XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сегеда В.М. НОВІ ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Сегеда Валентина Миколаївна

викладач першої категорії

викладач історії України

ВСП агротехнічнічного коледжу УНУС

НОВІ ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх студентів. Організація інтерактивного навчання передбачає використання рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, спільне розв'язання проблем.

Найбільше в своїй практичній діяльності використовую - прес-конференції, заняття-змагання, заняття-консультації, заняття з груповими формами роботи, заняття творчості, заняття-занурення, заняття-заліки, заняття-конкурси, семінари-звіти, семінари пошуку істини, семінари діалоги, заняття-екскурсії, інтегральні заняття, заняття мозковий штурм, заняття-КВК іноді практикую театреалізовані семінари, семінари, які ведуть студенти.

Заняття змістовної спрямованості (лекції, семінари, конференції)-основний напрямок - взаємини між викладачем і студентом засновані на змісті програмного матеріалу. Необхідно ставити проблемні запитання студентам, підключати свою аудиторію студентів до активної роботи, постійно вводити нові елементи в навчальний процес для активного сприйняття і роботи.

Заняття на інтегрованій основі  (заняття-комплекси, заняття-панорами)-передбачають виклад матеріалу блоками різних предметів. Проводимо таке заняття як бінарне силами викладачів різних предметів здебільшого на відкритих заняттях поєднуючи політологію і філософію, історію і географію, етику, естетику і соціологію та інші предмети.

Заняття-подорожі, уроки-дослідження (заняття-пошуки, заняття-подорожі, заняття-дослідження)-такі типи уроків зацікавлюють студентів новаторством, пошуком необхідних знань в літературі, інтернеті. Пов'язані такі заняття з новим оформленням  силами  студентів,  різноманітними  умовами  проведення, використання ТЗН.

Заняття з різним віковим складом студентів і різних спеціальностей -проводимо з одного предмету об'єднуючи різні теми, наприклад, наукові конференції з різних тем на які запрошуємо фахівців з різних галузей народного господарства, наукових працівників.

Заняття - ділові ігри, рольові ігри (заняття з „Політології" - засідання ООН, сесія Верховної Ради України, заняття з історії України урок - суд історії, заняття захисту дисертацій)-такі заняття передбачають виконання ролей за певним сценарієм, підбір матеріалу в бібліотеці, імітацію різних ситуацій і життєвих явищ.

Заняття-змагання (заняття-КВК, заняття турніри, заняття-вікторини, заняття-конкурси)-передбачають поділ студентської аудиторії на групи, які отримують завдання і сценарій заздалегідь і на занятті змагаються між собою, створюється журі, або експертна група яка оцінює результати конкурсів, нараховує певну кількість балів.

Заняття суспільного огляду знань (заняття-звіти, заліки, консультації, експромтекзамени, консиліуми)-проводяться такі заняття здебільшого в кінці атестаційного періоду, семестру, року.   Спонукають   студентів   до   активної   самопідготовки, вивчення додаткової літератури.

Заняття комунікативної спрямованості (усні журнали, прес-конференції, репортажі, диспути, панорами, парадокси)-такі заняття передбачають великої самостійної праці, підготовку доповідей збір матеріалів, виступи перед аудиторією, обговорення, критика і доповнення опонентів. Всі ці форми роботи розвивають мислення, пробуджують інтерес.

Заняття театралізовані (заняття-кіно, заняття-концерти, заняття-спектаклі)-проводимо у відповідності до теми, програми, використовуються історичні кінофільми, заняття збуджують інтерес до навчання.

Нестандартні заняття сприяють найефективнішому глибокому і гармонійному, сучасному розвитку і вихованню студентів.

Останнім часом частіше в процесі викладання суспільних дисциплін використовується методика проведення нестандартних занять і поєднання різних форм роботи в єдиному комплексному занятті, тобто це поєднання різних форм і методів роботи з метою активізації пізнавальної діяльності студентів. Це заняття-суд історії, заняття-брейн-ринг, конкурс.

Використовується нова форма роботи проект. Студенти самостійно збирають, досліджують матеріали протягом тривалого часу, а потім обговорюють разом на спеціальному занятті. Така форма роботи вимагає глибоких знань з окремих галузей науки, певних тем, спеціальної підготовки студентів.

Уроки вивчення життя і творчості видатних постатей історії України, світової історії повинні бути особливими небуденними.

На цих заняттях необхідно поєднувати знання з літератури, музики, іноземних мов, театрального мистецтва, пісні і танцю, культурології, відповідного естетичного оформлення.

Семінари проводяться на науковій основі із з'ясуванням епохи, коротких відомостей з життя відомих критиків, письменників, аналізу наукової літератури.

Впроваджуючи в практику навчально-виховної роботи нові форми навчання ми дбаємо про виховання у студентів любові до рідної мови, нашої України, її історії, культури.Наші студенти формують своє майбутнє і роблять посильний внесок в розвиток майбутнього рідної України.

Література:

•1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997.

•2.      Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні: Книга для вчителя. -К.: Радянська школа, 1991.

•3.      Махмутов М.И. Проблемное обучение. - М.: Педагогика, 1977.

•4.     Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования игрьі и дискуссии (Анализ зарубежного опьіта) - Рига, Експеримент, 1998.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>