XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Селюк П. І. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЛУЦЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Селюк Павло Ігорович,

викладач Луцького педагогічного коледжу

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЛУЦЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО  КОЛЕДЖУ

Модель підготовки майбутнього вчителя створюється на основі моделі фахівця-вчителя, а вимоги до нього формує практика - навчально-виховний процес у школі. І для відповіді на запитання, якого вчителя має готувати педагогічний навчальний заклад, які професійні та особистісні якості у нього мають бути сформовані, слід «заглянути» до школи, пізнати її потреби, визначити, які вимоги ставить оновлена школа перед учителем і чи в змозі сьогоднішній учитель розв'язувати дедалі складнші завдання навчання і виховання сучасної молоді.

За роки незалежності українська школа зазнала суттєвих змін. Але процес реформування не завершено, попереду ще багато роботи: розробка  нового змісту освіти, запровадження нового покоління підручників та новітніх освітніх технологій.

Потрібно також враховувати, що процеси пізнання - сприйняття інформації, увага, уява, запам'ятовування, мислення, мова - розглядаються як важливі складові будь-якої діяльності, а тому віднесені сучасною педагогікою до найбільш важливих компетенцій. Для того,  щоб спілкуватися, грати, вчитися, працювати, людина має сприймати світ, що її оточує, виокремлювати ті чи інші компоненти діяльності, розуміти, що потрібно робити в певних ситуаціях, висловлювати судження тощо. Тому без участі процесів пізнання людська діяльність, особливо навчальна, просто неможлива. Це означає, що у процесі підготовки майбутнього вчителя до роботи з дітьми надзвичайно важливо опанувати методики визначення того, що дитина має від природи, а чого набуває під впливом середовища, а також у процесі цілеспрямованої навчальної діяльності [4].

Слід наголосити, що розвиток пізнавальної активності учнів на уроках із застосуванням комп'ютерно орієнтованих засобів навчання на сучасному етапі ще недостатньо науково обґрунтований і має стати предметом подальшого дослідження. Адже з розвитком інформаційних технологій система «людина і комп'ютер» перетворилася у проблему всього суспільства, а не лише окремих фахівців. З огляду на це, очевидно, що взаємодія людини з комп'ютером має бути забезпечена вже шкільною освітою.

Мультимедія-технології уже довели свою ефективність у шкільній освіті. Надаючи різноманітні засоби відображення навчальної інформації у сполученні з інтерактивністю, мультимедія забезпечує якісно новий рівень навчання. Поряд із розвитком технічних можливостей сучасних комп'ютерів суттєво змінюється візуальна організація мультимедійного середовища. Можливості широкого використання тривимірної графіки у сполученні з аудіозасобами дозволяє перейти від традиційного електронного підручника з гіпертекстовими сторінками, що наближено реалізує традиційний паперовий підручник, до інтерактивного освітнього середовища, де екран монітора стає вікном у новий світ знань, у якому образи реальних об'єктів діють разом із віртуальними моделями [1, с. 4].

Виходячи з цих міркувань, у Луцькому  педагогічному коледжі запроваджуються  нові навчальні курси із використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, спрямовані на формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності. Суттєвим чинником, що сприяв активізації цього процесу, стали угоди про співпрацю Міністерства освіти і науки України з корпораціями Intel та Microsoft, що дозволило за досить короткий проміжок часу підготувати значну кількість викладачів коледжу до використання у своїй роботі сучасних засобів ІКТ. Останнє, у свою чергу, сприяло запровадженню нових підходів до організації навчальної діяльності студентів.

Практична значущість цих аспектів професійної підготовки майбутніх педагогів полягає в тому, що застосування сучасних інформаційних технологій у навчальній діяльності - одна з найбільш стійких тенденцій розвитку загальносвітового освітнього процесу. Нині його  неможливо уявити без широкого застосування різноманітних методів і засобів навчання. Відповідно до найбільш поширеної класифікації педагогічних технологій,  інформаційні відносяться до класу тих технологій, що орієнтовані на особистісні структури. Мета їх - формування знань, умінь і навичок учнів через особистісно орієнтований підхід у навчанні, що дозволяє суттєво підвищити рівень пізнавальної активності. Відтак інформатизація суттєво вплинула на процес набуття нових знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття і розуміння під час засвоєння значних масивів інформації.

Інформаційна технологія навчання (ІТН) розглядається як процес підготовки і передачі інформації тому, хто навчається, що реалізується з використанням комп'ютерної техніки і програмних засобів.Поряд із комп'ютерною технікою ІТН передбачає використання спеціалізованих програмних засобів навчального призначення (ПЗНП), під якими розуміють ті електронні ПЗ, у яких відображена деяка предметна галузь і де у тій чи іншій мірі реалізується технологія її вивчення і забезпечуються умови для використання різних видів навчальної діяльності [3].

У сучасній педагогічній літературі розглядається декілька класифікацій ПЗНП. Найбільш поширеними є класифікації за методичним спрямуванням, серед яких виділяють:

·        комп'ютерні підручники (уроки);

·        програми-тренажери (репетитори);

·        засоби контролю (тестові оболонки);

·        інформаційно-довідкові (енциклопедії);

·        імітаційні (модельні);

·        демонстраційні (слайд- і відеофільми);

·        навчально-ігрові.

Використання ІКТ у процесі підготовки майбутнього вчителя у педагогічному коледжі було спрямовано на вирішення таких завдань:

1. Розвиток особистості:

· формування інформаційної культури (так званої комп'ютерної грамоти);

·  загальна інформаційна підготовка користувача;

·   підготовка фахівця у певній галузі.

2. Інтенсифікація навчально-виховного процесу:

·    підвищення ефективності та якості навчання;

· поглиблення міжпредметних зв'язків за рахунок інтеграції інформаційної та предметної підготовки.

3. Удосконалення методик навчання:

·    візуалізація знань, моделювання об'єктів, процесів і явищ;

·   створення і використання комп'ютерно орієнтованих засобів навчання;

· доступ до великих обсягів інформації, що подаються у різноманітних формах завдяки використанню засобів «мультимедія».

Література:

1. Жук Ю.О. Теоретико-метологічні проблеми формування інформаційного освітнього простору України // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. - 2007. - Вип. 3. - www.ime.edu-ua.net/em3/emg.html.

2. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. // Зб. наук. праць. У 2-х част. / Ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. - Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2000. - Ч. І. - 486 с., Ч. ІІ. - 531 с.

3. Корсунська Н.О. Оптимізація комп'ютерних технологій навчання // Професійно-технічна освіта. - 1998. - № 1. - С. 33-38.

4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>