XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Щербак І.В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.

Щербак Ігор Вікторович

Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Становлення громадянського суспільства, зміни, що відбуваються в суспільно-економічному та духовному житті, в ціннісних орієнтаціях українського соціуму, інтеграція України в європейські структури визначають розвиток громадянського виховання особистості. Формування особистісних рис громадянина України, виховання демократичного світогляду є головною метою громадянського виховання, про що зазначається в Конституції України, Національній доктрині розвитку освіти, Законах України "Про освіту",  "Про вищу освіту", Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності та інших державних нормативно-правових документах.

Метою нашої доповіді є ознайомлення з ходом експериментальної роботи щодо формування готовності майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової школи.

Дослідницькими завданнями визначено такі:

•1.      Висвітлити принципи експериментальної роботи з формування готовності майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи.

•2.      Охарактеризувати етапи формування готовності майбутніх учителів до громадянського виховання учнів.

•3.      Визначити професійні компетенції майбутніх учителів щодо громадянського виховання молодших школярів.

Аналіз досліджень окресленої проблеми доводить висновку про наявність нормативно-правової та теоретичної бази щодо громадянського виховання підростаючого покоління. Так, концептуальні засади означеного напряму виховної роботи висвітлено в працях В. Андруще­нка, І. Беха, М. Боришевського, О. Вишневського, П. Ігнатенка, А. Капської, О. Киричук, В. Огнев'юка, В. Поплужного, М. Рагозіна, В. Струманського, В. Сухомлинського, О. Сухомлинської, К. Чорної. Різним аспектам розв'язання проблеми громадянського виховання учнів загальноосвітніх шкіл присвячено низку сучасних досліджень (О. Бенца, П. Вербицька, Н. Дерев'янко, Ю. Завалевський, П. Кендзьор, У. Кецик, Л. Корінна, О. Кошолап, О. Красовська, Л. Рехтета, М. Рудь, М. Шимановський). Значення формування громадянської зрілості в майбутніх педагогів розкрито в працях Т. Мироненко, Н. Самохіної.

Аналіз наукових джерел та дисертаційних досліджень засвідчив, що проблема підготовки майбутніх вчителів до громадянського виховання учнів початкової школи ще не стала предметом спеціальних досліджень. Тому є необхідним теоретично обґрунтувати та організувати цілеспрямовану систематичну роботу щодо формування в майбутніх вчителів готовності до громадянського виховання учнів початкової школи.

Ми припустили, що ефективність підготовки студентів до громадянського виховання  учнів початкової школи підвищиться за таких організаційно-педагогічних умов: гуманізації міжособистісних відносин; комплексного підходу до формування готовності майбутніх вчителів до громадянського виховання учнів, що передбачає впровадження спецкурсу з проблеми громадянського виховання школярів, оновлення змісту та форм організації позааудиторної виховної роботи зі студентами; створення в навчально-виховному процесі позитивного середовища, що сприятиме громадянській зрілості майбутніх вчителів.

         Охарактеризуємо принципи організації експериментальної роботи з підготовки майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи:

•1.     Принцип гуманізації спрямовує навчально-виховний процес на пріоритетний розвиток загальнокультурних і загальнолюдських якостей майбутніх вчителів, орієнтований на вдосконалення та вільний творчий розвиток особистості в системі суспільних відносин.

•2.     Дотримання принципу персоналізації створює умови партнерства для особистісного спілкування викладачів та студентів.

•3.     Принцип індивідуалізації навчально-виховного процесу передбачає таку організацію системи взаємодії між викладачами та студентами, що ґрунтується на урахуванні індивідуальних особливостей, духовного світу, нахилів та інтересів майбутніх вчителів, сприяє розвитку їхніх пізнавальних інтересів.

•4.     Принцип диференціації є способом реалізації індивідуалізації навчально-виховного процесу в умовах студентської групи.

•5.     Принцип діалогізації аудиторної і позааудиторної роботи передбачає обговорення різних поглядів, спільний пошук істини у формі діалогу.

•6.     Принцип інтенсифікації передбачає впровадження в навчально-виховний процес прогресивних педагогічних технологій, нових методів і активних засобів, що забезпечують постійне підвищення якості підготовки майбутніх вчителів.

