XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шалоха Н.В. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СТИМУЛЮВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Шалоха Наталія Володимирівна

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м.Хмельницький

  ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СТИМУЛЮВАННЯ  ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  Один із головних стратегічних напрямів розвитку сучасної системи військової освіти полягає у розв`язанні проблеми особистісно зорієнтованої освітньої діяльності військовослужбовця, що спрямована на самовизначення та творчу самореалізацію, розкриття творчих потенцій у процесі навчання і майбутньої військово-професійної діяльності.

Як переконливо засвідчує аналіз наукової літератури,  основою готовності до творчої діяльності (як і будь-якої іншої) є мотиваційний компонент. У руслі нашого дослідження важливою є думка В.М.Дружиніна, який наголошував, що умови зовнішнього середовища створюють лише можливості для виявлення творчості, а «базовою умовою формування креативності та її проявів у повсякденному житті є формування в індивіда творчої мотивації» [2, с.58]. Тому провідною  педагогічною умовою формування творчої активності майбутніх офіцерів-прикордонників ми вважаємо стимулювання позитивної мотивації навчально-творчої активності курсантів, орієнтованої на майбутню професійну діяльність.

 Мотивацію досить ґрунтовно вивчали як у вітчизняній, так і в зарубіжній психології ( Б.Ананьєв, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн та ін.). Проблема мотивації навчальної діяльності давно цікавить і педагогічну науку, вона стала об`єктом вивчення численних наукових праць (Ю.К.Бабанський, В.М.Вергасов, О.М.Леонтьєв, А.К.Маркова, А.Маслоу, М.І.Махмутов, В.О.Сухомлинський, Г.І.Щукіна). Стверджуючи, що творчість є полімотивованою діяльністю, вчені надають пріоритетність внутрішнім мотивам, адже внутрішня мотивація сприяє ефективнішому розв`язанню творчих завдань, які вимагають гнучкого, евристичного мислення і розвитку креативності, крім того, вона викликає багато позитивних емоцій. Отже, формування внутрішніх мотивів до творчої діяльності, на нашу думку, є одним із головних педагогічних завдань у процесі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної творчої діяльності.

Внутрішніми факторами формування тієї чи іншої мотивації виступають потреби. С.У.Гончаренко визначає потребу як «стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об`єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності» [1, с.266].  Таким чином, потреба в творчості є передумовою формування мотиву творчості.

Беручи за основу окремі положення психолого-педагогічних праць щодо мотивації навчання та власний досвід, визначаємо позитивну мотивацію до навчально-творчої активності як  сукупність мотивів, факторів і процесів, які забезпечують виникнення особистісних спонукань майбутніх офіцерів-прикородонників до творчої навчальної діяльності, до формування у курсантів потреб вищого рівня, стимулюють і підтримують весь творчий процес. Позитивна мотивація до навчально-творчої активності, спрямованої на майбутню професійну діяльність включає творчий професійний інтерес, позитивне ставлення до творчої професійної діяльності, творчий досвід, внутрішню готовність особистості  до творчої активності у навчальній, а пізніше - професійній діяльності.

Нами було проведене анкетування серед курсантів перших курсів з метою виявлення домінуючих мотивів обрання ними професії прикордонника. Вивчення та аналіз отриманих даних дозволили побудувати ієрархію професійних мотивів майбутніх офіцерів-прикордонників: першу сходинку в даній структурі займає мотив «професія прикордонника - моє покликання»; друга позиція - прагнення бути патріотом України і гідно захищати її кордони; третє місце в даній структурі посідає прагнення виявити свої моральні і фізичні якості у складних ситуаціях на кордоні; четвертій позиції відведено бажання досягти високого рівня фізичної підготовки та володіння зброєю; на п`ятому і шостому місці знаходяться естетичні мотиви і захоплення постатями видатних військових відповідно. Останню, сьому позицію займає можливість гідного заробітку в майбутньому та отримання пільг.

Разом з тим, в рамках визначення провідних мотивів обрання майбутньої професії прикордонника, ми проаналізували ставлення курсантів власне до творчої діяльності в процесі професійної підготовки. У більшості анкет ми знаходимо позитивну відповідь на запитання про потребу у творчій навчальній   діяльності: «творча діяльність дає можливість виявити і розвинути свої здібності, таланти», «активна творча діяльність розвиває ініціативність та кмітливість - важливі якості прикордонника», «бажаю навчитися знаходити вихід зі складних та нестандартних ситуацій на кордоні», «творча активність допомагає успішно засвоювати будь-які знання». Тому наше завдання - максимально використати можливості навчального процесу НАДПСУ для розкриття творчого потенціалу кожного курсанта і стимулювати позитивну творчу мотивацію навчальної і майбутньої професійної діяльності.

