XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Семено М. В. ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

Семено Маргарита Володимирівна

Студентка Полтавського юридичного інституту НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого»

ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

          Проблематика подолання дефіциту державного бюджету залишається досить актуальною для України.  Бюджетний дефіцит характеризується перевищенням видатків державного бюджету над його доходами, що в майбутньому призводить до негативних наслідків в економіці країни, причинами якого виступають спад виробництва; зниження ефективності функціонування окремих галузей;  несвоєчасне проведення структурних змін в економіці або її технічного переоснащення; інші фактори, що впливають на соціально-економічне становище країни [3].

         Держава у своїй діяльності прагне до збалансованого розподілу видатків і доходів. Для того, щоб досягти цього необхідно мати чітко налагоджену систему управління бюджетом, яка  змогла б забезпечити ефективне використання коштів.

         Бюджетний кодекс України визначає бюджет як план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функції, які здійснюють органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. У структурі бюджету розрізняють доходи та видатки [1]. Стан бюджету як фінансового плану держави може визначатися трьома показниками: рівновага доходів і видатків бюджету; бюджетним профіцитом - перевищення доходів над видатками бюджету; бюджетним дефіцитом - перевищення видатків над постійними доходами. Розуміння сутності бюджетного дефіциту нерозривно пов'язано з поняттям фінансування бюджету. Відповідно до ст.15 Бюджетного кодексу України джерелами фінансування бюджету виступають: 1) кошти від державних  (місцевих)  внутрішніх  та  зовнішніх запозичень;  2) кошти  від  приватизації  державного майна (включаючи інші надходження,  безпосередньо пов'язані з процесом  приватизації) - щодо державного бюджету; 3) повернення   бюджетних  коштів з  депозитів,  надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів;  4) вільний  залишок  бюджетних  коштів  з  дотриманням  умов, визначених цим Кодексом [1].

         Варто зазначити, що  С. Ковальчук та І. Форкун розглядають бюджетний дефіцит як «перевищення видатків над постійними доходами бюджету, якими є податки і обов'язкові платежі, що згідно з бюджетною класифікацією віднесені до доходів бюджету». На переконання Ц. Огня, наявність «дефіциту свідчить про перевищення попиту у здійсненні видатків над пропозицією держави з мобілізації доходів бюджету. Профіцит бюджету є свідченням перевищення пропозиції держави в мобілізації доходів бюджету над попитом у здійсненні видатків у процесі виконання зобов'язань держави» [4, с.128].

           За формою вияву розрізняють відкритий, прихований і квазіфіскальний бюджетний дефіцит. Відкритий дефіцит - офіційно затверджений стан бюджету у законі про Державний бюджет України. Прихований бюджетний дефіцит, на відміну від відкритого, офіційними документами не визнається. Квазіфіскальний (квазібюджетний) дефіцит - прихований дефіцит бюджету, обумовлений квазіфіскальною діяльністю держави. Наявність прихованого і квазіфіскального дефіциту бюджету є негативним і небезпечним для суспільства явищем, оскільки фальсифікує показники основного фінансового плану країни та можливості держави.

         Перевищення видатків над власними доходами держави прийнято вважати негативним явищем в економіці країни, проте дефіцит бюджету може бути незагрозливим явищем для розвитку економіки тоді,коли перевищення темпів зростання видатків бюджету над темпами зростання доходів є наслідком фінансування пріоритетних галузей. Коли фінансові ресурси інвестуються у виробничу сферу, то відбувається їх накопичення та капіталізація. У майбутньому зростання обсягів виробництва та прибутку відшкодують   витрати [2, с.204].

           Для подолання дефіциту державного бюджету України найбільш ефективними напрямками є: вдосконалення контролю за використанням коштів державного та місцевих бюджетів; збільшення дохідної частини бюджету при  запровадженні виваженої податкової політики, яка б забезпечила підвищення функціонування різних галузей виробництва; створення платникам податків сприятливих умов для розвитку своєї діяльності; скорочення видатків (капітальних); здійснення внутрішніх і зовнішніх позик. Основним джерелом фінансування дефіциту державного бюджету виступають кошти від державних  (місцевих)  внутрішніх  та  зовнішніх запозичень. Вони реалізуються у вигляді випуску державних цінних паперів та отримання позик шляхом укладання кредитних угод. Державні запозичення є найпоширенішим методом покриття бюджетного дефіциту в сучасних умовах, але це в свою чергу призводить до збільшення державного боргу. Відповідно до ч.2 ст.15 Бюджетного кодексу України закріплено, що джерелом  фінансування  бюджету  не  можуть  бути емісійні кошти Національного банку України. Емісія грошей спричиняє інфляція - знецінення грошей.

           Таким чином,  подолання дефіциту державного бюджету виступає важливим засобом стабілізації економіко-соціального становища держави; органам державної  влади доцільно запровадити механізми, які б сприяли скороченню видаткової частини, а також раціонально використовувати бюджетні кошти.

Література:  

•1.     Бюджетний кодекс України: станом на 1 вересня 2012 року. - Х.: Право, 2012. - 125 с.

•2.     Карпухно І.О. Зростання державного боргу як наслідок бюджетного дефіциту України/ І.О. Карпухно// Вісник соціально-економічних досліджень. -  2011. -  №41(2). - с. 202-207.

•3.     Могилко Л.В/ Особливості фінансування дефіциту державного бюджету України в сучасних умовах [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://bukuniver.cv.ua/Applications/zbirnik/n8/22OFD.pdf

•4.     Степанова В.О. Фінансування дефіциту державного бюджету України/ В.О.Степанова// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2010. -  № 2(10). - с.127-131.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>