XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сафроній А.С., Купріянов О.О. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ПОДАТКОВОМУ АУДИТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ

Сафроній Алла Сергіївна

Купріянов Олександр Олександрович,

Буковинська державна фінансова академія, м. Чернівці

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ПОДАТКОВОМУ АУДИТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ

В даній роботі висвітлено роль інформаційних систем в здійсненні податковими органами своєї діяльності, а саме податкового аудиту. Розглянуто переваги впровадження інформаційного процесу в податкових органах і висунуто пропозиції щодо вирішення проблем здійснення перевірки електронної звітності.

 

We investigated the  role of information systems in the implementation of the tax authorities of its activities, namely tax audit. Considered the process benefits of information in tax authorities and put forward proposals to solve the test email accounts.

Постановка проблеми. У зв'язку з широким застосуванням обчислювальної тех­ніки, комп'ютерних інформаційних мереж та систем у бізнесі та бухгалтерському обліку перед аудиторами поста­ло завдання пристосування технології своєї роботи або навіть значної її зміни з використанням спеціальних методів і комп'ютерних програм при проведенні аудиту фінансової звітності підприємств, які застосовують автоматизовані фінансово-облікові системи. На жаль, незважаючи на беззаперечну актуальність проблем, пов'язаних із застосуванням комп'ютерів в аудиті, українські автори не приділяють їм належної уваги. Натомість, у світовій практиці аудиту питанням застосування інформаційних технологій приділя­ють значну увагу, зокрема, професійні організації. Про це свідчить, наприклад, постійне оновлення (з інтервалом в 1-2 роки) фактично всіх Міжнародних стандартів аудиту, що видаються Міжнародною федерацією бухгалтерів, в яких найбільших змін зазнають саме стандарт і положення про Міжнародну аудиторську практику, що стосуються ком­п'ютеризації аудиту. [2].

В свою чергу інформатизація ДПАУ - це об'єктивний процес, який має охопити галузь у цілому. Фундаментальною основою інформатизації є створення високоорганізованого середовища, яке, з одного боку, має включати й об'єднувати в рамках всієї податкової служби України інформаційне, телекомунікаційне, комп'ютерне, програмне забезпечення, інформаційні технології, мережі ЕОМ, бази даних і знань, інші засоби інформатизації, а з іншого боку - забезпечувати можливість створення і використання ефективного системно-аналітичного апарату, що дозволить на якісно новому рівні інформаційного обслуговування провадити як повсякденну оперативну роботу, так і системний аналіз стану та перспектив діяльності податкової служби в цілому; приймати науково-обгрунтовані рішення щодо реалізації податкової політики України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам організації податкового аудиту та його вдосконалення за допомогою використання комп'ютерних систем присвячено роботи багатьох вчених, до яких належать: Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Гулемба О.М., Івахненков С.В. та ін.

Більшість дослідників вказують на те, що податковий аудит у зв'язку з інформаційними технологіями набирає значного розвитку, та все ж існує ряд перешкод в даній сфері, які потрібно вирішити і придати детальному дослілженню для найбільшої оптимізації здійснення процессу податкового аудиту. На що і спрямовується головний акцент в діяльності науковців.

Постановка завдання. Проблема реформування податкової системи призводить до появи проблем, які в минулому не виникали. До яких належить і проблема створення високоефективної системи інформаційно обліку та аудиту. На жаль, за сучасних умов поняття податкового адміністрування в Україні застосовується в практиці управління оподаткуванням в більшій мірі в сенсі здійснення контрольно-перевірочної роботи і увага безпосередньому електронному  аудиту приділяється неналежна.

Виклад основного матеріалу.  Комп'ютеризація принципово не змінює методологію бухгалтерського обліку. Натомість методика аудиту фінансової звітності підприємств, на яких використовують­ся комплексні комп'ютерні інформаційні системи підприємств та комп'ютерні системи бухгалтерського обліку, зазнає значних і суттєвих змін, хоча, звичайно, загальна мета аудиту не змінюється. В аудиторських фірмах персональні комп'ютери можуть використовуватися та активно застосовуються як для проведення аудиту економічних суб'єктів, так і для автоматизації управлінських робіт самої аудиторської організації. При цьому використання комп'ютерів в аудиті навіть без використання спеціалізованого програмного забезпечення може охоплювати  такі види робіт.

Що стосується переваг подання звітності платниками податків в електронному вигляді, то вони очевидні:

- економія робочого часу платників податків, а також їхніх коштів на придбання бланків звітних документів (немає необхідності відвідувати податкову інспекцію, купувати бланки звітності);

- звітність, надіслана до податкового органу електронною поштою через мережу Інтернет із застосуванням посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису, не потребує дублювання на паперових носіях, а також їх зберігання;

- уникнення витрачання часу у чергах до податкового інспектора або „вікна" прийому звітності при поданні звітності, оскільки достатньо її лише сформувати в електронному вигляді за допомогою спеціальних програм та передати через мережу Інтернет до податкового органу;

- гарантія автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність арифметичних помилок та описок;

- суттєве скорочення термінів проведення перевірки щодо правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ та забезпечення своєчасного їх відшкодування платнику податку;

- можливість оперативного оновлення форматів подання документів в електронному вигляді по телекомунікаційним каналам зв'язку (у разі зміни форм податкових декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування і сплати податків, або при введенні нових форм декларацій платник податків автоматично отримує можливість оновлення версій форматів);

- можливість отримання платником податків інформації щодо стану розрахунків стосовно сплати податків та заборгованості перед бюджетом;

- конфіденційність інформації;

- оперативність обробки отриманої інформації у податковому органі. [1].

