XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сахнюк Ю.В. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В ПЕРІОД КРИЗИ

Викладач, Сахнюк Ю.В.

Конотопський інститут Сумського Державного Університету

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В ПЕРІОД КРИЗИ

Стрижньовим елементом системи управління економікою є люди. Країні потрібна когорта професійних управлінців, здатних вивести її з кризи. Вони повинні володіти принципово новими якостями на відміну від постулатів класичної теорії раціональної бюрократії Вебера, Хейнса, Мессі. В першу чергу це уміння інтегрувати інтелект людей, будити в них ініціативу, творчість, новаторство, прагнення успіху, оригінальним, самостійним діям і рішенням, а також здатність привертати в організації професіоналів і утримувати їх, формувати атмосферу істинної зацікавленості всього персоналу в успіху справи.

Головними вимогами до менеджерів-керівників стають високий професіоналізм, знання механізмів функціонування ринку в поєднанні з володінням сучасними інформаційними технологіями, у тому числі використовування в цих цілях Інтернету. Рішення цієї задачі пов'язано не тільки з поглибленням підготовки в школах і вузах в області економіки, бізнесу і менеджменту, але і із створенням по досвіду зарубіжних країн суспільної структури (асоціації) по формуванню в країні інституту (категорії) професійних менеджерів, ділова репутація яких затверджувалася б цією структурою як незалежна експертиза.

Сильна управлінська культура - це і уміння формувати управлінські концепції, програми, проекти, пошана до державних і суспільних організацій, законам, нормам моралі, а також розробка і успішна реалізація ефективних управлінських технологій, що акумулюють знання, досвід, енергію, ініціативу, творчість багатьох осіб. Оскільки управлінці повинні бути «золотою фундацією нації», найважливішою задачею має стати формування в країні інституту високопрофесійних фахівців по управлінню, створення умов для утримання їх у сфері активної діяльності за допомогою дієвих методів мотивації до праці на благо країни, підтримання їх високого суспільного статусу.

В сучасному світі швидкими темпами може розвиватися тільки та країна, яка створить сприятливі можливості для максимального зростання інтелекту фахівців області менеджменту і в цілому інтелектуального потенціалу управління. Прикладом тому є Японія, менеджмент якої вже зараз є моделлю XXI ст. Японці, купуючи в США підприємства, як правило, не міняють техніку, а тільки системи управління, соціальну організацію, мотивацію, підсистему навчання, нарощують потенціал інтелектуальної діяльності. Менеджмент XXI ст. - це соціальний менеджмент.

Ефективне використовування проблемно-орієнтованого алгоритму менеджменту можливе лише при умові, коли виявлення можливостей і проблем ґрунтується на достовірній і оперативній інформації про стан розвитку економіки, загальнодоступної для широкої наукової громадськості, не говорячи вже про структури, безпосередньо зайняті цією справою. Інформація, як і аналіз економічної ситуації, повинні бути неупередженими, а рішення, що виробляються, на їх основі відрізнятися глибиною і обґрунтованістю.  

Для переходу до більш високого рівня управлінської діяльності необхідне оволодіння керівниками методологією системного менеджменту і практичними навиками її використовування у всіляких складних ситуаціях ринкового господарювання. Це означає уміння завжди бачити взаємозв'язок, взаємовплив, взаємозалежність і взаємообумовленість явищ і процесів в багатоманітній управлінській практиці. Успіх в основному вирішують не суто адміністраторські здібності керівників, а оптимальна стратегія і ситуаційна тактика, що базується на системній методології.

Актуальність проблеми дослідження пов'язана з існуючими економічними умовами господарювання підприємств в Україні і необхідністю здійснення реформування структури управління як на самому підприємстві, так і в галузі в цілому.

Визначальною внутрішньою умовою успіху менеджменту в розвитку країни є трансформація культури управлінської діяльності і корпоративної етики, що склалася, до рівня сучасних досягнень, вироблених світовою практикою стандартів. Підвищення результативності систем управління економікою пов'язано з переходом від традиційного функціонального підходу до проблемно-орієнтованого.

Стає необхідним перехід до нової наукової моделі управління, заснованої на наступних положеннях:

•·        головним критерієм оцінки діяльності ділових організацій буде не прибутковість, а ступінь задоволення інтересів конкретних споживачів;

•·        збільшення впливу на ефективність управління інтеграційних процесів як усередині системи менеджменту, так і її зв'язків із зовнішнім оточенням;

•·        скорочення і мінімізація ієрархічних рівнів в організаційних структурах ділових організацій, трансформація пірамідальних структур в плоскі;

•·        орієнтація горизонтальних структур на управління базовими процесами ділових організацій на відміну від традиційної функціональної організації управління;

•·        перехід від крупних організацій до мережі глибоко інтегрованих між собою, розповсюдження сетизації як принципу звуження власної виробничої і управлінської діяльності;

•·        залучення в нові структури кращих виконавців як реалізація принципу «елітаризація співпраці і керівництва»;

•·        розповсюдження віртуального управління діяльністю, яке не вимагає фізичної присутності виконавців.

Література:

•1.     Гришин І.Я. Національна ідея тотальних інновацій та інформаційна технологія клієнт-сервер//Вісник УАДУ.-1996.-№2.-С.205-208

  1. Файоль А,Эмерсон Г.,Тейлор Ф.,Форд Г Управление - это наука и искусство.-М.: Республика,1992.- 351 с.

 

e-mail: monstr_75@mail.ru

 


Один комментарий к “Сахнюк Ю.В. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В ПЕРІОД КРИЗИ”

  1. Сніжана:

    Робота мені дуже сподобалась.Є корисна інформація яка для мене важлива ,тому що сама навчаюся .Буду вдячна дізнатися нову і цікаву інформацію.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>