XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Савчин О.Я. СУТЬ, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ РИНКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Савчин О.Я.

Львівська комерційна академія

Суть, структура і функції ринку земельних ресурсів

Формування повноцінного земельного ринку та створення прошарку ефективних землевласників є одним з найактуальніших питань економічної реформи нашої держави. Земля - специфічний фактор виробництва, що суттєво відрізняється від усіх інших економічних ресурсів. Особливість землі, як фактора виробництва полягає в тому, що:

1) земля є особливим продуктом природи, а не результатом людської праці;

2) землю не можливо перемістити в просторі;

3) кількість землі обмежена;

4) землю не можливо створити штучно;

5) якість землі постійно змінюється в процесі її використання;

6) земля є місцем для життя людей та джерелом усіх засобів, які людина споживає або використовує у процесі виробництва;

7) землю не можливо замінити будь-яким іншим ресурсом;

8) земля одночасно слугує і предметом і засобом праці;

9) земля є основою для товарного сільськогосподарського виробництва;

10) якість сільськогосподарської продукції в значній мірі залежить від якості землі, на якій вона вирощується;

11) земля, включена в ринковий оборот стає товаром, що здатен задовольняти усі ієрархічні потреби людей піраміди Маслоу.

В сучасній економічній літературі немає єдиного підходу щодо визначення категорії „ринок земельних ресурсів". Одні науковці трактують значення цієї категорії окремо з юридичної та економічної точки зору, інші зводять суть ринку землі лише до купівлі - продажу. На наш погляд, ринок землі - це система юридичних та економічних відносин між фізичними, юридичними особами, державою, а також між державами і наддержавними органами з приводу організації, купівлі-продажу, оренди, обміну та іпотеки землі з метою здійснення ефективної господарської діяльності.

Об'єктами ринку землі є земельні ділянки, а суб'єктами - продавці (власники і орендарі земельних ділянок), покупці (фізичні та юридичні особи і держава) та посередники, діяльність яких пов'язана з наданням професійних послуг продавцям і покупцям земельних ділянок при здійсненні операцій купівлі-продажу, оренди, обміну й застави земель та прав на них.

Аналіз структури ринку землі дозволив нам виділити такі основні його типи (табл. 1):

Таблиця 1

Основні типи ринку землі

Ринок землі
Залежно від об'єкта ринкових операцій •·        ринок земель сільськогосподарського призначення

•·         ринок земель несільськогосподарського призначення

Залежно від умов, в яких діють економічні суб'єкти •·        вільний

•·        монополізований

•·        монополістичної конкуренції

•·        регульований

За способом організації •·        стихійний

•·        організований

За територіальною ознакою •·        місцевий

•·        регіональний

•·        національний

•·        світовий

Залежно від законності здійснення операцій із землею •·        легальний

•·        тіньовий

За галузевою приналежністю •·        для ведення сільськогосподарського виробництва

•·        для промислового будівництва

•·        для житлового будівництва

•·        для інших потреб

За видами угод •·        купівлі-продажу

•·        оренди

•·        обміну

•·        застави

За рівнем організації •·        первинний

•·        вторинний

•·        третинний і т. д.

Найбільш повно сутність ринку земельних ресурсів розкривається у виконуваних ним функціях:

1) регулювання, яка полягає у тому, що ринок землі приводить у відповідність платоспроможний попит пропозиції землі за допомогою механізму цін, визначає напрями перерозподілу земель між аграрною сферою та іншими галузями економіки;

2) стимулювання, що проявляється у спонуканні ринком землекористувачів до зниження витрат виробництва продукції за рахунок здійснення додаткових капіталовкладень, спрямованих на покращення якості землі;

3) розподілу, що забезпечує перерозподіл доходів окремих землевласників за допомогою механізму цін і зумовлює соціальне розшарування суспільства за доходами;

4) контролю над привласненням земель, скороченням витрат на придбання земельних ділянок;

5) ціноутворення, яка проявляється в процесі здійснення ринкових операцій із землею тоді, коли на основі збалансування попиту і пропозиції землі здійснюється остаточне визначення ціни землі;

6) інформування, що забезпечує інформацією продавців і покупців земельних ділянок про попит, пропозицію та ціни на землю, дає змогу суб'єктам ринку порівняти своє становище з конкурентами;

7) інтеграції, яка полягає в тому, що ринок землі об'єднує усіх його учасників в одне ціле, що сприяє формуванню єдиного економічного простору у сфері земельних ресурсів як на рівні окремої держави, так і на наддержавному рівні.

Для забезпечення умов ефективного функціонування і розвитку ринку земельних ресурсів, посилення покладених на нього функцій та нейтралізації негативних наслідків необхідні певні умови, а саме:

•·        ефективна система державного регулювання ринку землі на усіх рівнях;

•·        наявність землі як товару;

•·        платоспроможний попит на землю;

•·        розвинута ринкова інфраструктура;

•·        різноманіття форм власності на землю;

•·        організаційно-економічний механізм оформлення угод;

•·        відповідна методика ціноутворення на землю;

•·        дієва система державної підтримки виробників товарної сільськогосподарської продукції;

•·        розвинута система іпотечного кредитування;

•·        законодавчо закріплені екологічні та технологічні умови здійснення господарської діяльності;

•·        єдина система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Отже, ефективність функціонування економіки України, розвиток продуктивних сил і масштаби виробництва, добробут та здоров'я усієї нації та кожної людини зокрема тісно пов'язані із землею, оскільки вона є одним з найважливіших факторів виробництва. На нашу думку, ринок землі - це система юридичних та економічних відносин між фізичними, юридичними особами, державою, а також між державами і наддержавними органами з приводу організації, купівлі-продажу, оренди, обміну та іпотеки землі з метою здійснення ефективної господарської діяльності. Сутність ринку землі розкривається через виконувані ним функції, а саме: регулювання, стимулювання, розподілу, контролю, ціноутворення, інформування та інтеграції. Забезпечення виконання цих функцій досягається в результаті формування дієвого механізму державного регулювання ринку земельних ресурсів як на місцевому, так і на загальнодержавному рівнях.

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>