XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Савчук І.А. МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ ДОХОДІВ БАНКІВ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ : ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Савчук Ірина Анатоліївна

студентка, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ ДОХОДІВ БАНКІВ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ : ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

(Порівняння моделей погашення кредитів у банках Рівненщини Особливості моделей погашення кредитів Варіанти повернення кредиту)

Нині в економіці України намітилися позитивні тенденції економічного зростання, темпи та стійкість якого залежать від здатності банківської системи забезпечувати потреби суб'єктів господарювання необхідними кредитними ресурсами. Саме кредит  є  найважливішим  джерелом  фінансування підприємств. Для  ефективного  використання  кредиту,  підприємству  необхідно  чітко знати, які витрати будуть ним понесені у зв'язку із залученням позичкових коштів. Запропоновані банками схеми досить часто не дають чіткої відповіді на запитання щодо вартості кредиту. Як правило, фактично сплачені кошти  за  користування  кредитом  перевищують  очікувані  значення.  У  банків  існує можливість запропонувати різні варіанти повернення кредиту відповідно до їх облікової політики.  Позичальникам  не  завжди  вдається  реально  оцінити такі пропозиції та обрати найбільш прийнятний для них варіант.

Мета нашого дослідження полягає у вивченні основних методів нарахування доходів банків за кредитними операціями та обґрунтуванні найбільш прийнятних варіантів повернення кредитів позичальниками.

Проблеми нарахування доходів банків за кредитними висвітлено у працях таких вчених, як:  :  А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна, І. А. Волкова, Л. М. Кіндрацька, О.Е.Кузьмінська, В. Б. Кириленко, Г.П.Табачук, О.М.Сарахман, Т. М. Бречко тощо.

           Для   обчислення  процентних   доходів   банків застосовуються   методи  визначення  кількості  днів,  передбачені  Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України № 255, а саме:

метод "факт/факт"   -   передбачає,   що    для    розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та році;    

метод "факт/360"   -   передбачає,    що    для    розрахунку використовується  фактична  кількість днів у місяці,  але умовно в році 360 днів;  

 метод "30/360"    -    передбачає,    що    для    розрахунку використовується умовна кількість днів у році - 360,  у  місяці  - 30 [5, с.148].

У банках Рівненщини, наприклад, таких як «ВТБ», «Фінанси та кредит» використовується метод факт/факт для кредитів, наданих у гривнях; метод факт/360 для кредитів, наданих у доларах. Цікавим є такий факт, що метод 30/360 у банках Рівненщини не застосовується. При розрахунку процентів враховується перший день і не враховується останній день дії кредитного договору.

Погашення заборгованості по кредиту та відсотків здійснюється позичальниками, як правило,  щомісяця, відповідно до обраної схеми погашення тіла кредиту: ануїтетної чи класичної.

Аннуїтетна схема погашення кредиту - передбачає виплату банку рівних сум щомісячно, не залежно від заборгованості по тілу кредиту. Ця сума складається з частини погашення тіла кредиту та відсотоків за користування кредитом. Такий механізм має сенс при тривалому кредитуванні, оскільки є ймовірність, що частину суми буде погашено завдяки інфляції.

Класична схема погашення кредиту  передбачає щомісячне погашення тіла кредиту рівними частинами і нарахування відсотків за користування кредитом на залишок заборгованості. Тобто відбувається щомісячне зменшення суми кредиту, що підлягає сплаті.

Доцільно розглянути наступний приклад і дослідити обидві схеми погашення кредиту.

Умовно будемо вважати, що сума кредиту - 120000,00 грн; відсоткова ставка - 19% річних; термін кредиту 12 місяців.

Таблиця 1

Графік погашення кредиту при аннуїтетній схемі

№ внеску Сума внеску Кредит Вiдсотки Залишок кредиту
1 11 058,79 9 158,79 1 900,00 110 841,21
2 11 058,79 9 303,80 1 754,99 101 537,41
3 11 058,79 9 451,11 1 607,68 92 086,30
4 11 058,79 9 600,76 1 458,03 82 485,54
5 11 058,79 9 752,77 1 306,02 72 732,77
6 11 058,79 9 907,19 1 151,60 62 825,58
7 11 058,79 10 064,05 994,74 52 761,53
8 11 058,79 10 223,40 835,39 42 538,13
9 11 058,79 10 385,27 673,52 32 152,86
10 11 058,79 10 549,70 509,09 21 603,16
11 11 058,79 10 716,74 342,05 10 886,42
12 11 058,79 10 886,42 172,37 0,00
Всього   120 000,00 12 705,48  

 

Таблиця 2

Графік погашення кредиту при стандартній схемі

№ внеску Сума внеску Кредит Вiдсотки Залишок кредиту
1 11 900,00 10 000,00 1 900,00 110 000,00
2 11 741,67 10 000,00 1 741,67 100 000,00
3 11 583,33 10 000,00 1 583,33 90 000,00
4 11 425,00 10 000,00 1 425,00 80 000,00
5 11 266,67 10 000,00 1 266,67 70 000,00
6 11 108,33 10 000,00 1 108,33 60 000,00
7 10 950,00 10 000,00 950,00 50 000,00
8 10 791,67 10 000,00 791,67 40 000,00
9 10 633,33 10 000,00 633,33 30 000,00
10 10 475,00 10 000,00 475,00 20 000,00
11 10 316,67 10 000,00 316,67 10 000,00
12 10 158,33 10 000,00 158,33 0,00
Всього   120 000,00 12 350,00  

За умови застосування ануїтетної схеми погашення кредиту, що подано у таблиці 1, сума відсотків складе 12705,48 грн. Натомість за класичної схеми погашення кредиту позичальнику доведеться сплатити всього 12350 грн., що висвітлено у таблиці 2.

Різниця становить 355,48 грн.

Слід зауважити, що навантаження по погашенню кредиту та виплаті відсотків впродовж перших місяців при класичні схемі є значно вищим.

Таким чином, в умовах сьогодення існує досить багато  моделей погашення кредиту,  проте  вони,  в  основному,  відрізняються  методами  погашення кредитної заборгованості.  Деякі  з  них  мають  за  мету  зниження  витрат  боржника  на початкових  етапах  погашення  кредиту,   інші  схеми  дозволяють  здійснювати  погашення  боргу  або  рівними,  як  правило,  щомісячними внесками,  або  платежами, що поступово зменшуються. 

Якщо позичальник є платоспроможним і він прагне сплатити меншу суму відсотків за кредитом в цілому, то йому слід скористатися класичною схемою погашення кредиту.

Якщо ж позичальник прагне мінімізувати платежі по кредиту вже у перших періодах його використання, то більш доречною для нього стане ануїтетна схема погашення кредиту.

Література:

1. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою Правління НБУ від 18.06.2003 року за № 255.

2. Волкова І.А. Бухгалтерський облік у банках: навч. пос. / І.А.Волкова. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 520 с.

3. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський облік в банках: підруч. / Л.М.Кіндрацька. - К.: КНЕУ,  2009. - 816 с.

4. Кузьмінська О. Е. Організація обліку в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ О.Е.Кузьмінська, В.Б.Кириленко - К.: КНЕУ, 2002. - 282 с.

5. Облік та аудит в банках: підруч. / [А.М.Герасимович, Л.М.Кіндрацька, Т.В.Кривов'яз] ; за заг. ред. А.М.Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - 531 с.

6. Табачук Г. П. Фінансовий облік у банках: навч. пос. / Г.П.Табачук, О.М.Сарахман, Т.М.Бречко.  - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 424 с.

 

e-mail: irinka25041990@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>