XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Семенова О.В. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.

Рубрика: Економіка

Семенова О.В.

Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

На сьогодняшній день актуальним питанням постає проведення на підприємстві аудиторської перевірки, результати якої мають бути документально оформлені. З проблемою ведення робочих документів аудитор стикається з першої аудиторської перевірки. Належна організація аудиту, забезпечення можливості контролю роботи аудитора, поліпшення її якості вимагають глибокого дослідження цієї проблеми. Значні труднощі пов'язані з відсутністю не тільки в Україні, а й за кордоном єдиних загальноприйнятих стандартів ведення аудиторських документів, складу, форми, структури та їх змісту. В Україні проблема ускладнюється відсутністю в аудиторів достатнього досвіду складання документів під час перевірки підприємств з урахуванням конкретних умов їхньої діяльності, ситуації, що склалася. Зарубіжні аудиторські фірми до ведення робочих документів аудитора підходять індивідуально. Такі документи є конфіденційними. Методика ведення їх становить комерційну таємницю аудиторської фірми. Отже, досвід їхньої роботи важкодоступний. Метою статті є аналіз робочих документів аудитора та розглядання їх впливу на аудиторський висновок. Завданнями статті є класифікація робочих документів аудитора та визначення вимог до робочих документів аудитора. Вченими, які займаються питаннями, пов'язаними з робочими документами аудитора, є  Робертсон Д.Б., Петрик О.А. та               Савченко В.Я.

Робочі документи аудитора - це записи, зроблені ним під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, отримана в ході аудиту від третіх осіб, підприємства-клієнта, чи усні відомості, задокументовані аудитором за допомогою тестування. Склад та кількість аудиторських документів аудитор визначає в кожному конкретному випадку. Залежно від змісту, тривалості використання, охопленого проміжку часу і ряду інших параметрів робочі документи аудитора можна поділити на кілька видів [1, с. 150].

Поділ робочих документів аудитора за терміном ведення і використання на довгострокові та нетривалого використання, на мою думку, відповідає вимозі однорідності класифікації відносно обраної ознаки. Проте зарубіжна практика і література подають робочі документи як довгострокові та поточні, що не зовсім відповідає ознаці класифікації. Виходячи з досвіду аудиторів німецької фірми КРМО, довгострокові документи являють собою систематизоване зібрання документів, що мають значення протягом тривалого періоду і потрібні для швидкого отримання інформації про основні моменти діяльності підприємства. До довгострокових документів, наприклад, можна віднести довгостроковий договір на проведення аудиту, копії засновницьких документів підприємства-клієнта та його основних договорів щодо здійснення господарської діяльності, дані про керівництво і персонал підприємства, про системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, документи з довгострокового планування аудиту.

У практиці аудиторів США ці документи називають такими, що ведуться безперервно. На думку аудиторів німецької фірми КРМО, поточні робочі документи - це систематизоване зібрання документів, що стосуються річного звіту, який перевіряється, якщо їх не поміщено в довгострокові акти. Спеціалісти в галузі аудиту США вважають, що поточні документи складаються з документів двох категорій: аудиторські адміністративні документи і документи аудиторської інформації. Такий поділ поточних документів є не зовсім правильним, оскільки ці самі категорії можна виділити і в складі довгострокових документів.

Виходячи з обраної ознаки класифікації (терміну ведення і використання), так звані поточні документи називають документами нетривалого використання. До них, наприклад, належать договір на проведення аудиту на один рік, поточний план і програма перевірки, затверджений склад групи аудиторів, робочі документи з перевірки окремих статей балансу за звітний період, оцінка аудиторського ризику, копії фінансової бухгалтерської звітності за період, що перевіряється, копії первинних документів і облікових регістрів, результати опитування, тестування, анкетування, запитів та інших виконаних аудиторських процедур.

Робочі документи аудитора тісно пов'язані з отриманням і відображенням аудиторських доказів, оскільки перші документально фіксують останні. Виходячи з цього, можна за обраною ознакою класифікувати робочі документи: отримані від третіх незаінтересованих осіб (відповіді на запит аудитора в банк); отримані від підприємства-клієнта (оригінали або копії первинних документів, облікових реєстрів, звітів); складені самим аудитором (зафіксовані документально особисті спостереження, результати тестів, аналітичного огляду) [2, с. 255-258].

Важливою є проблема стандартизації робочих документів. Їх можна класифікувати як стандартизовані (форми договорів, листів клієнту) і документи довільної форми (складені на розсуд аудитора). Використання стандартизованих робочих паперів може вплинути на ефективність складання й аналізу їх. Інакше кажучи, у разі чітко встановлених форми і змісту робочих паперів можлива ситуація, коли аудитор глибоко не вникне в суть питання, яке перевіряється, пропустить щось важливе, суттєве (не передбачене стандартним документом), що в кінцевому підсумку вплине на загальну ефективність аудиторської перевірки, її якість та отримані результати [3, с. 207].

Вибір техніки складання робочих документів в основному залежить і від того, яким способом ведеться бухгалтерський облік на підприємстві-клієнті, а також від особистого досвіду і компетентності аудитора.

Сукупність робочих документів, складених аудитором до початку і в ході перевірки фінансової звітності підприємства-клієнта, є аудиторським досьє (папкою), що має свій номер, позначення про дати початку і закінчення аудиторської перевірки. Вимоги до робочих документів аудитора визначають їх обов'язкові реквізити і складові, а саме: найменування документа, назва клієнта, порядковий номер документа і сторінка розміщення його в аудиторському досьє, період перевірки, зміст (виклад процедур, зазначення методів і прийомів, отримані результати, висновок аудитора з конкретного факту перевірки), зазначення осіб, які склали і перевірили документ, їх підписи, дата складання документа та інші спеціальні реквізити. Робочі документи аудитора повинні розміщуватися в досьє у певній послідовності: організаційні, адміністративні, документи аудиторських процедур з окремих статей річного звіту та інші аудиторські дані, висновок, рекомендації (пропозиції). Наведеної послідовності розміщення документів у досьє, наприклад, дотримуються аудитори фірми КРМО у Німеччині. Проте зазвичай аудитор самостійно вирішує питання про склад робочих документів і форму подання їх (за винятком стандартних робочих Документів - тестів, перевірочних листків, установлених форм листів, запитів, таблиць) в кожному конкретному випадку.

Таким чином, на кожному етапі (стадії) аудиторської перевірки складаються певні робочі документи аудитора, черговість яких в основному дає можливість дотримуватися заведеної послідовності документів у досьє. Вибір техніки складання робочих документів в основному залежить і від того, яким способом ведеться бухгалтерський облік на підприємстві-клієнті, а також від особистого досвіду і компетентності аудитора. Форма подання документів здебільшого визначається їх призначенням, способом і джерелами отримання або складання, характером інформації, яку вони містять.

 

Література

•1.     Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005 р. - 260 с.

•2.     Савченко В.Я. Аудит: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2005 р. - 322с.

•3.     Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами. - К.: Знання, 2005.-    

         247с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>