XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Садиков В.М., Ролик Т.Ю. ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

Садиков В.М., Ролик Т.Ю.

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «ДонНТУ»

ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

В останні роки в Україні одержують велике поширення і розвиток інформаційні технології. Це обумовлено тим, що у сучасному світі для вдосконалення управління економікою вже недостатньо застосування тільки економіко-математичних методів у зв'язку з великим збільшенням обсягів економічної інформації, обробка якої не можлива без використання сучасних комп'ютерних і інформаційних систем та технологій.

Упровадження в практику роботи податкових органів програмних продуктів дозволяє здійснювати не тільки арифметичну перевірку, але і логічний взаємозв'язок різних показників з податкових декларацій, форм бухгалтерської звітності, зовнішніх джерел, проводити аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності платника податків, а також відбір об'єктів контролю для виїзних податкових перевірок.

Питаннями інформаційних систем і технологій займаються такі українські вчені як Писаревська Т.А., Пономаренко В.С., Пінчук Н.С., Рогач І.Ф. та інші. Слід зазначити, що у значній кількості робіт розглядаються лише теоретичні основи розвитку інформаційних систем, їх проектування та застосування в різних сферах господарювання.

Основними функціями сучасного податкового контролю на базі інформаційних технологій автоматизованого податкового контролю повинні бути: оперативне реагування на ухилення платників податків від сплати податків і зборів шляхом ненадання і спотворення облікової та звітної інформації; ефективний податковий контроль за фінансово-господарською діяльністю платників податків і залучення до відповідальності осіб, винних в порушенні податкового законодавства. Більшість використовуваних в податкових органах сучасних програмно-інформаційних комплексів не позбавлені недоліків, головним з яких є запитальний режим відбору платників податків для виїзних перевірок, що не дозволяє виключити вплив суб'єктивного чинника при відборі об'єктів контролю.

Як свідчить аналіз вітчизняної і зарубіжної практики діяльності податкових органів сучасні технології обробки даних податкового контролю включають широкий спектр методів дослідження (перевірки, обґрунтування, оцінювання) і ґрунтуються на вивченні кількісних закономірностей в економіці на основі аналізу статистичних даних, зв'язків і залежностей економічних показників, математичних моделей їх поведінки у зв'язку з появою або активізацією якогось чинника, що дає можливість краще зрозуміти механізми формування бази оподаткування.

Комплексне дослідження дозволяє сформулювати основну економіко-математичну концепцію доцільності заміни існуючої технології камеральних перевірок принципово новою комп'ютерною технологією, основу якої повинна складати операція порівняння декларованих показників податкових звітів платників податків з відповідними «еталонними» значеннями. Тобто необхідно розробити принципово нову систему камерального контролю, яка дозволила б не тільки повністю автоматизувати процедуру відбору платників податків для виїзних перевірок, але і оцінити реальний розмір податкових зобов'язань платника податків, а також суми потенційних донарахувань. Необхідність вдосконалення методики проведення виїзних перевірок не випадкова, оскільки дана форма податкового контролю є найбільш трудомісткою.

Література:

•1.     Голосов О.В. и др. Введение в информационный бизнес. М.: Финансы и статистика, 1995. - 217 с.

•2.     Емельянов Э.С.. Системы автоматического управления с переменной структурой. Г.: Наука, 1967. -  235 с.

•3.     Куцин М.А. Сучасна теорія та практика оподаткування. - Х.: Прапор, 2001. - 512 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>