XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сапріянчук О.П., Пентелейчук О.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Сапріянчук Ольга Петрівна, Пентелейчук Олена Василівна

Буковинська Державна Фінансова Академія

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Україна має об'єктивні передумови для входження до групи найбільш розвинутих у туристичному плані країн світу. Враховуючи вигідне геополітичне положення, вона з давніх часів є перехрестям транспортних та людських потоків з півночі на південь та із заходу на схід.

Закон України «Про туризм» визначає, що «туристичними ресурсами України є пропоновані або такі, що можуть пропонуватися, туристичні пропозиції на основі та з використанням об'єктів державної, комунальної чи приватної власності» [1].

Науковцями і вченими було зроблено багато досліджень, щодо туристичної галузі України, особливостей обліку та аналізу результатів роботи цієї галузі. Серед них: В. Азара, В. Главацький, Л. Гринів, М.Долішній, В.Павлова, В.Сеніна, О.Шаблія та інші [2,3].

За прибутковістю експортних та імпортних туристичних операцій  туризм посідає третє місце у світовому товарообігу. Експерти Всесвітньої туристичної організації (ВТО) вважають, що туристичний бізнес, це бізнес XXI століття. За даними світової статистики послуги від туризму щорічно зростають на 8%. На туризм припадає десята частина валового світового продукту. В Україні туризм займає 1,5% у ВВП [5].

Ціноутворення в туризмі - це комплексна міра, обумовлена різноманітністю продукту, високим рівнем конкуренції та складністю чіткої оцінки майбутнього попиту [2]. Визначення ціни на туристичний продукт, на жаль, не проводиться в Україні за методикою ВТО. Тому розглянемо методи ціноутворення, які використовуються у світовій та вітчизняній практиці. Зупинимося на тих методах, які найчастіше використовуються в Україні та застосовуються на міжнародному рівні:

•1. Метод ціноутворення - витрати-плюс, суть,якого полягає в додаванні на витрати деякого відсотка з метою отримання прибутку після покриття витрат на створення продукту та його представлення на ринку.

•2. Метод - норма рентабельності, пов'язаний з фінансовим аналізом і визначає, наскільки туристична фірма діє після повернення вкладених інвестицій.

•3. Метод - зворотне ціноутворення, оснований на ринковій ціні товару та запланованому прибутку.

•4. Метод - «дискримінаційне ціноутворення» називається також гнучким ціноутворенням, враховує ринковий попит, пропонує зміну цін в залежності від часу, місця, виду продукції або обсягу продаж.

           У вітчизняній практиці найбільш поширеними є два методи ціноутворення: «зняття вершків» та «проникнення на ринок» [4]. Метод «зняття вершків» є досить популярним на екзотичні тури, які пропонують незабутні враження для покупців цих турів, саме так туристичні агенції отримують максимальний прибуток. Коли туристична агенція лише починає свою діяльність вона застосовує метод «проникнення на ринок», за допомогою якого вона встановлює низькі ціни і так вони залучують значну кількість клієнтів.

             Ці методи використовуються для визначення ціни за туристичні послуги. Ціни типового туру на стадії планування включає такі основні складові: ціна «нетто», в тому числі: вартість окремих видів послуг, що склалася у конкретних виробників послуг, непрямі податки на окремі види послуг; дохід (маржа) туристичної фірми, яка поділяється на: поточні витрати туристичних фірм на розробку туристичних маршрутів, екскурсійних програм, програм обслуговування туристів у процесі реалізації туру, прибуток туроператора із урахуванням податкових платежів із прибутку, комісійна винагорода на користь тур агента та інших посередників, які беруть участь у реалізації туру, сезонні ті інші комерційні знижки; податок на додану вартість із маржинального доходу [3].

Враховуючи зазначене, можна сказати, що туристичним послугам України потрібно інтегрувати до кращих стандартів, зменшувати свої витрати і робити всі умови щоб державне регулювання туристичної галузі  забезпечувало нормальні умови для функціонування туризму. Для того, щоб туристи приїжджаючи в Україну були задоволені відпочинком і щоб ціни відповідали якості наданих послуг, але на жаль поки що ми можемо сказати, що ціни є високими на туристичні послуги, а надання послуг є низьким через недостатність кваліфікованих працівників та низьке державне регулювання, яке лиш зацікавлене в отриманні максимальних податків до бюджетів різних рівнів.

Отже, проведений аналіз методик ціноутворення може бути ще одним обґрунтуванням без альтернативності для України інтеграційного шляху: і з погляду світових тенденцій розвитку економіки, які свідчать, що іншим шляхом сьогодні неможливо забезпечити процвітання як країни в цілому так і окремої галузі. Тому Україні потрібно активно переймати і запроваджувати сучасні методики оцінки туристичної діяльності, для того щоб туристичному комплексу було легше інтегруватися до світового ринку туристичних послуг.

Література:

•1.Закон України про внесення змін до закону України «Про туризм» від 18.11.03 р.№1282-IV//Офіційний вісник України.-2003.-№50.-Ст.2600

•2. Бицько О.С. Особливості ціноутворення в туристичній галузі України//Зовнішня торгівля: право та економіка.-2007.-№1.-С.123-126

•3. Іляшенко А.Х. Туристичні ресурси як передумова розвитку туристично-рекреаційної галузі України//Держава та регіони.-2008.-№5.-С.64-68

•4. www.tourism.gov.ua

•5.  www.ukrstat.gov.ua

 

e-mail olia1136@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>