XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Салтикова О.В. ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ – ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Салтикова О. В., здобувач лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання АПН України

ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ - ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

"Здавалось, життя України виходило на рівний шлях і український народ в порозумінні з центральним урядом і не українськими демократичними організація

ми міг узятись до будування нового громадянського ладу. Але не так воно пішло і на дорозі своїй українство стріло нові перешкоди, нові намагання спинити його розвій." Аналіз ситуації розвитку українського суспільства, проведений великим борцем за нову Україну М. Грушевським, цілковито відповідає реаліям сьогодення і одночасно підштовхує до пошуку шляхів подолання суспільних проблем в педагогічній площині [1, с.216 ].

Курс нашої держави на формування досконалого громадянського суспільства не можливо забезпечити без появи громадянина як самостійного члена суспільства, що володіє повним комплексом прав і свобод і, водночас, є відповідальним перед ним за свої вчинки. Аналіз реалій сьогодення, які наповнюють наше життя дає привод для роздумів. Сьогодні нам понад усе бракує саме компетентного досвіду відповідальної участі у суспільно-політичних процесах в країні. Тому, насамперед, ми маємо створити умови для того, щоб наші діти могли його набути.

 Найбільш повному вирішенню освітніх завдань громадянського спрямування стає інтеграція соціально-педагогічних технологій в реальне життя освітнього закладу, коли самоврядування, проектування, участь в прийнятті рішень та інші стають засобами індивідуального розвитку особистості, колективу, навчального закладу.

Зазначимо, що будь-яке явище системи освіти залежить від суспільно-політичного устрою в країні, має особливості розвитку та певний циклічний характер впливів. Отримаємо можливість підтвердити цю думку, якщо розглянемо одну з соціально-педагогічних технологій сучасної системи освіти - учнівське самоврядування.

Глибинність процесу громадянського виховання, в окресленому аспекті, полягає в тому, щоб вивчення старшокласниками основ демократії за допомогою організації учнівського самоврядування привело до усвідомлення ними того факту, що у тріаді "людина"-"суспільство"-"держава" найвагомішою складовою є саме людина - системоформуюче начало і суспільства, і держави.

Аналізуючи стан сучасного виховання підлітків і дітей старшого шкільного віку на засадах суб'єкт-суб'єктної взаємодії, М.Левківський акцентує на необхідності усвідомлення сучасною учнівською молоддю взаємозалежності людини і суспільства, громадянина і держави, що допоможе їй чітко розрізняти "вектор власних прав і обов'язків щодо спільноти, держави і самих себе, бути відповідальними особистостями"[2, с.70].

Розробка ефективних організаційних форм процесу навчання і виховання дітей і накопичення корисних знань про самоврядування, передусім як соціального явища, здійснювалися людством з незапам'ятних часів.

 Ми утримуємося позицій, що учнівське самоврядування - результат цілеспрямованих педагогічних зусиль для розвитку учнівського колективу, який сприяє формуванню громадянської позиції своїх членів шляхом залучення їх до участі в управлінні справами закладу та створення працездатних органів самоорганізації, наділених реальними правами і обов'язками.

 Слід зауважити, що особливою педагогічною технологією формування грома

дянських якостей дитини в системі демократичних відносин учнівського колекти-

ву (самоврядування), виховання особливого, вищого типу відповідальності особис

тості є учнівське самоуправління, як свідома, цілеспрямована діяльність особистості, спрямована на самостійне планування та здійснення власної діяльності. Тільки зовнішніми впливами, до яких належить і виховання, цього досягнути дуже важко. Необхідна опора на внутрішні механізми розвитку особистості. Завдяки самоуправлінню забезпечується свідомий перехід зовнішніх регулюючих факторів у внутрішні, а сама особистість при цьому стає активним суб'єктом свого творення. Зазначимо, що унікальність даної соціально-педагогічної технології і полягає в тому, що вона виконує дві основні функції зовнішню - формуючу (вид громадсько - корисної діяльності, форма взаємовідносин) і внутрішню-розвиваючу (дозволяє особистості максимально виявити для самої себе домінуючі задатки, які у майбутньому можуть суттєво визначити весь її життєвий шлях, забезпечити ефективний розвиток фізичних, інтелектуальних і моральних якостей).

