XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сасанчин П.П., Криштофор А.Ф. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.

Рубрика: Економіка

Сасанчин Павло Петрович, Криштофор Андрій Федорович

Буковинська державна фінансова академія

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  Постановка проблеми. На початку ХХІ сторіччя світова економіка опинилася у стані глибоких змін, активної глобалізації світогосподарських зв'язків та розвитку багатовимірної конкуренції у масштабах світового господарства. За цих умов для країн з розвинутою економікою конкурентне середовище є обов'язковою умовою і сутнісною рисою існування, а для трансформаційних економік постсоціалістичного типу створення конкурентного механізму функціонування є позачерговим завданням. При цьому основними чинниками прогресу ринкових механізмів називаються розвиток конкуренції та поглиблення лібералізації всіх сфер економічної діяльності.

Аналіз досліджень та публікацій.  Сучасні наукові дослідження та підходи до визначення сутності конкурентоспроможності національної економіки, напрямки її забезпечення  наведено у працях А.А. Чернявського. Науковці С. Хамінін та Ю. Кіндзерський зосередили свою увагу на проблемах та пріоритетах національної конкурентоспроможності економіки України, а у дослідженнях О. Костусєва визначено основні завдання конкурентної політики на сучасному етапі. Наведена вище інформація свідчить про зростання значущості аналізу конкурентоспроможності національної економіки в умовах становлення ринкових відносин у нашій державі.

Мета статті. Основні завдання даного дослідження полягають у аналізі проблем національної конкурентоспроможності економіки України та визначенні базових пріоритетів і стратегічних напрямів зростання конкурентоспроможності продукції українських виробників.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки є основним завданням кож­ної держави, яка дбає про еконо­мічне зростання і досягнення не­обхідного рівня національної без­пеки. У сучасній економічній літе­ратурі конкурентоспроможність націо­нальної економіки розглядається неоднозначно. Більшість західних економістів визначають конкурентоздатність країни як можливість розробляти та виготовляти това­ри і послуги або вищої якості, або ж за цінами, значно нижчими по­рівняно з конкурентами.

Процес входження України у світогосподарські процеси базується на досягненні високого рівня загальної конкурентоспроможності вітчизняної економіки. На тлі підвищення рівня конкуренції в країні, не змінився і залишається стабільно низьким рівень її конкурентоспроможності у міжнародних рейтингах. «Звіт про глобальну конкурентоспроможність 2006-2007», оприлюднений Всесвітнім економічним форумом 26 вересня 2006 року, на жаль, не приніс Україні ні приємних звісток, ні радісних емоцій. Від часу публікації попереднього звіту наша країна втратила у світовому рейтингу конкурентоспроможності національної економік аж десять позицій. Україна посідала 84-те місце зі 117 ранжируваних країн, але в перерахунку на новий «Індекс глобалізації конкурентоспроможності» це відповідає лише 78-ій позиції. Зважаючи на дані показники, стійке забезпечення конкурентоспроможності національної економіки  є одним з найбільш складних завдань. Вирішення цих проблем в умовах становлення ринкових відносин в Україні передбачає виділення факторів підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, серед яких мають бути: зростання якості менеджменту та організації праці; розвиток ринкової інфраструктури; впровадження  нових ресурсозберігаючих технологій; підготовка та перепідготовка кваліфікованих кадрів; розвиток інноваційної діяльності та практична реалізація нововведень.

 Варто зазначити, що світовий досвід лідерів міжнародного бізнесу виділяє такі основні чинники підвищення конкурентоспроможності, які взаємно підсилюють один одного:

- швидкість створення (реалізації) споживчих цінностей, оборотності біз­несу і реакції на зміни попиту;

- якість продукції й управління;

- мінімізація витрат ресурсів на створення товарів і підтримку міжнарод­ної конкурентоспроможності.

    Висновок. Створення конкуренто­спроможної економіки світового рівня в Україні повинно відбуватися з урахуванням комплексу вище зазначених факторів. Необхідною умовою є врахування  досвіду тих країн, які очолюють рейтинг глобальної конкурентоспроможності, що є переконливим аргументом на користь того, ще конкурентоспроможність країн досягається за рахунок високого рівня розвитку соціальних інститутів і компетентного управління в поєднанні з освітою світового рівня та економічного розвитку, що ґрунтується на високих технологіях та інноваціях.

Література:

1.Голляк Ю.Б. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності стратегічних галузей української економіки.// Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №6. - с. 78-82.

2. Кіндзерський Ю. Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні. // Економіка України. - 2006. - №8. - с. 19-29.

3. Предборський В.А. Побудова конкурентно ринкового середовища як фактор детінізації економіки. // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - №12. - с. 13-17.

4. Халінін  С. Проблеми і пріоритети конкурентоспроможності економіки України. // Економіст. - 2007. - №2. - с. 22-24.

5.Чернявський А.А. Стратегічні напрямки забезпечення конкурентоспроможності продукції українських виробників. // Економіка і держава. - 2005. - №10. - с. 40-42.           


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>