XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сеферян М.О. РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Сеферян Марина Олександрівна

Донецький національний технічний університет

 РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 Інвестиційний менеджмент являє собою сукупність принципів, методів та інструментів, за допомогою яких розробляються, приймаються і реалізуються управлінські рішення, які спрямовані на досягнення цілей інвестиційної діяльності промислового підприємства. Ефективність інвестиційного менеджменту на підприємстві залежить від застосування базових принципів науки управління (принципу управління, керівництва, визначення об'єктів і суб'єктів управління, методів, інструментів і важелів управління).

Вирішення цієї проблеми потребує системного підходу до її вивчення, поглибленню знань стосовно змісту, послідовності та взаємозв'язку інвестиційних процесів в цілому та особливо на промислових підприємствах.

Актуальність дослідження обумовлена недостатнім вивченням  на цей час і необхідністю вдосконалення механізму регулювання інвестиційного процесу в ринкових умовах господарювання.

Ціль роботи - визначити роль інвестиційної діяльності у досягненні цілей промислового підприємства, необхідність теоретичного уточнення поняття інвестицій.

Дослідженням проблеми присвячені роботи багатьох закордонних і вітчизняних вчених - О.Балацький, В.Беренс, Г.Бірман, М.Д.Джонк,  В.Савчук, С.Шмідт  та багато інших.

Інвестиційна діяльність - це сукупність практичних дій фізичних, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Вона є необхідною умовою індивідуального кругообігу засобів господарчого суб'єкту. В свою чергу діяльність у галузі виробництва створює передумови для нових інвестицій. З цієї точки зору будь-який вид підприємницької діяльності містить процеси інвестиційної та основної діяльності. Головна мета інвестиційної діяльності - це впровадження форм реальних і фінансових інвестицій. Основна увага повинна приділятися розробці стратегії інвестицій та заходам щодо їх реалізації. Таким чином можна стверджувати, що повноцінно розкрити сутність інвестиційної діяльності можливо на основі визначення її основної задачі, особливостей та етапів здійснення цього процесу. До основних задач відноситься зростання економічного потенціалу та зростання промислового потенціалу. Щодо особливостей інвестиційної діяльності, то можна виділити циклічність, підлеглість до операційної діяльності підприємства, різнобарв'я форм здійснення в залежності від часу отримання прибутку, рівень ризику перевищує рівень операційного ризику. Як вже зазначалося, інвестиційна діяльність здійснюється у три етапи: впровадження інвестиційних ресурсів, вибір об'єкту  інвестування та вкладання інвестицій.  

Ефективне управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства забезпечується реалізацією основних принципів:

•v        Орієнтованість та узгодженість зі стратегічними цілями розвитку промислового підприємства. Управлінські рішення щодо впровадження проектів не мають суперечити головній меті діяльності підприємства і відповідати стратегічним напрямкам його розвитку щодо забезпечення ефективності цієї діяльності в майбутньому.

•v        Динамізм управління пов'язаний з динамікою факторів зовнішнього середовища за умов трансформації економіки і, часом, - зі зміною кон'юнктури інвестиційного, фінансового і товарного ринків тощо.

•v        Комплексний і системний характер формування управлінських рішень. Управління інвестиціями слід розглядати як комплексну функціональну керуючу систему, що забезпечує розробку взаємозалежних і взаємо доповнюваних управлінських рішень, кожне з яких робить певний внесок у загальну результативність діяльності підприємства.

•v        Інтегрованість із загальною системою управління підприємством. Забезпечення ефективності всіх сфер діяльності потребує органічного поєднання управління інвестиційною діяльністю з іншими видами діяльності та загальною системою управління підприємством.

•v        Варіативність підходів щодо розробки окремих управлінських рішень. Вибір проектів щодо їх реалізації та прийняття управлінських рішень ґрунтується на певній системі критеріїв, які яка формується підприємством самостійно і має відповідати вимогам суб'єкта господарювання у сфері управління інвестиційною діяльністю.

На мою думку, слід доповнити перераховані вище принципи таким: постійність і корегованість на стратегічні цілі із загальною системою управління промисловим підприємством. Він має дуже важливе значення для підприємств України, враховуючи особливості становища, розвитку та перспективи економіки в цілому, галузі, регіону та окремого підприємства.

Реалізація розглянутих вище принципів потребує постійного їх уточнення, доповнення та коригування залежно від впливу факторів внутрішнього та зовнішнього характеру. Це допоможе оперативно реагувати на зміни та забезпечити ефективну систему управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства. Ефективна система управління інвестиціями - основа для високих темпів розвитку підприємства, досягнення необхідних результатів його інвестиційної діяльності.

Таким чином, можна зробити висновок, що реалізувати стратегічний підхід до управління інвестиційною діяльністю на промислових підприємствах  можна лише за допомогою поєднання обґрунтованих установок, якісних управлінських рішень щодо їх втілення, а також створення і ефективного функціонування інфраструктурного управлінського середовища.

Література:

•1.     Марцин В.С. Стратегія розвитку інвестиційної діяльності в економіці України // Актуальні проблеми економіки - 2007, №9, с. 57-65

•2.     Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2007. - 472 с.

•3.     Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства / 2006 р. - 292 с.

•4.    Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. - К.: МАУП, 1998.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>