XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шалоха Н.В. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧІВ І КУРСАНТІВ ЯК УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Шалоха Наталія Володимирівна

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,

м.Хмельницький

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧІВ І КУРСАНТІВ ЯК УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Сучасна гуманістична філософія освіти, її демократизація та орієнтація на світовий освітній простір активно підтримують суб`єкт-суб`єктні взаємини у навчально-виховному процесі, які упродовж останніх десятиріч стали самостійним об`єктом і предметом наукового пошуку. Цій проблемі присвячені дослідження Л.В.Долинської, О.В.Киричук, Г.С.Костюка, О.Г.Мороз, Г.К.Радчук та ін. Науковці розглядають взаємини викладачів і студентів як важливу (психологічно обґрунтовану) складову  цілісного педагогічного процесу підготовки фахівця, як цілеспрямовану взаємодію суб`єктів цього процесу, що визначається їх соціально-рольовими функціями, особливостями й закономірностями педагогічного спілкування в умовах ВНЗ.

Впровадження нової педагогічної парадигми життєтворчості у навчально-виховний процес НАДПСУ також вимагає зміни й стилю педагогічної взаємодії, адже активізувати внутрішній потенціал майбутніх офіцерів-прикордонників, стимулювати їх творчу активність, позитивну мотивацію навчально-творчої діяльності можливо лише за умови утвердження у військовому закладі позитивних творчих взаємовідносин "викладач-курсант", в основі яких - сприйняття курсантів як активних учасників освітнього процесу. Такі взаємини між викладачем загальнопрофесійних дисциплін і майбутнім офіцером-прикордонником ми визначаємо як форму педагогічної взаємодії, що передбачає творчий діалог, підтримку розумних ініціатив, атмосферу поваги і довіри, позитивне взаємне оцінне ставлення один до одного, творчу активність кожного з учасників освітнього процесу та співтворчість у навчально-професійній і науково-пошуковій діяльності. Варто наголосити, що на всіх етапах навчання викладач повинен поважати і цінувати неповторність особистості кожного курсанта.

Зауважимо, що сучасна особистісно зорієнтована взаємодія суб`єктів навчально-виховного процесу ВВНЗ (викладача і курсанта), зумовлена специфікою психолого-педагогічних взаємовідносин між ними і спрямована на розвиток їх творчих здібностей, є провідною ланкою педагогічної творчості, тому, на нашу думку, надзвичайно актуальною в аспекті дослідження проблеми творчої активності є творча особистість викладача НАДПСУ, його готовність до творчої педагогічної діяльності.

У свій час видатні представники педагогічної науки (П.Блонський, В.Кан-Калик, Н.Кузьміна, А.Макаренко, М.Поташник, С.Сисоєва, В.Сластьонін) довели важливу роль творчої особистості вчителя у розвитку творчого потенціалу учнів. У сучасних дослідженнях розглядаються суб`єктивні аспекти педагогічної творчості (А.Й.Капська, М.Д.Нікандров та ін.), педагогічні умови, засоби формування творчої особистості (Н.В.Кічук, О.Г.Мороз, В.В.Рибалко, Т.І.Сущенко та ін.). Проблему педагогічної творчості у військовому вузі розглядали у своїх працях В.В.Гриньков, О.А.Пономаренко,  В.О.Росоха.

Специфіка професійної діяльності офіцера-прикордонника, освітнього процесу у НАДПСУ обумовлює особливі вимоги до особистості офіцера викладацького складу: в першу чергу, це високі патріотичні переконання, глибоке усвідомлення обов`язку перед державою та наявність високих морально-бойових якостей: дисциплінованості, принциповості, вимогливості до себе і до підлеглих, організаторських здібностей, розвиненого оперативно-тактичного мислення, глибоких професійних знань. Разом з тим, в умовах перебудови вищої військової школи важливими критеріями виступають висока психолого-педагогічна компетентність, творча майстерність, прогресивний стиль роботи офіцера-викладача [1,93].

С.У. Гончаренко, педагогічну творчість як один із критеріїв педагогічної майстерності трактує так: "це оригінальний і високоефективний підхід вчителя до навчально-виховних завдань, збагачення теорії й практики виховання й навчання. Досягнення творчого результату забезпечується систематичними цілеспрямованими спостереженнями, застосуванням педагогічного експерименту, критичним використанням передового педагогічного досвіду."[2,376].

На наш погляд, педагогічна творчість викладацького складу НАДПСУ включає критичне використання існуючих технологій навчання і передового досвіду, апробацію новітніх наукових розробок, створення власних нестандартних ідей та способів діяльності, постійне педагогічне самовдосконалення.

