XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Салтикова Г.В. АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО ЗМІНИ СЕРЕДНІХ СТАВОК ПРОЦЕНТУ ЗА КРЕДИТАМИ

Салтикова Ганна Василівна

Сумський Державний Університет

АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО ЗМІНИ СЕРЕДНІХ СТАВОК ПРОЦЕНТУ ЗА КРЕДИТАМИ

Для України основним каналом впливу на економіку є валютний канал, який в умовах українських реалій виступає основним чинником зростання пропозиції грошей. Проте, у практиці більшості центральних банків різних країн світу основним інструментом монетарного впливу на економіку є процентні ставки, специфіка дії яких формує окремий, так званий процентний канал трансмісійного впливу . Загальний механізм дії цього каналу полягає в тому, що зміна грошово-кредитної політики (насамперед через офіційну облікову ставку) прямо впливає на короткострокові ставки на фінансовому ринку і через криву дохідності - на довгострокові. З певним часовим лагом її вплив поширюється на ставки комерційних банків для економічних суб'єктів, впливаючи тим самим на заощадження, інвестиції, споживання, тобто на зміну сукупних витрат і попиту.

В даний час основним негативним явищем в розвитку підприємств реального сектора економіки, пов'язаним з дією процентної політики НБУ та її впливом на функціонування банківської системи, є зростання витрат внаслідок підвищення процентних ставок по банківських кредитах, що відповідно призводить до зменшення отримуваних фінансових результатів суб'єктів господарювання. Зауважимо, що фінансові системи провідних країн світу демонструють стійку довгострокову тенденцію до зниження середньої норми проценту, що пов'язано з постійним зростання обсягів позичкового капіталу і, як наслідок, формування ситуації переважання приросту пропозиції  на ринку капіталу над попитом. Одним з факторів стрімкого розширення ринку позичкового капіталу також є інтенсивний розвиток банківських інформаційних технологій, що істотно розширює можливості щодо залучення тимчасово вільних коштів.

На сьогоднішній день грошово-кредитна політика, що проводиться Національним банком України в частині регулювання процентних ставок, не має чітких науково обґрунтованих методологічних засад та базується на досить суперечливих теоретичних концепціях західної економічної науки. Слід відмітити, що недостатньо дослідженими залишаються аспекти, пов'язані з виявленням та прогнозуванням впливу зміни процентних важелів на розвиток реального сектору економіки. Зважаючи на перехід НБУ до нового монетарного режиму, існує потреба більш детального дослідження саме процентного каналу, особливостей його функціонування та факторів, що негативно впливають на дієвість зазначеного каналу. Це не дозволяє уникнути низки фінансово-економічних проблем, пов'язаних з необхідністю пошуку компромісних шляхів щодо одночасної реалізації протилежних за економічною природою завдань - досягнення бажаного (з позиції активізації інвестиційних процесів) рівня процентної ставки та прийнятного ( з точки зору збереження реальної вартості заощаджень) рівня інфляції.

На основі даних Національного банку України нами проведено оцінку чутливості показників ефективності функціонування реального сектора економіки до зміни середніх ставок проценту за кредитами, використовуючи середні за 2006-2010 р.р. коефіцієнти еластичності [1].

За нашими оцінками, зростання ставок на 1% (у відносному вимірі) еквівалентно зниженню прибутку реального сектора економіки в річному виразі на 5 %. При цьому особливо чутливими до зростання постійних витрат за кредитами є підприємства, які мають невисоку рентабельність (сільське господарство) та ті, що активно кредитуються (будівництво). Так, зміна ставки відсотка за рік на 1% відносно рівня попереднього року призводить до зміни фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування на 31,6 % у будівництві та 30,3 % у сільському господарстві, мисливництві і лісовому господарстві. Менш чутливими до зміни вартості кредитних ресурсів є промисловість (коефіцієнт еластичності зміни прибутку до зміни ставки відсотка за кредитами в середньому становить 7,3844), торгівля (3,1619), транспорт та зв'язок (2,2002).

Компенсуючим зростання витрат чинником могло б стати підвищення компаніями відпускних цін. Проте, дія даного чинника досить обмежена - при чому, якраз в тих галузях, які найбільш чутливі до подорожчання кредитування. Крім того, дії підприємств реального сектора з перекладання зростаючих витрат на споживачів в решті-решт можуть посилити негативні ефекти від зміни вартості кредитів. Це пов'язано з тим, що зростання відпускних цін буде сприяти прискоренню інфляції й, відповідно, збільшенню потреби в позикових ресурсах для фінансування інфляційного розширення оборотного капіталу.

За оцінками спеціалістів, з урахуванням можливих дій підприємств щодо підвищення цін, прискорення інфляції на споживчому ринку може скласти не менше 0,2-0,3 відсоткових пункти додатково.

При цьому необхідно зауважити, що заходи по підтримці реального сектору економіки за рахунок зміни параметрів процентної політики неадекватні необхідній швидкості ухвалення і реалізації рішень. В даний час основні зусилля повинні бути сконцентровані на відтворенні умов кредитування компаній реального сектора, які помітно погіршали.

Суб'єкти господарювання нефінансового сектора економіки відчувають гостру потребу в нарощенні обсягів кредитування, як довгострокового, так і короткострокового на прийнятних з позиції розумного зростання витрат, пов'язаних з обслуговуванням боргу, умовах. Забезпечення таких умов вимагає здійснення Національним банком виваженої процентної політики, яка, крім суто антиінфляційного регулювання, має передбачати орієнтацію на стимулювання інвестиційної активності в країні. Одним з можливих шляхів вирішення даного завдання є перегляд механізму встановлення облікової ставки НБУ, а саме врахування при її визначенні поточного та цільового рівнів прибутковості реального сектору економіки країни.

 Література

•1.   Аналітичні матеріали. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/ /Publication/ Analytical.htm.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>