Виходячи з мети, принципів, функцій, організаційно-педагогічних умов формування готовності студентів до громадянського виховання учнів було побудовано технологію формування готовності майбутніх учителів до громадянського виховання учнів, основними етапами якої визначено аналітико-прогностичний, проективно-підготовчий, моделювально-формувальний етап і результативно-порівняльний. Охарактеризуємо ці етапи.

І етап - аналітико-прогностичний - спрямований на вивчення фактичного (існуючого) стану готовності майбутніх учителів до громадянського виховання учнів.

ІІ етап - проективно-підготовчий - спрямований на проектування та здійснення організаційних заходів щодо підготовки майбутніх учителів до громадянського виховання молодших школярів.

          ІІІ етап - моделювально-формувальний - перетворення об'єктів в результат, що відповідає меті, а саме власне процес формування готовності майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової школи.

          ІV етап - результативно-порівняльний - порівняння отриманих результатів з метою діяльності.

У підготовці майбутніх учителів до громадянського виховання учнів ми виходили з позицій компетентнісно-орієнтованого підходу (С.Бондар, Л.Гузєєв, А.Дахін, А.Маркова, О.Овчарук, А.Хуторськой, С.Шишов).  Тому метою нашої роботи стало формування професійних компетенцій майбутніх учителів щодо громадянського виховання учнів початкової школи, а саме:

•1.     Знаннєва компетенція - систематизувати знання щодо:

•-       нормативно-правової та теоретичної бази громадянської освіти учнів загальноосвітніх шкіл;

•-       сучасних тенденцій та особливостей організації навчально-виховного процесу в початковій школі;

•-       психолого-педагогічних особливостей навчання та виховання молодших школярів;

•-       специфіки та особливостей громадянського виховання учнів початкової школи.

•2.     Вміннєва компетенція - сформувати вміння (навички):

•-       організовувати процес громадянського виховання в початковій школі;

•-       ідентифікувати психолого-педагогічні особливості навчання молодших школярів та забезпечувати їх врахування при здійсненні професійної діяльності;

•-       створювати умови, що сприятимуть підвищенню ефективності процесу громадянського виховання;

•-       використовувати різні форми, методи і прийоми у роботі з громадянського виховання відповідно до навчальних потреб, мети, завдань;

•-       реалізовувати суб'єкт-суб'єктну взаємодію.

•3.     Поведінкова компетенція - розвинути установки до:

•-       громадянськості;

•-       лідерства;

•-       аналізу;

•-       інноваційності;

•-       самовдосконалення;

•-       креативності.

Реалізація завдань для досягнення очікуваних результатів здійснювалась шляхом: розгляду навчального матеріалу на лекціях; самостійного вивчення студентами навчального матеріалу на основі розробленого для спецкурсу комплексу навчально-методичних матеріалів; виконання практичних завдань, спрямованих на набуття студентами  вмінь і навичок на практиці застосовувати набуті теоретичні знання; участі студентів у семінарських заняттях з метою розвитку критичного мислення, установок і рис для використання у професійній діяльності здобутих знань, вмінь (навичок); проведення вхідного тестування та підсумкового контрольного тестування; написання та захисту індивідуальних творчих проектів і рефератів; позааудиторної роботи.

Отже, розроблене організаційно-педагогічного забезпечення процесу професійної підготовки студентів надало змогу досягти поставленої мети, що сприяло позитивній динаміці рівнів готовності майбутніх учителів до громадянського виховання учнів початкової школи.

Література:

•1.     Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. - Х.: Вид. група „Основа", 2006. - 96 с.

•2.     Професійний розвиток педагогічних працівників: практична андрагогіка: Науково-методичний посібник / За заг. ред. Пуцова В.І., Набоки Л.Я. - К.: Букрек, 2007. - 228 с.

•3.     Щербак І.В. Виховуємо майбутнього громадянина: Навчально-методичний посібник. - Миколаїв: Видавець Ганна Гінкул, 2005. - 72 с.

e-mail: sherbak@mksat.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>