XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Савчук К.І., Чаплінська А.А. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Савчук К.І., Чаплінська А.А.

Чернівецький торговельно - економічний інститут КНТЕУ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА    

     Господарська діяльність підприємств різних галузей матеріального виробництва є основою суспільного відтворення валового внутрішнього продукту. Відомо, що кожне підприємство є складною системою взаємозв'язаних підрозділів і ланок, які виконують різні функції в процесі виробництва продукції. Економічний бік діяльності підприємства відображає система показників, які дають економічну оцінку процесам та результатам цієї діяльності. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення, узагальнення, систематизації та аналізу  для успішного й ефективного управління нею.

     Більшість підприємців, які зіткнулися з перешкодами, не задумуються над необхідністю та важливістю саме економічного аналізу своєї діяльності, а тому взагалі його не здійснюють. Як наслідок, вчасно не виявлений фактор негативних змін призводить до фатальних для бізнесу процесів. Дослідження цих проблем на сучасному етапі в економіці України є досить актуальним.

       Проблеми економічного аналізу завжди були у полі зору вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як: І.І.Цигилик, Є. В. Мних, В. О. Мец, В. М. Івахненко та інші.

    Основними вимогами до економічного аналізу є: відпо­відність аналізу поставленим цілям; комплексний, науковий підхід до аналізу; системність у вивченні фактів; використання достовірної інформації; оперативність (своєчасність) аналізу.

Аналіз виробничо-господарської діяльності охоплює такі питання:

- виконання плану за узагальненими показниками (обсяг вироб­ництва і реалізації продукції, собівартість, прибуток, рентабельність);

- використання ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових);

- організаційно-технічний рівень виробництва й використання ви­робничих фондів і виробничих потужностей;

- ефективне використання оборотних коштів тощо.

     Використовуються різні методи економічного аналізу: 1) монографічний - для детального вивчення і опису досвіду роботи кращих колективів; 2) експериментальний - при впровадженні нової техніки, технології, організації праці, виробництва і управління; 3) розрахунково-конструктивний - пов'язаний з прийняттям перспективних рішень; 4) статистико-економічний - використовується при вивченні масових еко­номічних показників; 5) абстрактно-логічний - при вивченні економічних проблем розвитку підприємницької діяльності [1, с. 33]

     У процесі аналізу використовуються абсолютні і відносні величини, здійснюється порівняння економічних параметрів об'єкта, що вивчається, і групування статистичних даних, деталізація і композиція, досліджуються динамічні ряди, застосо­вується елімінування і метод ланцюгових підстановок, метод ек­спертних оцінок, графічних побудов, економіко-математичні методи.

     В аналітичній роботі повинні ширше застосовуватися спе­ціальні методи і прийоми організаційного діагнозу, аналізу ін­формаційних потоків, вивчення конкретних виробничих і психологічних ситуацій, кореляція якісних ознак та ін.

      У зарубіжній практиці в аналітичній роботі широко вико­ристовується метод виявлення сильних і слабких сторін (SWOT), запропонований американським професором Майклом Портером [3, с. 359]

       Фактори зростання ефективності виробництва і якості продукції - це ті причини й рушійні сили, які впливають і сприяють поліпшенню показників, що характеризують виробничу діяльність об'єкта (рентабельність, продуктивність праці, фондовіддачу та ін.). Вони  перебувають у тісному взаємозв'язку між собою, динамічні як у часі, так і в просторі. Тому для забезпечення раціонального й економного використання наявних ресурсів необхідне якнайповніше врахування і дослідження цих факторів.

Підготовка і проведення економічного аналізу здійснюється відповідно до таких етапів:

•1.     Визначаються і чітко окреслюються мета і завдання аналізу.

2. Старанно опрацьовується програма дій,  календарний план, визначається коло учасників, розподіляються обов'язки між ними. Відтак перед ними ставляться конкретні завдання, що випливають із загальної мети, розробляється схема, методика, маке­ти аналітичних таблиць, форм, методичні вказівки щодо їхнього запов­нення, а також способи графічного оформлення результатів аналізу.

3. Забезпечується збір необхідної інформації (статистична звітність, дані синтетичного й аналітичного обліку, планова документація, результати спеціальних досліджень тощо), перевіряються їхня достовірність і повнота відповідно до мети аналізу.

4.  Здійснюється аналітична обробка інформації за допомогою спеціальних методів і прийомів; забезпечується порівнянність показники; аналізуються причини динамічних змін і відхилень від базового завдання; з'ясовуються причини негативних явищ (якщо їх виявлено) і хибних дій у роботі; кількісно вимірюється вплив факторів; виявляються потенційно не використані можливості поліпшення роботи підприємства. В результаті групування виділяють фактори, які залежать і які не залежать від діяльності підприємства, і особливо аналізують ті фактори, які безперечно залежать від роботи підприємства або його складової структури (цеху, дільниці, робочого місця чи іншого окремого функціонального підрозділу управління).

5 На останньому етапі необхідно визначити і звести підрахунок резервів виробництва, розробити пропозиції і економічно обґрунтувати їх в сенсі підприємницької реалізації, розрахувати економічну ефективність від впровадження заходів та визначити їхній вплив на показники роботи підприємства [2, с. 93]

На підприємствах та інших організаціях і фірмах економічний аналіз повинен проводитись не менше одного разу на рік і в установленому вигляді, результати аналізу повинні доповнювати звіти підприємства (об'єкти аналізу), підготовлені для податкової інспекції та органів статистики. В цих компетентних інспекціях повинна звірятися достовірність і об'єктивність аналізу. Фірми, які не забезпечили об'єктивного вивчення своєї діяльності, повинні припиняти свою роботу [4, с.248].

      Підсумовуючи викладене, необхідно зауважити, що економічний аналіз як основний чинник підвищення ефективності діяльності підприємства має великий вплив на результативність підприємницької діяльності і сприяє досягненню її основної мети - одержанню прибутку. Таким чином, досягнення процесу управління підприємством дозволяє стверджувати, що аналіз є не тільки складовою інших функцій, але і самостійною функцією, від результатів здійснення якої залежить ефективність роботи підприємства і його підрозділів. Тому, економічному аналізу в системі підприємництва слід надавати важливого значення на всіх рівнях його формування і функціонування.

Література:

1. Мних Є. Бухгалтерський облік і аудит, №6, 2007, с.33-35

2. Цигилик І.І. Актуальні проблеми економіки №7, 2003, с.93-94

3. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. пос. - К.: Знання - Прес 2000, - 459 с.

4. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. пос. - К.: КНЕУ, 1999, - 356 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>