XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сеїтосманов А.С. ВПЛИВ СТАЛОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УЧАСТІ ГРОМАДИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Сеїтосманов Айдер Сеїтякубович

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

ВПЛИВ СТАЛОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УЧАСТІ ГРОМАДИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

В умовах глобальних процесів людської цивілізації, пов'язаних з гострими проблемами збереження довкілля й обмеженням природних ресурсів, уряди держав, за підтримки авторитетних міжнародних організацій, як ООН, приходять до розуміння перегляду поняття "розвитку". У дискусіях урядів і експертів, упродовж останніх 20 років, у концепції розвитку, зайняло своє місце поняття "Місцевий розвиток". Найбільші успіхи за минуле десятиріччя були досягнуті саме в галузі розробки місцевих стратегій сталого розвитку по всьому світу". Гасло "Думай глобально - дій локально" стало філософією розуміння, що досяг­нен­ня глобальних цілей можливе тільки через реальні дії на місцевому рівні [4].

Питаннями сталого розвитку протягом останніх років займається багато вітчизняних учених, досліджується сталий розвиток певних територій, галузей промисловості. В.Бабаєв вивчав взаємозв'язок адміністративно-територіального устрою та сталого розвитку регіону [1]. Сталий розвиток територіальної громади став предметом дослідження Ю.Куца, В.Мамонової, О.Чаплигіна [5] та ін. Але проблема сталого місцевого розвитку розроблена недостатньою мірою, впровад­ження в практику в цьому напрямку ускладнюється недоліками й недостатньою ефективністю механізмів співпраці влади і громади на місцевому рівні.

З огляду на зазначене метою статті є дослідження особливостей сталого місцевого розвитку.

Модель сталого розвитку - це такий формат і спосіб діяльності суспільства і держави, яка забезпечує задоволення потреб нинішнього покоління, без позбавлення шансу аналогічних соціальних стандартів життя в майбутніх поколінь. Сталий розвиток неможливий без участі суспільства. На місцевому рівні реалізація сталого розвитку означає процес безперервної взаємодії в короткостроковому і довгостроковому масштабі місцевого самоврядування й територіальної громади. Місцева влада грає ключову роль в освіті, мобілізації сил і ресурсів і взаємодії з громадськістю в рамках переходу до сталого розвитку [2]. Розглядаючи принципи, на яких рекомендується готувати "місцеві порядки денні 21 століття" можна виявити серед них ті, що також підкреслюють необхідність демократичного підходу в управлінні на місцевому рівні, а саме:

- кожний житель має доступ до оволодіння навичками, знаннями і інформацією і має можливості повноцінної участі в житті суспільства;

- усі шари суспільства мають рівні можливості для участі в процесі ухвалення рішень стосовно місцевих проблем;

- у суспільстві високо цінується, широко використовується і заохочується добровільна участь в рішенні місцевих проблем.

Важливо відмітити, що в нормативно-правовій базі України поняття "Сталого розвитку" знайшло своє віддзеркалення в законах, що стосуються системи планування і прогнозування розвитку регіонів. Так, наприклад, у Законі України "Про стимулювання розвитку регіонів" визначається, що (ст. 1.) "стимулювання розвитку регіонів - комплекс правових, організаційних, наукових, фінансових та інших заходів, спрямованих на досягнення сталого розвитку регіонів на основі поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально ефективного використання потенціалу регіонів в інтересах їх жителів та держави в цілому" [2]. В іншому правовому документі прямо підкреслюється, що при розробці регіональних стратегій розвитку враховуються документи Конференції ООН 1992 р. по сталому розвитку [3].

Застосування в законодавчому полі України поняття "Сталий розвиток" дає можливість аналізу і наступного вдосконалення місцевих програм соціально-економічного розвитку з огляду на участь громади на усіх їх етапах (обговорення, ухвалення рішень, планування, реалізація, моніторинг і оцінка). Використання підходу участі (participatory approach), запропонованого міжнародним співтовариством у процесі планування, забезпечить збалансований соціально-економічний розвиток території з урахуванням збереження довкілля. Але, на практиці, посадовці органів місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій і виконкомів муніципальних органів частіше мають поверхневе розуміння принципів сталого розвитку, не достатнє для його професійного застосування в їх функціональній діяльності. Ця обставина пояснює причину слабкого поширення практики застосування принципів сталого розвитку в системі місцевого самоврядування в Україні. Значним вкладом у процес впровадження підходу сталого розвитку на місцевому рівні стала діяльність ряду міжнародних програм, що працюють в Україні (ПРООН, ЄС, СІДА тощо). Оскільки принципи сталого розвитку є основою більшості стратегій міжнародних програм, їх експертний ресурс може зробити істотну підтримку в сфері вдосконалення механізмів взаємодії між владою і громадою й впровадження нових соціальних технологій мобілізації громадян. Запропоновані підходи проектів ПРООН, ЄС та інших міжнародних програм повністю відповідають пріоритетним орієнтирам у політиці євроінтеграції України. Окрім цього, профільні державні інститути на національному рівні (Управління державної служби, Академія державного управління), на регіональному рівні і місцевому рівні повинні приділяти значну увагу процесу впровадження підходів сталого розвитку, що означає підтримку інституціонального закріплення результатів діяльності міжнародних програм, чиї підходи діють на принципах сталого розвитку. На жаль, на сьогодні, у більшості випадків міжнародна технічна допомога розглядається більше як грант на об'єкти соціальної інфраструктури, ніж ресурсні можливості для підвищення професіоналізму працівників місцевого самоврядування.

Узагальнюючи, зазначимо, що концепт сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні є унікальною методикою довгострокового планування, у тому числі в сільських районах України.

Євроінтеграційна стратегія України у сфері місцевого самоврядування і розвитку сільських територій повинна базуватися на методологічно глибшому застосуванні положень Європейської Хартії місцевого самоврядування, а саме на концепті широкої участі громади і різних громадських об'єднань в процесі управління місцевим сталим соціально-економічним розвитком.

Література:

1. Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону : (концепт. основи та методологія) / [В.М.Бабаєв та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» - 2-ге вид., стер. - Х.: НТУ «ХПІ», 2008. - 315 с.: іл., табл.

2. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів»

3. Наказ Міністерства економіки та питань європейської інтеграції України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку» № 224 від 29.07.2002

4. Рекомендації всесвітньої конференції із сталого розвитку - Режим доступу: http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda 21/

5. Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект. / [Ю.О.Куц, В.В.Мамонова, О.К.Чаплигін та ін.]; за заг. ред. Ю.О.Куца, В.В.Мамонової; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х.: Магістр, 2008. - 235 с.: іл., табл. - (Серія «Державне управління XXI століття»).

 

e-mail: ayder712@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>