XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Семенович А.І. РОЛЬ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Семенович Анастасія Іванівна
Чернівецький торгово-економічний інститут КНТЕУ

РОЛЬ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Стабільний довготривалий розвиток підприємства можливий лише за умови визначення чітких довгострокових цілей і розробки конкретних шляхів їх досягнення. Добре продумана стратегія, на основі якої менеджмент підприємства буде здійснювати управління її діяльністю, дозволить йому не тільки активно розвиватись, а й забезпечить важливі довготривалі конкурентні переваги, а оскільки в Україні відбувся перехід до ринкової економіки, що зумовило збільшення кількості підприємств у всіх галузь народного господарства, питання розробки стратегії є надзвичайно актуальним.
Питання стратегії підприємства досліджували такі науковці, як: Є. М. Євтухова, К. В. Філіпова, Н. О. Лисинко, Л. С. Селіверстова [1;2;3;4] та інші. В українській науковій літературі дане питання недостатньо висвітлене, тому необхідні подальші наукові дослідження даної проблеми.
За твердженням Л. С. Селівертвої, стратегія - це генеральна комплексна програма дій, що визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі і розподіл ресурсів для їх досягнення. Вона формулює цілі та способи їх досягнення так, щоб вказати підприємству певний напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія є довгостроковим плановим документом, результатом стратегічного планування.
Основою стратегії складає глибокий аналіз існуючих тенденцій, загроз і можливостей у зовнішньому оточенні організації, всебічний прогноз його майбутнього стану, передусім науково-технічного прогресу. Він повинен дозволити сформулювати сукупність альтернативних цілей у різних сферах діяльності підприємства. Для чіткого формулювання стратегії підприємства проводять аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища. Від глибини та якості проведеного аналізу залежить виявлення проблем та знаходження резервів для розвитку. На нашу думку, найбільш доцільно проводити аналіз за методом SWOT, тобто виявленням внутрішніх сильних і слабких сторін підприємства, а також зовнішніх можливостей та загроз діяльності спілки. У зв’язку із цим випливає, що стратегія повинна бути розробленою достатньо гнучкою, щоб при необхідності можна було здійснити модифікацію і переорієнтування підприємтва. Загальну стратегію варто розглядати як програму, що спрямовує діяльність фірми протягом тривалого періоду часу, даючи собі звіт про те, що конфліктна і постійно ділова і соціальна обстановка робить коригування неминучими.
Отже, можна підсумувати і сформулювати таке визначення на основі вивченого, що стратегія – це генеральна програма діяльності підприємства, в основі якої лежить визначення основних довгострокових цілей і задач, направлень діяльності, оприділення необхідних ресурсів для досягнення поставлених цілей та їх використання. Формування стратегії підприємством спрямоване на отримання прибутку, створення умов для розвитку і допомагає «виживати» на сучасному ринку. Адже в Україні на даний час фіксують політичну нестабільність, недосконалість виробничої та соціальної інфраструктури, недостаннє інформаційне забезпечення та корупція, всі ці фактори негативно впливають на стан споживчого ринку, а обгрунтування розвитку підприємства на довгострокову та короткострокову перспективу допомагає покращити становище підприємства на ньому.
Література:
1. Євтухова С. М. Стратегічний план як перспективний напрямок розвитку українського підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №3. – С. 108-113
2. Філіпова К. В. Стратегічний аспект розвитку організації // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №1. – С. 91-96
3. Лисенко Н. О. Стратегічні прогнози як елементи стратегічного управління підприємством // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №7. – С. 166-173
4. Селіверстова Л. С. Шляхи формування ефективної стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №7. – С. 133-136


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>