XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Самбур А., Чернівчан В., Стужук Т.М. РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ У ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анна Самбур, Валентина Чернівчан

с-ть «Фінанси»

Наук. кер. - Стужук Т.М.

Чернівецький торговельно-економічний  інститут КНТЕУ

РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ У  ЕКОНОМІЧНОМУ  РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У кожній державі реалізується певна політика, яка   впливає на всі стадії суспільного відтворення. Важливою складовою економічної політики держави є фінансова політика - сукупність розподільних і перерозподільних заходів, які держава здійснює через фінансову систему, щодо організації та використання фінансових відносин з метою забезпечення зростання валового внутрішнього продукту і підвищення добробуту всіх члені суспільства.

На сьогоднішній день дана тема є дуже актуальною, оскільки економіка в країні під час фінансової кризи є нестабільною та слабкою, тому потрібно розробити нові підходи до напрямів реалізації фінансової політики та перетворити її на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку держави [1, c.80].

         Значним є науковий внесок  українських вчених, які багато в чому сприяли вирішенню проблем розробки ефективної фінансової політики. Це, насамперед, Бабич Л.М.,Буковинський С.А., Булгакова С.О., Василик О.Д., Гальчинський А.С., Єрмошенко М.М., Кириленко О.П., Кравченко В.І., Полозенко Д.В., Радіонова І.Ф., Соколовська А.М., Юрій С.І. та ін. [2, c. 3].

         Головна мета фінансової політики полягає у підвищенні рівні суспільного добробуту шляхом оптимального розподілу валового внутрішнього продукту  між галузями національної економіки, соціальними групами населення та окремими територіями.

         Сутність фінансової політики виявляється у поєднанні конкретних цілей та відповідних засобів, за допомогою яких вирішуються поставлені завдання.

Фінансова політика охоплює нейтральну ланку системи економічних відносин і відіграє провідну роль у реалізації загальнодержавних функцій.  Без врахування етапу та стану суспільно-економічного розвитку країни, політика стає гальмом розвитку економічних відносин.

Основу фінансової політики становить бюджетна політика, яка пов'язана насамперед із формуванням і виконанням бюджетів усіх рівнів, цільових загальнодержавних фондів. Державний бюджет України - це головний фінансовий план країни, який віддзеркалює суспільно-економічний стан у державі. Економічна нестабільність і спад виробництва негативно вплива­ють на формування доходів та фінансування видатків бюджету. Бюджет, його дохідна частина прямо пов'язані із Державною програмою соціально-економічного розвитку України на поточний фінансовий рік. І навпаки, виконання зазначеної програми за­лежить від її фінансового забезпечення. У цьому напрямку Державний бюджет виступає основою фінансування загальнодержавних програм та сприяє їх виконанню. Державна програма соціально-економічного розвитку України і Державний бюджет України мають своє особливе місце, роль і призначення в системі суспільно-економічних відносин. [3, c.29]

Завданнями бюджетної політики на сучасному етапі є:

 

· сприяння процесу збалансованості макроекономічної стабілізації та структурній перебудові економіки, подолання інфляційних процесів;

• здійснення структурних реформ за критерієм економічного зростання і підвищення рівня економіки в країні; 

• оптимізація рівня бюджетного дефіциту, державного боргу та пошук джерел їх реалістичного фінансування;

• пошук додаткових джерел доходів бюджету [4].

Виходячи з основних завдань розглянемо завдання бюджетної політики на 2009 рік:

1. Забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи:
2. Підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів.
3. Покращення матеріального становища та добробуту громадян.

Всі ці завдання повинні були підняти економіку країни протягом 2009 року, але деякі сподівання, що стосувалися виконання завдань державного бюджету України не були виконані й досі.

Згідно з оголошеним МВФ оновленим Меморандумом економічної та фінансової політики української влади, у порівнянні з його варіантом від листопада 2008 року прогноз падіння валового внутрішнього продукту України в 2009 році через край більш песимістичний, ніж очікувалося, розвиток світової економіки погіршено з 3% до 8%, а в номінальному виразі - з 1,112 трлн. грн. до 0,99 трлн грн. [5].

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.09 №151 «Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік» були сформовані основні завдання бюджетної політики на майбутній рік, хоча в зв'язку з  складним політичним становищем у державі та негативним впливом світової фінансової кризи Державний бюджет на  2010 рік, станом на 1лютого ще не було затверджено. Ці події негативно впливають на подальше виконання поставлених цілей і завдань, а також гальмують економічний та соціальний розвиток нашої країни.

 Отже,  з наведених вище фактів можемо зробити висновок, що фінансова політика має бути жорсткою, але справедливою й активною, і повинна стимулювати економічне зростан­ня, захищати національні інтереси та бути привабливою для суб'єктів іноземних країн.

Література:

1. Юрій С.І.,  Федосов В. М. Фінанси. - К: Знання. - 2008 р.

2. Лютий І.О., Демиденко Л.М.  Фінанси України. - 2006.-№10.- С. 3;

3 . Василик О.Д.,  Павлюк К. В.  Бюджетна система України. - К., 2008 р.;

4. http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=239003;

5. http://novynar.com.ua/business/69981.

 

        


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>