XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сабліна Н.В. ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Сабліна Н.В.

викладач психології ,

практичний психолог.

Первомайський медичний коледж

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Адаптація досліджується на різних рівнях - від філософського до біологічного та психологічного. Особливо цікавими і актуальними є прикладні аспекти вивчення адаптації.

Адаптацію в широкому смислі трактують як:

•-   процес пристосування індивідних і особистісних якостей до життя і
діяльності людини в умовах існування, що змінилися (А.В. Семичов);

•-   процес активної взаємодії особи і середовища (Т.І. Рогнинська);

•- процес взаємодії особистості з оточуючим середовищем, який веде,
в   залежності   від   ступеня   активності   особистості,   до   перетворення
середовища відповідно до потреб, цінностей і ідеалів особистості або до
переваги залежності особистості від середовища (А.Л. Мацкевич);

- зміни, що супроводжують на рівні психічної регуляції процес активного пристосування індивіда до нових умов життєдіяльності (В.Г.Бушурова);

- процес, що є цілісною реакцією особистості на складні зміни життя і діяльності (А.Л. Робалде) [1, с.21].

Різні аспекти проблеми адаптації були предметом вивчення як вітчизняних, так і зарубіжних вчених (Ф.Александер, Р.Бенедикт, С.Максименко, О.Кокун, Ю.Горло, Ю.Забродіна, М.Мід, Н.Міллер, Р.Сірс, Т.Френч та інші), проте й досі відсутній єдиний погляд на саму сутність даного поняття. Досить неоднозначно визначаються критерії виміру рівнів адаптивності, недостатньо з'ясовані внутрішні чинники адаптації, а саме, як впливають індивідуально-типологічні та особистісні характеристики суб'єкта на особливості його адаптації до нових умов навчання тощо [2, с.43].

Залишається багато нез'ясованого у питанні адаптації студентів - першокурсників вищих навчальних закладів до нових умов навчання, хоча йому присвячена ціла низка досліджень (І.Варава, М.Левченко, О.Мороз, Г.Панченко, В.Семиченко та інші) [3, с.66]. Вчені наголошують на важливості дослідження даної проблеми, підкреслюючи при цьому, що навчальну адаптацію неможливо виключити ні з процесів соціалізації і виховання, ні з життя взагалі, оскільки це, як підкреслює О.Мороз, є «багатофакторний та багатовимірний процес входження особистості у нове соціальне оточення з метою спільної діяльності у напрямку прогресивної зміни як особистості, так і середовища» [4, с.76].

Дослідження за проблематикою навчальної адаптації (І.Бойко, І.Булах, Т.Драгунова, В.Каган, Н.Максимова, Г.Прихожан, О.Новикова, Г.Чуткіна, О.Яковлєва та ін.) майже виключно були пов'язані із вивченням адаптивних механізмів у старшому підлітковому віці та виокремленням соціально- психологічних чинників адаптації підлітка до нових умов навчання. Ціфакторивідіграютьважливу роль в процесіадаптації до нових умов життєдіяльності. Крім того, труднощіпроцесуадаптації студента підсилюються «кризовістю» та «критичністю» цьоговіковогоетапу у розвиткуособистості, щопов'язане і з впливомособистіснихчинників на результативністьадаптації.

Важливістьдослідженняданоїпроблемизумовленатим, щозмінамісцянавчання, особливо для підлітків, викликаєтруднощі в адаптації до новоїсоціальноїситуації, часто призводить до психологічних травм, а це, безумовно, позначається не лише на самопочуттіпідлітка, а й на якостізасвоєння ним знань, взаєминах з однолітками, батьками та педагогами, на йогоповедінцізагалом [5].

Отже, оптимальною формою для наданнядопомоги у вирішенні проблем адаптації у медичному коледжі є психологічнеконсультування. Психологічнеконсультуванняпредставляє собою взаємодію психолога з клієнтом, у ходіякоговизначається проблема, шляхи їївирішення, формуютьсяновімоделіповедінки, людинаотримуєпсихологічнупідтримку, душевнийспокій та благополуччя.

У процесі здобуття освіти студенти відшліфовують своє мистецтво адаптації до умов навчання і взагалі до життя. Результати діагностики студентів четвертих курсів медичного коледжу суттєво відрізняються від результатів діагностики першокурсників. Знижується тривожність, зростає відкритість у контактах, стабілізується емоційний стан.

Таким чином, результати, отримані у ході дослідження в медичному коледжі, свідчать про достовірність висунутої гіпотези, а саме у більшості студентів перших курсів вищих навчальних закладів період адаптації охоплює весь перший семестр. Під кінець першого курсу навчання у вищому закладі освіти прояви дезадаптації та інформаційного стресу суттєво зменшуються. У студентів І курсу дезадаптація до умов навчання проявляється значно більше, порівняно зі студентами ІV курсу. Адаптацію до умов навчання у коледжі проходять, у тій чи іншій формі, всі першокурсники. Завдяки створеним сприятливим зовнішнім умовам, завдяки оптимальній організації навчально-виховного процесу, відбувалося корегування деструктивних внутрішніх чинників, що стоять на заваді успішної соціалізації студентської молоді.

Література:

•1.   Агаджанян Н. А. Адаптация и резервыорганизма. - М.: ФиС, 1983. - 175 с.

•2.   Адаптацияорганизмаподростков к учебнойнагрузке / Под ред. Д.В.Колесова. - М: Педагогика, 1987. - 152 с.

•3.   Бачериков Н. Е., Воронцов М. П., Добромиль Э. И. Психогигиенаумственного труда учащайсямолодежи. - К.: Здоровье, 1988. - 168 с.

•4.   Блейхер В. М., Крук И. В. Патопсихологическаядиагностика. - К.: Здоров'я, 1989. - 279 с.

•5.   Бодалев А. А. Личность и общение. - М., 1983. - 271 с.

e-mail: natashasablina @mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>