XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Семенюк М.І., Труфіна Ж.С. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Семенюк Марія Іванівна
ЧТЕУ КНТЕУ
Науковий керівник:Труфіна Ж.С.

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв'язків зумовили необхідність удосконалення обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів. Створенню інформаційної бази для забезпечення переходу до системи, орієнтованої на ринкові умови господарювання, підвищенню ефективності облікової інформації, необхідної для потреб управління і контролю на всіх рівнях, сприяло прийняттю Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", який закріпив перехід підприємств і організацій України на систему бухгалтерського обліку і звітності, основану на національних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам міжнародних стандартів.
Перехід на методи ведення обліку відповідно до вимог національних Положень (стандартів) викликав суттєві зміни також в організації обліку основних засобів, які вимагали обґрунтованих рішень і практичного застосування.
Вивчення практики ведення обліку основних засобів на підприємствах в умовах нової системи обліку з використанням національних Положень (стандартів) та Плану рахунків бухгалтерського обліку дозволило визначити коло питань, що потребують розв'язання для підвищення якості обліково-аналітичної інформації.
Одним з таких питань є застосування найбільш прийнятних для підприємств галузі методів нарахування амортизації об'єктів основних засобів.
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" амортизацію визначено як системний розподіл вартості об'єкта основних засобів, що підлягає амортизації протягом строку його корисного використання. [3, c.37]
У межах визначеного строку первинна вартість основних засобів (за вирахуванням ліквідаційної вартості) має бути погашена, тобто включена до витрат підприємства. Амортизаційні відрахування є суттєвим елементом витрат, який впливає на собівартість продукції (робіт, послуг) і формування фінансових результатів. Тому правильне визначення суми амортизації основних засобів за кожний звітний період має велике практичне значення. [4]
Відповідно до п.26 П(С)БО 7 амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів:
 прямолінійного;
 зменшення залишкової вартості;
 прискореного зменшення залишкової вартості;
 кумулятивного;
 виробничого.
При застосуванні прямолінійного методу річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний строк корисного використання об'єкта основних засобів. Цей метод - найпростіший та широковживаний, тому що місячна сума амортизації завжди однакова. Найбільш доцільно його застосовувати щодо нарахування амортизації пасивної частини основних засобів. [3 c.37]
Виробничий метод застосовується, як правило, до активної частини основних засобів. Він ґрунтується на тому, що величина амортизації є результатом експлуатації об'єкта і залежить від обсягу виробленої на ньому продукції. Виробничий метод застосовується, головним чином, на підприємствах автомобільного транспорту, важкому машинобудуванні, гірничовидобувній та інших галузях. Цей метод виправдав себе на підприємствах, що спеціалізуються на виробництві одного виду продукції.
Підприємства можуть застосовувати методи прискореної амортизації (серед яких найбільш поширеними є кумулятивний, метод зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості), при яких у перші роки експлуатації основних засобів списується більша (основна) частина їх вартості з щорічним зменшенням сум амортизаційних відрахувань. [2, c.84-87]
Крім розглянутих вище методів нарахування амортизації основних засобів, підприємствам надано право нараховувати амортизацію за нормами і методами, що передбачені податковим законодавством.
Практика свідчить, що сума амортизації, нарахована за податковим методом, значно менше, ніж при використанні прямолінійного та інших методів, передбачених П(С)БО 7. У результаті застосування в бухгалтерському обліку методів нарахування амортизації за податковим методом перекручується реальна оцінка основних, що не відповідає вимогам ні бухгалтерського, ні податкового обліку.
Але ж деякі великі підприємства використовують саме податковий метод для зниження обсягу облікової роботи через відсутність умов для використання сучасних інформаційних систем, які могли б допомогти підприємству в ефективному та раціональному веденні як бухгалтерського, так і податкового обліку. [4]
Дослідження цієї проблеми свідчить, що не повинно існувати різних методів нарахування амортизації в бухгалтерському і податковому обліку.
Переважна більшість економістів і науковців виступають проти відокремленого податкового обліку і визнають необхідність ведення на підприємстві добре налагодженого бухгалтерського обліку, який повинен забезпечувати необхідну інформацію для потреб податкового обліку, в тому числі нарахування амортизації основних засобів. Це відповідає і вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", ст.3 якого передбачено, що бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Дані бухгалтерського обліку служать підставою для складання всіх видів звітності, що використовують грошовий вимірник - фінансової, податкової і статистичної.
Література:
1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XIY від 16.07.99 p., зі змінами та доповненнями.
2. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий контроль, 7-ме видання, доповнене і перероблене. – Житомир: Рута, 2006.
3. П(С)БО 7 «Основні засоби»: затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, Київ – 2007.
4. www.google.com.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>