Рівень інформатизації податкової служби України порівняно із Західними країнами значно нижчий. Водночас на сьогодні проведено значний обсяг робіт із модернізації засобів автоматизації функцій районних, обласних і головної податкових адміністрацій. Створено й функціонує Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, де під час реєстрації в Державному реєстрі кожній фізичній особі централізовано надається єдиний ідентифікаційний номер. Розроблено понад 50 АРМ, які забезпечують виконання обліково-розрахункових функцій практично в усіх підрозділах податкових адміністрацій. З їх допомогою автоматизовано найбільш рутинні процедури обробки даних. У кількох областях створюються локальні мережі, що об'єднують автономні АРМ. Впроваджена й експлуатується система зв'язку між районними, обласними і центральною адміністраціями в режимі електронної пошти з використанням комутованих каналів.
Але оскільки роботи виконувалися за відсутності чіткої концепції розвитку інформаційної інфраструктури податкової служби і часто були реалізовані без додержання єдиних стандартів та технологій, то не було досягнуто бажаного результату - значного впливу на підвищення рівня надходжень до бюджетів держави.

Що стосується дослідження організації документальних перевірок, то вони  дають змогу узагальнити основні причини неефективного проведення податкового аудиту: нечітке законодавство, повна відсутність урегулювання оподаткування деяких операцій в інформаційних системах; недосконалість методик проведення перевірок за кожним конкретним податком та необхідність їх реформування і на лаштування відповідно до вимог інформаційного програмного забезпечення; відсутність юридичного супроводу під час проведення перевірок; вихід за межі компетенції ревізорів-інспекторів, який виявляється у невиконанні відомчих наказів стосовно відображення в акті перевірки тільки обгрунтованих даних без суб'єктивних припущень перевіряючих; через брак часу перевірки великих платників податків проводяться не суцільним порядком з урахуванням кожного первинного документа, а вибірково з причин неповноцінного введення первісної інформації до комп'ютерних баз даних; неповне використання прав постійних комісій при відповідних підрозділах урегульовувати спірні питання під час здійснення перевірки до підписання акта, що дозволило б вивільнити час працівників податкової служби і суди від розгляду типових справ, які раніше вже вирішувались, і тим самим заощадити кошти і час усіх учасників податкових правовідносин. [4].

Висновки. Неодмінною вимогою щодо успішного функціонування автоматизованої інформаційної системи та здійснення податкового аудиту є забезпечення конфіденційності інформації, її захисту від несанкціонованого доступу та умисного зруйнування. Реалізація цих умов досягається системою організаційних, технічних і програмних засобів захисту.
На практиці функціонування системи АІС «Податки» додержується принцип децентралізованого збору та обробки інформації (на робочому місці співробітника), що дозволяє підвищити повноту, точність і актуальність документів, які готуються, прискорити їх підготовку. Продуктивність праці на рутинних операціях збільшується в кілька разів завдяки використанню на АРМах спеціального програмного забезпечення. Широко застосовуються також розвинені засоби електронних комунікацій (мережні засоби, електронна пошта і т.ін.) [3].

Враховуючи все вищесказане запропоновано низку рекомендацій щодо проведення електронних документальних перевірок: починати перевірку необхідно з перевірки статутно-реєстраційних документів; в процесі перевірки групувати порушення за окремими видами податків і зборів та в розрізі податкових періодів, що систематизовані в електронному варіанті для найбільшої зручності; виходячи зі змісту господарських операцій ретельно добирати законодавчу та нормативну базу, яка була чинною протягом періоду, що перевіряється; додержуватись меж компетенції в електронному обліку, не припускати в акті висновків, які грунтуються не на документальних даних, а на різного роду неточностях; кожну донараховану за результатами перевірки суму обгрунтовувати первинними документами.

Література:

  •1.     Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 22 травня 2003 року № 851-ІV.

•2.     Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: Моногр. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖДТУ, 2008. - 564 с.

•3.     Івахненков С.В. Комп'ютерний аудит: контрольні методики і технології. Наукове видання. - К.: Знання, 2009. - 286 с.

•4.     Гулемба О.М. Проблеми організації податкового аудиту в системі податкового менеджменту // Збірник студентських наукових праць. - Умань: 2009. - Економічні науки: Ч.3. - С. 557-559

•5. http://www.sta.gov.ua/control/uk/index - Офіційний веб-сайт  ДПАУ.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>