XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Самбур А., Урсакій Ю.А. ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Анна Самбур

спеціальність «Фінанси»

Наук. кер. - Урсакій Ю.А.

Чернівецький торговельно-економічний  інститут КНТЕУ

м. Чернівці

ПЕРЕВАГИ  РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В  УКРАЇНІ

       Світовий  досвід  і  практика  господарювання  показують,  що  найважливішою ознакою  ринкової  економіки  є  існування  і  взаємодія  багатьох  великих, середніх  і  малих  підприємств,  їх  оптимальне  співвідношення.   Найбільш динамічним  елементом  структури   народного   господарства,   що   постійно змінюється, є малий бізнес. [2]

На сьогоднішній день дана тема є дуже актуальною, оскільки особливе місце в економічній системі держави і в житті суспільства відводиться   саме малому підприємництву. Це зумовлено тим, що воно є одним з провідних секторів ринкової економіки і значною мірою впливає на зайнятість, темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику внутрішнього валового продукту, структурну перебудову економіки, характеризується швидкою окупністю витрат.[1, c.93]

Значним є науковий доробок  українських вчених, які багато в чому сприяли розвитку малого бізнесу України. Це, насамперед, Т.А. Говорушко, Е. П. Милявська, Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, Л.А. Мартинюк, Т.В. Черняк., Н. А. Малиш  та ін.

Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки історично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Він був первинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Здатність малого бізнесу до структуроутворення ринку висуває завдання його відродження та спрямовує у число першочергових заходів реформування економіки України на її перехідному етапі. [2]

Роль і місце малого бізнесу в національній економіці найкраще проявляється в притаманних йому функціях:

       • формування конкурентного середовища. великому капіталу тенденції до монополізації та затримці технічного прогресу;

• надавання ринковій економіці необхідної гнучкісті;

• здійснення прориву по ряду важливих напрямків НТП, передусім в галузі електроніки, кібернетики, інформатики;

•  внесення вагомого внеску у вирішення проблеми зайнятості;

• пом'якшення соціальної напруги і демократизації ринкових відносин.[1, c.95]

Взаємозв'язок держави і малого бізнесу здійснюється на взаємовигідній основі та має довгостроковий характер. Безумовно, держава повинна реагувати на загрозливу ситуацію для малого бізнесу, яка погіршується з року в рік.

       Подальший динамічний розвиток малого бізнесу значно сприяє загальноекономічному зростанню. Однак його активність стримується фінансовими бар'єрами. Основним джерелом інвестицій поки що залишаються власні фінансові ресурси суб'єктів малого бізнесу та сімейні позики. Банківські кредити використовуються обмежено через великі процентні ставки та відсутність гарантій для банків (у вигляді застав або високоліквідних активів).

Мале підприємництво потребує здійснення комплексу заходів, які спрямовані на зміцнення його основних функцій. Серед них важливими є державна підтримка, в основі якої необхідно створення відповідної правової бази розвитку малого підприємництва, матеріально-технічна та фінансово-кредитна підтримка, розширення кадрового забезпечення, а головне - захист  прав як підприємців-роботодавців так і найманих працівників. [2]

Малий бізнес має не лише економіко-виробничі та соціально-економічні переваги, а саме: гнучкість, динамізм, пристосування до мінливостей технології, здатність оперативно створювати та упроваджувати нову техніку та технологію, забезпечення соціальної стабільності, насичення ринку праці новими робочими місцями, створення додаткових робочих  місць і  скорочення  безробіття,  відкритість доступу та легкість входження до цього сектора економіки. Але малий бізнес має також і значні соціально-психологічні переваги, в основі яких лежить специфічна мотивація до праці, яка передбачає залучення  економічного та неекономічного заохочення. [4]

Таким чином, малий бізнес є невід'ємною рисою будь-якої ринкової господарської системи, без чого така економіка і суспільство в цілому не можуть не тільки розвиватися, але навіть й існувати. Саме в секторі малого підприємництва створюється і функціонує чимала маса національних ресурсів, яка є основою для середнього та великого підприємництва.

Саме малі підприємства забезпечують розвиток економічної системи країни та наближають її до споживачів. Підприємництво здатне вирішувати такі економічні завдання, як створення в країні конкурентного середовища, залучення приватного капіталу і зовнішніх інвестицій, а також удосконалення наявних технологій виробництва. Водночас ці підприємства виконують найважливішу роль у державі - надають громадянам країни робочі місця, створюють реальні джерела їх доходів, забезпечують виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для населення за доступними  цінами та збільшують дохідну частину бюджетів [3, с.5].

Література:

•1. В.Б. Васюта. Розвиток малого підприємництва в Україні у 2004 р. // Економіка і регіон . - 2005. - №4(7). - С. 93-96.

•2. http://5ka.ru/98/24249/1.html

•3. http://ukrstat.kmu.gov.ua./

•4. Т.А. Говорушко, О.І. Тимченко. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 194 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>