 Зрозуміло, що процес формування творчої активності майбутніх офіцерів-прикордонників вимагає від викладачів академії прояву найвищих рівнів творчої педагогічної діяльності. Аналіз результатів спеціального анкетування показав, що більшість викладачів загальнопрофесійних дисциплін працює на раціоналізаторському (36%) та конструкторському (52%) рівнях педагогічної творчості.  При цьому зауважимо, що 79% викладачів визначають свій тип за рівнем співтворчості з курсантами як "педагог-режисер", що передбачає майстерне керівництво та організацію процесу навчання, спрямованого на розвиток творчих можливостей усіх суб`єктів педагогічної взаємодії. Однак, на їх  думку, у військовому вузі застосовується недостатньо методів стимулюючого впливу на підвищення творчої активності власне офіцерів викладацького складу.

На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури та бесід з викладачами із проблем педагогічної творчості, ми виділяємо такі умови стимулювання творчої педагогічної діяльності викладачів академії: утвердження в колективі демократичного стилю спілкування, доброзичливих і ділових відносин; забезпечення вільного часу з метою самовдосконалення; планування, діагностика, позитивна оцінка творчої діяльності викладача, забезпечення естетичних і матеріальних умов творчої праці. Таким чином, творча особистість викладача загальнопрофесійних дісциплін є передумовою ефективної співтворчості з курсантами-прикордонниками, що в позитивній емоційній атмосфері сприятиме творчій активності у навчальній діяльності.

Ґрунтовне вивчення та глибоке осмислення накопиченого наукового фонду, думок та поглядів курсантів і викладачів з проблем суб`єкт-суб`єктних відносин дають змогу виділити основні принципи позитивної творчої взаємодії - діалогічність, толерантність (взаємоповага, відмова від авторитарних форм педагогічного впливу), особистісна зорієнтованість, співтворчість (співробітництво, професійна соборність). Все це стимулює творчу активність курсантів, сприяє задоволенню їх потреб у творчій самореалізації.

Від стилю взаємин викладача з курсантами залежить рівень їх творчої активності та ініціативи на заняттях.  За переконанням курсантів,  демократичний стиль спілкування у процесі вивчення загальнопрофесійних дисциплін сприяє атмосфері  розумної розкутості, поваги і довіри, що дозволяє вільно відстоювати свої погляди, висловлювати свої думки, ставити проблемні запитання і вступати у дискусії (32%), що, врешті-решт, значно підвищує рівень творчої активності на заняттях. Авторитарний  стиль взаємин, навпаки, підвищує емоційну напругу,  - творча активність ситуативна  і, в основному, змотивована прагненням уникнути покарання чи утвердити себе в очах викладача.  А найбільш ефективним для прояву творчих якостей  курсанти визнають стиль творчого співробітництва (48%), який стимулює інтелектуальну ініціативу та творчу активність курсантів на заняттях; підвищує професійну значущість загальнопрофесійних дисциплін, сприяє формуванню власної моделі поведінки у майбутній професійній діяльності.

Разом з тим, спостереження за перебігом і ефективністю педагогічного процесу на заняттях із загальнопрофесійних дисциплін показали недостатній рівень позитивних творчих взаємин для формування творчої активності майбутніх офіцерів-прикордонників. Аналіз психолого-педагогічних джерел, опитування викладачів і курсантів дозволив визначити основні шляхи їх оптимізації :

•-  гуманізація взаємовідносин у системі "курсант-викладач" (впровадження особистісно зорієнтованих технологій навчання, створення атмосфери психологічної захищеності);

•-  поглиблення знань суб`єктів навчального процесу про особливості й функції взаємин (бесіди і консультації, психологічні тренінги, науково-методичні семінари -практикуми);

•-  діагностування динаміки стосунків "викладач-курсант" з паралельним проведенням психологічних консультацій та корекції.

•- активізація діалогічної взаємодії і творчого співробітництва (навчально-професійна і науково-дослідна діяльність).

Таким чином, процес формування творчої активності майбутніх захисників кордону  може відбуватися лише у ході безпосередньої творчої взаємодії викладачів академії і курсантів. Такі взаємини передбачають розумне партнерство, взаємні повагу, довіру та допомогу, толерантність, творчий саморозвиток та самореалізацію  кожного учасника освітнього процесу. Особливу увагу акцентуємо на визначальній ролі творчої особистості офіцерів викладацького складу, їх готовності до реалізації позитивних творчих взаємовідносин з майбутніми офіцерами-прикордонниками, що є важливою педагогічною умовою формування високого рівня творчої активності особистості курсанта.

Література:

•1.     Іщенко Д.В., Філіпов А.Ф. Основи військової педагогіки. - Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 2002. - 106 с.

•2.     Гончаренко С.У. Український педагогічний словник /С.Головко (гол.ред.). - К.: Либідь, 1997. - 374с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>