XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сенькова І.О. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Сенькова Інна Олександрівна

Львівський національний університет ім. І.Франка

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики. Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, загальнодержавними і регіональними програмами розвитку національної економіки, республіканським і місцевими бюджетами, передбачуваними в них обсягами державного фінансування інвестиційної діяльності.

Державне регулювання інвестиційної діяльності повинно включати управління спільними з приватними компаніями інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності.

В сучасних умовах управління державними інвестиціями повинно здійснюватися центральними і місцевими органами державної влади через планування, визначення умов і виконання конкретних дій з інвестування бюджетних і позабюджетних коштів.

Проте сформована нині в Україні економічна ситуація, певним чином, ускладнює інвестиційну діяльність. Для виходу з такої ситуації необхідне розроблення адекватного ринковим відносинам інвестиційного механізму, що органічно сполучить форми приватного і державного інвестування, дозволить оптимізувати взаємозв'язки різних суб'єктів інвестиційної діяльності, а також розроблення відповідної нормативно-правової бази й інші засоби, що регламентують інвестиційний процес як на рівні окремого підприємства або галузі, так і на рівні національної економіки в цілому [2].

Вважаємо, що для активізації інвестиційної діяльності в Україні потрібно у законодавчому порядку розширити сферу впливу та дії державного регулювання інвестиційної діяльності, яка повинна стати основою економічної політики держави.

З метою залучення значних обсягів інвестицій потрібна модернізація вітчизняної економіки для підвищення її конкурентоспроможності та інтеграція у світовий економічний простір, а також створення прогнозованого і стабільного середовища у бізнесі. У цьому випадку важливим є вибір державою відповідних напрямків сприяння інвестиційній діяльності.

В цілому можна виділити такі напрями державного регулювання інвестиційної діяльності:

•-  забезпечення захисту інвестицій;

•-  визначення пріоритетних сфер та об'єктів інвестування;

•-  податкове регулювання;

•-  бюджетне регулювання;

•-  регулювання фондового ринку;

•-  здійснення контролю за інвестиціями;

•-  залучення іноземних інвестицій та їх регулювання за межами країни.

Слід відзначити, що державна цільова економічна програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011 - 2015 роки передбачає проведення активної державної політики із стимулювання розвитку інвестиційної діяльності в Україні, зокрема на засадах розвитку системи державних інвестицій, підвищення ефективності та посилення прозорості функціонування механізмів державно-приватного партнерства та стимулювання залучення приватних інвестицій у реальний сектор економіки [1].

Для удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні доречно запропонувати наступне:

покладення на державу функції гаранта стабільності інвестиційного клімату за допомогою проведення гнучкої, але заздалегідь обумовленої податкової, амортизаційної, митної, цінової, кредитної політики;

врахування геоекономічних особливостей регіонів та особливостей функціонування інвестиційних механізмів;

створення додаткових економічних стимулів для залучення інвестицій в пріоритетні галузі економіки;

забезпечення стабільності системи оподаткування;

створення системи пільгового оподаткування для банків, що здійснюють інвестиційне кредитування тих проектів, які держава визнала пріоритетними;

зниження ставки кредитування за пріоритетними інвестиційними проектами, що дозволить залучити дешеві довгострокові кошти шляхом рефінансування;

контроль діяльності інвестиційних фондів;

удосконалення нормативної бази і прийняття законів, які створили б сприятливе правове поле для залучення інвесторів в Україну.

 Отже, державне регулювання інвестиційної діяльності - це складова державного управління економікою, що полягає у підтримці інвестиційної діяльності з боку держави, що здійснюється шляхом прямої участі держави в інвестиційній діяльності та через створення сприятливих умов для її розвитку.

Саме подальше удосконалення системи державного регулювання інвестиційних процесів в Україні сприятиме їх активізації у найближчій перспективі.

Література:

1. Концепція Державної цільової програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011 - 2015 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://in.ukrproject/. gov .ua/index.php?get=564&id=2548

2. Марцин В. С. Необхідність державного регулювання інвестиційних процесів в умовах виходу з кризи / В. С. Марцин // Вісник Хмельницького національного університету. -  2011. - № 2. - С. 83-88


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>