Тому легко визначається і особливість цієї виховної технології яка полягає в тому, що вона має реалізуватися на засадах самовизначення, самодіяльності, самоорганізації, самоствердження та самореалізації особистості. Також виявлено, що самоврядування дітей і молоді набувало найбільшого розвитку в період становлення демократій. У таких суспільствах самоврядування виконувало важливі функції соціалізації, громадянського виховання, розвивало уміння визначати форми та способи участі особистості в житті колективу та суспільства.

Позашкільний навчальний заклад є складним багаторівневим механізмом формування особистості, умови якого природньо створені для повноцінного, "ідеального" розвитку системи самоврядування. Задекларованість основних принципів позашкільної освіти: гуманізація, демократизація, добровільність та практична спрямованість і складає підґрунтя самоврядуванню різних форм і структур.

Організація системи самоврядування в навчальному закладі є важливою умовою оптимізації управління життям закладу на основі якнайширшого залучення вихованців до життєдіяльності закладу, громади, суспільства, розвитку лідерського потенціалу юнаків і дівчат у процесі відвідування як гуртків громадянознавчого напрямку, так і відвідування закладу взагалі. Стратегічною метою самоврядування в закладі є підготовка, формування особистості до активної, свідомої діяльності, участі у житті країни [3, 135].

Слід визнати, що для ефективної діяльності самоврядування необхідні відповідні умови. При порушенні організаційно-педагогічних умов організації самоврядування в навчальному закладі, представлена педагогічна технологія знижує ефективність, а сподівання на високий результат виховання у дітей грома-

дянської відповідальності, соціальної активності, громадянськості стають марними. Особливу увагу слід звернути на відповідну підготовку і компетентність педагогів (керівників гуртків) та адміністрації закладу для здійснення психолого-педагогічного супроводу діяльності учнівських осередків самоврядування.

Узагальнюючи всеукраїнський досвід запровадження системи учнівського самоврядування зазначимо, що в окремих позашкільних навчальних закладах учнів самоврядування може формуватися за трьохступеневою структурою: гурткова; внутрішньо-закладна; зовнішня координуюча (обласна, міська, районна). Кожна структура має свою сутність, ознаки, мету, завдання і форми організації.

Як свідчить всеукраїнський практичний досвід - позашкільні заклади успішно виконують роль кординаторів руху учнівського самоврядування (області, місті, районі). Форми організації у всіх різні від гуртка до громадської організації, але всіх об'єднує мета: створення умов для виховання справжнього громадянина демократичного суспільства. В більшості обласних позашкільних закладів України третя ступінь (координуюча) відсутня. В цьому випадку самоврядування виконує внутрішні завдання організації життєдіяльності закладу.

Також підкреслимо, що найкращий спосіб пізнання демократії це набуття власного діяльнісного досвіду щодо неї. Здобуття старшокласниками навичок відстоювання власної громадянської позиції, програвання моделі соціально-економічної взаємодії людей, надання досвіду політичних дискусій, особистої участі в соціально-вагомій діяльності, взаємодії з соціальними інституціями, державними закладами та іншими формами соціальної практики, перші кроки по формуванню моделі громадянського суспільства на рівні гуртка, закладу - найбільш цінний практичний результат соціально-педагогічної технології, який є основою формування громадянської відповідальності в суспільстві.

Література:

1. Грушевський М.С. «Історія України». Упорядник В.Г. Сарбей, Київ «Освіта» 1992. С. - 269.

2. Левківський М. В. Формування відповідального ставлення до праці в школярів. - К: Педагогічна думка, 1996. - 216 с.

3. Хозе С. Е. В учительском строю: Единомышленники и соавторы педагога. - М.: Просвещение,1990, -235с.

 

е-mail:  lider_school@mail.ru

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>