С. Обов'язковий продаж валютних надходжень в Україні: "за" і "проти" // Вісник національного банку України. - 2003. - №7. - с.44-45.

•4.           Юрчишин В. Валютні кризи. - К., 2000. - 204с.

•5.           Скрипник А., Варваренко Г. Доларизація економіки та динаміка валютних активів домашніх господарств // Вісник Національного банку України. - 2003. - №2. - с.8-15.

•6.           Стратегія монетарної політики і проблеми вибору та застосування. - К., 2002. - 270с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>