XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Семенюк Т.І. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІСТА

Семенюк Т.І.

Луцький національний технічний університет

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІСТА

В умовах входження України в Європейський Союз сьогодні актуальним є необхідність забезпечення конкурентоспроможності не лише суб'єктів господарювання, але й підвищення конкурентоспроможності держави, регіонів, та міста зокрема.

Питанням конкуренції, конкурентоспроможності присвячено чимало наукових праць закордонних та вітчизняних вчених, таких як А.Сміта, Д.Рікардо, М.Портера, Й.Шумпетера, Ж-Ж.Ламбена, І.Ансоффа, А.Томпсона. Пошук шляхів забезпечення та підвищення конкурентоспроможності держави присвячені праці С.Г.Фірсової, О.Г.Пенькової, С.Хамініч, І.В.Багрової, О.Г.Нефедової; конкурентоспроможності регіону - З.В.Герасимчук, Л.Л.Ковальської, Л.А.Яремко, Н.П.Захаревича та ін..

Існує чимало праць, в яких науковці виділяють фактори, причини, що впливають на окремі складові конкурентоспроможності , здатні погіршити чи покращити загальний її стан [1, с.12], та впливають на конкурентоспроможність держави чи регіону. А оскільки, місто можна розглядати як маленьку державу чи окремий регіон, то ці фактори можуть бути притаманними також для окремого міста.

Під конкурентоспроможністю міста будемо розуміти здатність екнономіки одного міста конкурувати з економіками інших міст за рівнем ефективного використання всіх ресурсів, підвищення продуктивності економік і забезпечення на цій основі високої та постійно зростаючої якості життя населення.

Існує чимало підходів до виділення факторів, які впливають на конкурентоспроможність міста (таблиця 1).

 

Таблиця 1

Фактори, що впливають на конкурентоспроможність міста

Автор Фактори
Й.Шумпетер

[5,с. 120]

Виробництво нових товарів; застосування нової техніки та технології; освоєння нових ринків збуту; перехід до нової раціональної організації і методів управління.
М.Портер

[5, с. 120]

Забезпеченість факторами виробництва; попит на продукцію певної галузі; наявність конкурентоспроможних галузей; особливості стратегій; структури та суперництва фірм.
Шнипко О.С.

 [1, с. 15]

Відкритість економіки для торгівлі та фінансів; роль міського бюджету та регулювання; якість інфраструктури; якість ділового менеджменту; динаміка ринку праці; якість юридичних та політичних інститутів.
Багрова І.В.

Нефедова О.Г.

[1, с. 15]

Ступінь залученості міста у національні процеси; географічне положення; авторитет влади; історичні передумови; фактори зовнішнього впливу (форс-мажорні обставини).
Сисоєва Т.П.

[4, с.120]

Геополітичне положення, природні ресурси; галузева структура економіки; технологічні можливості виробництва; конкурентоспроможність продукції; місткість ринку; тарифи природніх монополій; валютна політика; інфраструктура.
Ковальська Л.Л. [2, с. 65] Внутрішні (природні ресурси та охорона навколишнього середовища, геополітичне розміщення, інфраструктура міста) та набуті (інноваційні  ресурси, робоча сила, фінансові ресурси)
Маргарета Дрдзенік Хану, Т'єррі Гейгер

[3, с. 13-16]

 Державні,суспільні й приватні установи; інфраструктура; макроекономічна стабільність;охорона здоров"я і початкова освіта; вища освіта й професійна підготовка; ефективність ринку товарів та послуг; ефективність ринку праці; розвиненість фінансового ринку; оснащеність новітніми технологіями;  розмір ринку; рівень розвитку бізнесу; інновації

 

Підвищення конкурентоспроможності міста полягає в тому, щоб найефективніше використати його потенціал, який включає економіку, виробництво, інформацію, кадри, інвестиції, інновації, матеріально-технічне забезпечення, експорт, фінанси , природні ресурси. Забезпечити та підвищити конкурентоспроможність міста можна з найбільш надійними конкурентними перевагами, які в кожному місті формуються і розвиваються неоднаково під впливом багаторічного розвитку [2, с. 61].

Таким чином, дослідження та аналіз факторів конкурентоспроможності створює значні можливості посилення конкурентних позицій міста в умовах підвищення конкуренції та  комплексної оцінки його конкурентоспроможності, що й буде завданнями в подальших дослідженнях.

Література:

•1.   Багрова І.В., Нефедова О.Г. Складові та фактори конкурентоспроможності // Вісник економічної науки України. - 2007. - № 1. - С. 11-16.

•2.   Ковальська Л.Л. Оцінка конкурентоспроможності регіону та механізм її підвищення: Монографія. - Луцьк: Надстир'я, 2007. - 420с.

•3.   Маргарета Дрдзенік Хану, Т'єррі Гейгер. Оцінка конкурентоспроможності націй: Глобальний індекс конкурентоспроможності // Основні положення звіту про конкурентоспроможність України 2008. - Всесвітній Економічний Форум. Женева, Швейцарія, 2008. - С. 13 - 18.

•4.   Сисоєва Т.П. Фактори впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності регіону // Збірник наукових праць Черкаського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 18: У трьох частинах. - Черкаси: ЧДТУ, 2007. - Частина ІІ. - 218с.

•5.   Я.О. Фен. Міжнародне співробітництво як фактор посилення конкурентоспроможності країни // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - №12. - С. 119-121.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>