Позитивна мотивація навчально-творчої активності суттєво залежить від рівня відносин між майбутнім офіцером-прикордонником і викладачем, адже її стимулювання передбачає готовність викладачів НАДПСУ до діалогічної взаємодії з курсантами, вміння створити позитивну емоційну атмосферу творчого пошуку. Загальні принципи стимулювання мотивації, на які повинен спиратися педагог, полягають у: створенні умов «зовнішньої» та «внутрішньої» свободи [3,с.124-128], забезпеченні привабливого творчого характеру діяльності; повазі, довірі, відкритому і щирому ставленні, визнанні і подяці за досягнуті результати; делегуванні відповідальності та наданні права самостійно приймати рішення; виявленні й знешкодженні факторів, що утруднюють або перешкоджають виконувати ту чи іншу діяльність.

Мотивація курсантів має бути спрямована на формування в них постійної готовності до творчого професійного пошуку як обов`язкової складової діяльності прикордонника.Чим вищий рівень мотивації, тим вища ефективність процесу формування творчої активності майбутніх офіцерів-прикордонників. Звідси випливає, що всі навчальні матеріали загальнопрофесійних дисциплін у НАДПСУ повинні забезпечувати залучення курсантів до активної творчої діяльності, мають викликати у них прагнення і бажання працювати творчо, знаходити самостійні рішення. Розвитку професійного інтересу і творчої активності сприяє реалізація професійної спрямованості навчання всіх без винятку вузівських дисциплін.

Формування позитивної мотивації творчої професійної діяльності відбувається поетапно і вимагає багато часу. Нам імпонує концепція А.Тимакової, яка виділяє три умовні етапи у формуванні мотиваційної спрямованості на творчу діяльність, кожен з яких характеризується кількісними і якісними змінами. На першому етапі формування потреби у творчій діяльності здійснюється на репродуктивному рівні (передача професійних , методологічних знань, засвоєння відповідних знань і умінь). Другий етап - нормативно-творчий (студенти володіють алгоритмами і прийомами творчої діяльності - у них формується потреба у нестандартному підході до розв`язання поставлених завдань). Третій етап (інноваційно-креативний) характеризується вираженою професійною спрямованістю, самостійністю у навчальній та практичній діяльності, формуванням особистісного досвіду творчої діяльності [4].

     Орієнтуючись на основні положення педагогічних праць А.К. Маркової, Г.І Щукіної, Т.І.Шамової, А.Ю.Тимакової та враховуючи власні дослідження, визначимо такі методичні напрями стимулювання потреб та мотивів навчально-творчої діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі викладання загальнопрофесійних дисциплін:

•-  забезпечення творчого характеру та професійного спрямування змісту  загальнопрофесійних дисціплін;

•-  вдосконалення дидактичних методів і прийомів навчання;

•-  надання переваги нетрадиційним формам організації занять у поєднанні з цікавістю та незвичністю викладу матеріалу;

•- збільшення частки колективної та самостійної роботи курсантів, розмаїття форм;

•-  створення позитивної творчої атмосфери у процесі навчальної діяльності, вміле використання викладачем заохочень і покарань;

•-  активне залучення курсантів до оціночної діяльності та формування адекватної самооцінки.

Таким чином, однією з важливих педагогічних умов формування творчої активності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України є стимулювання позитивної мотивації навчально-творчої активності, орієнтованої на майбутню професійну діяльність. Основні шляхи реалізації умови в освітньому процесі ВВНЗ: професійне спрямування змісту всіх дисциплін, впровадження інноваційних методів і форм навчання, систематична творча діяльність, особистісно зорієнтований підхід до кожного курсанта.

Література:

•1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник /С.Головко (гол.ред.). - К.: Либідь, 1997. - 374с.

•2. Дружинин В.Н. Психологическая диагностика способностей: теоретические основы: В 2 ч. - Саратов: Изд-во Саратов. Ун-та, 1990. - Ч.1. - 137 с., ч.2. - С. 139-292.

•3.  Образование. Наука. Творчество. Теория и опыт взаимодействия. Монография. Научная школа В.Г.Рындак / Под. общ.ред. В.Г.Рындак. Екатеринбург: Ур. отделение РАО, 2002. - 394с.

•4.  Тимакова А.Ю. Формирование у студентов мотивационной направленности на творческую педагогическую деятельность: Дис. ...канд.психол.наук. - М., 1999. - 133 с.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>